Bookmark and Share

Zápis do MŠ pro školní rok 2020-2021

Vydáno dne 10. 04. 2020 (604 x přečteno)

Zápis do MŠ pro školní rok 2020-2021 proběhne distanční formou dne 5.5. 2020

 

(bez přítomnosti zákonných zástupců a dětí)

 

Zájemci o předškolní vzdělávání v naší mateřské škole si na webových stránkách školy https://zs.strazov.cz/ stáhnou a vytisknou přihlášku a čestné prohlášení. Je možné využít 3 způsoby navrácení těchto vyplněných dokumentů s kopií rodného listu a očkovacího průkazu:


 

1) pošlou na adresu školy:

ZŠ a MŠ Strážov, p. o. 

Strážov 92 

Janovice nad Úhlavou 

340 21 

2) datovou schránkou 

3) e-mailem s elektronickým podpisem 

do 10.5. 2020

 

Po obdržení přihlášky a ofocených dokumentů škola pošle zákonnému zástupci registrační číslo, pod kterým bude dítě vedeno a v rozhodnutí použito místo jména a příjmení. Zákonní zástupci, v současné situaci nenavštěvujte osobně svého dětského lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce předloží kopii očkovacího průkazu a čestné prohlášení. Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno na dveřích MŠ a na webových stránkách školy, záporné rozhodnutí bude doručeno poštou do vlastních rukou. Vše nejpozději do 5.6. 2020.

Podrobnosti o kontaktech naleznete na webových stránkách.

 

Čestné prohlášení MŠ 2020

 

Žádost o přijetí do MŠ 2020

 

Základní škola a mateřská škola Strážov, příspěvková organizace

 

Kritéria a podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2020/2021

(upravená vzhledem ke koronavirové pandemii – zápis proběhne bez přítomnosti zákonných zástupců a jejich dětí)

stanovená na základě ustanovení § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.      

 

Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana

České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání.

 

Podmínky pro přijímání k předškolnímu vzdělávání

 

1) Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené ust. §50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Podle tohoto ustanovení může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci). Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

2) K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti, které do 31. 12. 2020 dovrší věk zpravidla tří let, nejdříve však od dvou let a to v případě volné kapacity a za podmínky zajištění bezpečného provozu pro všechny děti.

 

Kritéria při přijímání k předškolnímu vzdělávání

 

1) K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním a předposledním ročníku před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky s trvalý pobytem na území a ve spádovém obvodu města Strážov

2) Děti dle věku – od nejstarších po nejmladší 

3) Trvalý pobyt dítěte na území a spádovém obvodu města Strážov

4) Děti, které mají jednoho nebo více sourozenců, kteří navštěvují Mateřskou školu Strážov

5) Děti zaměstnaných rodičů

6) Děti přihlášené k celodenní docházce

 

Uvedená kritéria jsou platná od 2. 5. 2020.

                                                                                                        

  • O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádostí, ale pouze výše popsaná kritéria.
  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a ostatní dokumenty (kopii rodného listu, očkovacího průkazu a čestné prohlášení) podává zákonný zástupce distančním způsobem. Může si zvolit ze 3 způsobů – poštou, datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, v termínu, který je zveřejněn na webových stránkách školy a zřizovatele a na veřejně přístupném místě v MŠ (viz informace o zápisu r. 2020 – ovlivněno koronavirovou epidemií).
  • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila

své oprávnění dítě zastupovat.

    

 

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem (tak, aby byly chráněny osobní údaje), bude zveřejněn na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě v MŠ do 30 dnů od konání zápisu. Všichni zákonní zástupci, jejichž dítě nebude přijato do MŠ, obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte do vlastních rukou.

                                                                                    

 

                                                                                                                      Mgr. Šárka Rašková, v. r.

                                                                                                                           ředitelka školy