Bookmark and Share

Výroční zpráva ZŠ 2014/2015

Vydáno dne 13. 12. 2015 (2804 x přečteno)

Škola je zařazena do školského rejstříku od 1. 9. 2007 s názvem Základní škola a matérská škola Strážov, příspěvková organizace s indentifikátorem  : 650 048 342 


Základní údaje o součástech školy

Mateřská škola má dvě oddělení, které navštěvovalo 56 dětí.  Jejich výchovu zajišťovaly čtyři pedagogické pracovnice.

Pět ročníků 1. stupně ZŠ bylo vyučováno ve třech třídách. Vzhledem k nižšímu počtu žáků byl spojen druhý a pátý ročník, třetí a čtvrtý ročník.  S žáky prvního ročníku se integrovaně učil jeden žák podle osnov pro ZŠ praktickou a jeden žák v druhé třídě. V pátém ročníku byli zařazeni dva žáci s SPU a byl jim přidělen jeden asistent. Podle osnov pro ZŠ praktickou se integrovaně učili ještě čtyři žáci na II. stupni. Jeden byl žákem šesté třídy, jeden žákem sedmé třídy a 2 žáci navštěvovali 8. třídu. Na I. stupni ZŠ bylo 69 žáků, které vyučovali tři učitelé a jeden asistent pedagoga. Na druhém stupni se učilo ve čtyřech třídách 36 žáků. Výuku zajišťovalo sedm učitelů. Šest učitelů mělo plný úvazek a jeden učitel měl snížený úvazek. Dále byl přidělen jeden asistent pedagoga.

Školní družina měla dvě oddělení. První navštěvovalo 20 dětí a druhé 25 dětí. Vedoucí vychovatelka má kvalifikaci, druhá vychovatelka byla bez pedagogického vzdělání.

Ve školní jídelně se stravovalo 220 strávníků.

Materiálně – technické podmínky školy

Na základní škole je deset vyhovujících učeben, z nichž tři jsou využívány jako odborné pracovny. V budově II. stupně je využívána odborná pracovna pro výuku přírodopisu, chemie a fyziky. Současně je v této pracovně šestnáct počítačů připojených na internet. Všechny kmenové třídy druhého stupně jsou vybaveny vždy dotykovým počítačem propojeným s plazmovou televizí. Toto vybavení bylo pořízeno z dotací EU v rámci projektu „ Investice do rozvoje vzdělávání“. K počítačům mají všichni žáci školy volný přístup. Počítačová učebna je tudíž využívána nejen při výuce, ale i v odpoledních hodinách při kroužku výpočetní techniky.

V budově I. stupně jsou využívány dvě pracovny. Jedna slouží jako učebna hudební výchovy, jazyků a knihovna. Tato učebna byla v rámci již zmíněného projektu vybavena dotykovým počítačem a interaktivní tabulí. Učebna je využívána průběžně všemi vyučujícími prvního stupně. Další je využívána jako učebna výtvarné výchovy, keramická dílna s hrnčířským kruhem a pecí je využívaná i jako kuchyňka. Kmenové třídy I. stupně byly vybaveny každá čtyřmi počítači s připojením na rychlý internet. V návaznosti na finanční možnosti školy a zřizovatele se počítá, že budou tyto učebny i kmenové třídy dovybavovány.

Školní družina je umístěna ve dvou místnostech I. stupně. Vybavení pomůckami a hračkami pro dšti je na odpovídající úrovni. Tento materiál je pravidelně obměňován a doplňován. Děti ve školní družině využívají počítač s připojením na rychlý internet.

Žáci v rámci vyučování pracovní výchovy mají k dispozici pracovnu dílen a školní pozemek. Pracovní pomůcky a materiál nezbytný pro vyučování je pravidelně doplňován i díky sponzorským darům (KOVO Strážov + místní drobní podnikatelé).

Škola má k dispozici školní kuchyňku. Její prostory a vybavení využívají žáci při hodinách rodinné výchovy a děvčata při výuce volitelného předmětu péče o domácnost.

Škola pro výuku tělesné výchovy využívá tělocvičnu, která je umístěna v suterénu budovy II. stupně. Dále vyučující tělesné výchovy využívají sokolovnu, sportovní areál u sokolovny a fotbalové hřiště. Žáci mají k dispozici dva klasické stoly na stolní tenis, v každé budově jeden, a jeden betonový je na zahradě I. stupně. Vybavení školy sportovním nářadím a náčiním je na dobré úrovni a je podle finančních možností doplňováno.

Žáci pracují s učebnicemi a učebními texty, které jsou vhodné pro vzdělávací program, podle kterého jsou vyučováni. Učební pomůcky, které učitelé využívají při výuce jednotlivých předmětů, vyhovují s určitými výhradami požadavkům výuky. Často je nezbytná kombinace více pomůcek k vytvoření té nejvhodnější. Ovšem na zakoupení nových, kvalitnějších a často i vhodnějších nezbývají většinou peníze. Žákovský nábytek je průběžně obměňován.

Počítače využívané na naší škole jsou napojeny na internet. Investiční rozvoj je velice úzce spjat s finanční situací školy (peníze od státu) + finanční situací města (zřizovatel). Všechny získané finance jsou pochopitelně ihned investovány do nových učebních pomůcek či do modernizace vybavení školy.

Školská rada byla zřízena 26. 11. 2014. Má šest členů. Dva z řad učitelů – Mgr. Hana Kalivodová a Mgr. David Gajdušek, dva členy určil zřizovatel  - pan Pavel Prošek, Jan Toman. 

Dva členové rady byli zvoleni z rodičů – paní Pavla Hanzlíková a Zdenek Fremuth. Předsedou byl zvolen Mgr. David Gajdušek.

Vzdělávací programy

 

Žáci I. – IX. ročníku se vzdělávají podle

  ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZŠ a MŠ STRÁŽOV

Č. j. 31 /2007.  V pěti třídách se též integrovaně vzdělávalo  pět žáků . Všichni podle

 

 

 

Přehled pracovníků školy

Základní údaje o pracovnících školy

Ve škole je celkem zaměstnáno 28 pracovníků. Z toho na základní škole 10 učitelů a 2 asistenti pedagoga. 2 vychovatelky školní družiny, 3 správní zaměstnanci. V mateřské škole pracují 4 učitelky, 1 správní zaměstnanec. Ve školní jídelně jsou 4 zaměstnanci.

Údaje o pedagogických pracovnících

Pedag. prac.

Funkce

Úvazek

Roků praxe

Stupeň vzdělání

Aprobace

Mgr. Baštář

 

Ředitel školy

1,0

Nad 25

  1. st. + Př

Mgr. Benešová

 

Učitelka ZŠ

1,0

Nad 25

  1. st. ZŠ

p. Potužáková

 

Vychovatelka ŠD

0, 8064

Do 5 let

 

Mgr. Kalivodová

 

Učitelka ZŠ

1,0

Nad 15

  1. st. ZŠ

p. Kopecká  

 

Vedoucí MŠ

1,0

Nad 20

 

p.K. Kalivodová

 

Učitelka MŠ

0,8

Do 5 let

 

Mgr. Gajdušek

 

Učitel ZŠ

1.0

Do 5 let

Tv – Bi

Mgr. Hofman

 

Učitel ZŠ

1,0

Nad 15

Ma – Fy

p. Jiříková

 

Vychovatelka ŠD

0,805

Nad 25

 

p. Homolková

 

Učitelka MŠ

1,0

Nad 5 let

 

Mgr. Pangerlová

Učitelka ZŠ

1,0

Nad 10

 

M + Ch

Mgr. Schovancová

 

Učitelka ZŠ

1,0

Nad 25

  1. st.

Mgr. Ulrychová

 

Učitelka ZŠ

1,0

Nad 25

ČJ + OV

Mgr. Bělová

 

Učitelka ZŠ

0,5

Nad 25

Nj + Rj + Ov

Mgr. Janda

 

Učitel ZŚ

1,0

Nad 5

Tv + Vt

p. Skalová

 

Asis. Pedagoga

0,5

Nad 5

 

Mgr. Baštářová

 

Asis. ped.

0,5

Nad 20

 

Vaňkátová

 

Učitelka MŠ

1,0

Nad 5

 

 

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků

aprobovanost ve výuce

 

Odborná kvalifikace

Procent

Aprobovanost

Procent

Učitelé 1. stupně

 

100

1. st.

100

Učitelé 2. stupně

 

100

2. st.

75

Učitelky MŠ

 

100

Učitelky MŠ

100

 Vychovatelky ŠD

100

 

Učitelka MŠ

Střední zdravotní škola

50

 

 

Neaprobovaně jsou vyučovány dějepis, zeměpis, německý jazyk a anglický jazyk a výchovy ( hudební, pracovní, rodinná, občanská, výtvarná)

 

Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

Do 15 let

35 - 45 let

45 -55 let

Nad 55 let do důchodu

Důchodovém věku

Celkem

Muži

Ženy

Muži

Ženy

Muži

Ženy

Muži

Ženy

Muži

Ženy

Muži

Ženy

2

2

1

5

1

4

0

1

0

1

4

13

 

Údaje o nepedagogických pracovnících

Ostatní pracovníci

 

Funkce

Úvazek

Stupeň vzdělání

p. Š. Mundlová

Kuchařka

0,875

SOU

p. A. Bouberlová

Vedoucí ŠJ

0,531

 

p. Hotovcová

Vedoucí kuchařka

0,875

 

p. Chalušová

Pomocná kuchařka

0,531

SOU

p. M. Maxová

Uklízečka

1,0

 

s. S. Plincelner

Školník+ topič

1,212

OU

p. M. Sádlíková

Uklízečka

0,8

p. Soušková

Uklízečka+ pomoc.síla

1,019

Základní

 

 

 

 

Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol

Zápis k povinné školní docházce

 

Pro školní rok 2015/ 2016 bylo do první třídy přijato 19. žáků. Z toho po odkladu školní docházky nastoupili 9 žáků. Třem žákům byla odložena za základě předložených doporučení povinná školní docházka.

 

 Výsledky přijímacího řízení

a/ na víceletá gymnázia přijato: 1

b/ na SŠ zřizované krajem, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků bylo přijato

Gymnázia

Obchodní akademie

Zdravotní školy

Průmyslové šk.

Ostatní střední šk.

Střední odborné uč.

celkem

3

0

1

3

0

3

10

 

c/ do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou bylo přijato:

Do učebních oborů se přihlásil jeden žák

d/ počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku

 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy

 

V devátém ročníku

V nižším ročníku

9

1

 

Všichni žáci se umístili na školy, které si vybrali již v prvním kole přijímacího řízení.

 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

Přehled prospěchu

1. stupeň

Třída

Počet žáků

Prospělo

Prospělo s vyznamenáním

Neprospělo

Počet žáků s dostatečnou

Nehodnoceno

I.

20

0

20

0

0

0

II.

12

2

10

0

0

0

III.

13

2

11

0

0

0

IV.

11

3

8

0

0

0

V.

11

1

10

0

4

0

celkem

67

8

59

0

4

0

 

2. stupeň

Třída

Počet žáků

Prospělo

Prospělo s vyznamenáním

Neprospělo

Počet žáků s dostatečnou

Nehodnoceno

VI.

15

9

6

0

4

0

VII.

9

6

3

0

3

0

VIII.

7

5

2

0

5

0

IX.

9

8

1

0

5

0

Celkem

40

28

12

0

17

0

 

Celkový přehled

 

Počet žáků

Prospělo s vyznamenáním

Neprospělo

Počet žáků s dostatečnou

Nehodnoceno

1. stupeň

67

71

0

21

0

2. stupeň

40

12

0

17

0

Celkem

117

83

0

38

0

 

 

 

Přehled o chování

1. stupeň

Třída

Počet žáků

Pochvala TU

Napomenutí TU

Důtka TU

Pochvala ŘŠ

Důtka ŘŠ

2. st.

I.

20

0

0

0

0

0

0

II.

12

0

3

0

0

0

0

III.

13

0

0

0

0

0

0

IV.

11

0

0

0

0

0

0

IV.

11

0

1

0

0

0

0

Celkem

67

0

4

0

0

0

0

2. stupeň

Třída

Počet žáků

Pochvala TU

Napomenutí TU

Důtka TU

Pochvala ŘŠ

Důtka ŘŠ

2. st

3. st.

VI.

15

0

1

0

0

0

0

0

VII.

9

0

0

0

0

0

0

0

VIII.

7

0

0

0

0

1

1

0

IX.

9

0

0

1

0

0

0

0

Celkem

40

0

1

1

0

1

1

0

Celkový přehled

 

Počet žáků

Pochvala TU

Napomenutí TU

Důtka TU

Pochvala ŘŠ

Důtka ŘŠ

2. st.

3. st.

1. stupeň

67

0

4

0

0

0

0

0

2. stupeň

40

0

1

1

0

1

0

0

Celkem

107

0

5

1

0

1

0

0

Údaje o zameškaných hodinách

 

 

Počet omluvených hodin

Počet omluvených hodin na žáka

Počet neomluvených hodin

Počet neomluvených hodin na žáka

1. stupeň

3733

55,7

0

0

2. stupeň

4114

102,8

0

0

Celkem

7847

73,3

0

0

 

 

 

 

Údaje o integrovaných žácích

Druh postižení

Ročník

Počet žáků

Mentálně postižení

1., 2., 6., 7., 8.

6

S vývojovými poruchami v učení

4., 5.

4

 

Údaje o výsledcích výchovně- vzdělávacího procesu

 

Organizace výchovně - vzdělávacího procesu školy

Rozvrh hodin byl sestaven tak, aby vyhovoval požadavkům psychohygieny a zohledňoval dojíždějící žáky. Školu navštěvují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Proto má každý vyučující vypracovaný individuální učební plán, který byl schválen příslušnými pracovníky pedagogicko-psychologických poraden. Školní řád, jehož součástí je i klasifikační řád, byl vypracován na základě nového školského zákona č. 561/2004. Informace zákonným zástupcům žáka jsou předávány pomocí žákovských knížek, dále pak při pravidelných rodičovských schůzkách. Rodiče mohou kdykoli (po dohodě s vyučujícím) navštívit školu, a tak získat žádané informace. Spolupráce školy a PPP Klatovy a SPC Plzeň je na vysoké úrovni a je orientovaná tak, aby byla maximálně zaměřená potřeby našich žáků. Na škole pracuje preventista sociálně – patologických jevů a pod jeho záštitou jsou organizovány besedy a různé akce týkající se těchto jevů. Pro pohodové klima panující na škole jsou rozhodující kamarádská atmosféra a přátelské vztahy mezi žáky, aby byla v naprostém souladu s obecními cíli a zásadami vzdělávání. Musí být výuka v souladu s cíli předškolního a základního vzdělávání. Cíle výuky jsou stanovené vhodně a přiměřeně aktuálnímu stavu dané třídy a naprosto respektují individuální vzdělávací potřeby žáků. Probírané učivo vždy důsledně navazuje na předcházející téma.

Materiální podpora výuky

Vybavení a vhodnost učeben je limitována materiálními a finančními možnostmi školského zařízení. Interiér i vybavení učeben je neustále obnovován a doplňován. Ze strany všech pedagogů je patrná snaha o maximálně využití všech vhodných pomůcek, učebnic, i didaktické techniky.

Vyučovací formy a metody

Plnění stanovených vyučovacích cílů je neustále sledováno nejen vyučujícími, ale i ředitelem školy. Nejen při výuce je kladen velký důraz na podporu osobního a sociálního rozvoje dětí. Samozřejmě též na rozvoj jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance. Velký důraz je kladen na aktivní zapojení žáků, jejich seberealizace, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností nejen ve výuce, ale i při mimoškolních akcích. Všichni vyučující respektují individuální tempo žáků a umožňují všem žákům dostatečnou relaxaci. Vzhledem k dosahovaným školním výsledkům žáků lze říci, že aplikované metody jsou účelné.

Motivace žáků

Většina žáků je velice aktivní a projevuje intenzivní zájem o výuku. Vyučující se snaží nejen při vyučování předmětů s praktickým zaměřením (výchovy) využívat praktických zkušeností žáků a o propojení teorie s praxí. Převažující pozitivní hodnocení práce žáků má společně s využitím analýzy chyb vliv na zvýšení jejich motivace.

Interakce a komunikace

Mezi všemi žáky na škole panují velice přátelské vztahy. Žáci respektují stanovená pravidla komunikace s učitelem i mezi sebou. Využívají možnosti vyjádřit vlastní názor a jim daný prostor k diskusi. Žáci jsou vychováváni k vzájemnému respektu a toleranci. Nemalou měrou k tomu též přispívá společné navštěvování tříd s žáky integrovanými. Při vyučovacích hodinách mají žáci i díky nízkým počtům žáků ve třídách dostatečný prostor k samostatným ústním projevům a k rozvoji komutativních dovedností žáků.

Hodnocení žáků

Při hodnocení žáka vždy postupuje vyučující v souladu s klasifikačním řádem. Je zde patrná snaha, aby hodnocení bylo věcné, konkrétní a adresné. Samozřejmostí je respektování individuálních schopností žáků a ocenění dosaženého pokroku. Při hodnocení jsou využívány též metody vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků. Pedagog vždy žákům příslušné ohodnocení jejich výkonu náležitě zdůvodní.

 

http://zs.strazov.cz/clanek-udaje-o-dalsim-vzdelavani-pracovniku-skoly-2015121302.html

 

Zprávu vypracovala:

Mgr.Zdenka Břízová, ředitelka školy, dne 30. 11. 2015