Bookmark and Share

Výroční zpráva rok 2015 / 2016

Vydáno dne 08. 02. 2017 (2489 x přečteno)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 byla projednána se všemi pracovníky školy a schválena pedagogickou radou dne 21.11.2016 a školskou radou dne 24.11.2016.


Základní škola a mateřská škola Strážov,

příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016

 

Škola je zařazena do školského rejstříku od 1. 9. 2007 s názvem Základní škola a mateřská škola Strážov, příspěvková organizace s identifikátorem: 650 048 342

Adresa:                       Základní škola a mateřská škola Strážov, příspěvková organizace

                                    Strážov 92, 340 21, Janovice nad Úhlavou

Právní forma:              příspěvková organizace

IČO:                           750 06 103

IZO:                           102 164 568

ředitelka školy:         Mgr. Šárka Rašková

kontakt:                     II. stupeň ZŠ376 392 419, I. stupeň ZŠ  376 392 998 

e- mail:                       skola@strazov.cz 

zřizovatel:                   Město Strážov

právní forma:              město

IČO:                           00 256 102

adresa:                        MÚ Strážov, Strážov 71, 340 21, Janovice nad Úhlavou

statutární zástupce:     Ing. Josef Rousek

kontakt:          Tel.:     376 392 465

Fax:     376 392 485       

e- mail:                        mesto@strazov.cz     

Součásti školy:            Mateřská škola           kapacita dětí 60 (2 x 30)

Základní škola            kapacita žáků 270 (9 x 30)

Školní družina            kapacita žáků 60 (2 x 30)

Školní jídelna             kapacita 220 jídel

 

 

Základní údaje o součástech školy

Mateřská škola má dvě oddělení, které navštěvovalo k 1.9. 2015 48 dětí, z toho 2 děti s odkladem PŠD, docházku k 31.8. 2016 ukončilo 18 dětí, z toho 13 dětí odešlo do 1. třídy naší ZŠ a 3 děti do jiné ZŠ, 2 děti do jiné MŠ. Jejich výchovu zajišťovaly čtyři kvalifikované pedagogické pracovnice. Vzhledem ke změnám, (1 učitelka nastoupila na RD, 1 učitelka rozvázala PP, od 4.1. 2016 do 31.8. 2016 byly 2 učitelky bez odborné kvalifikace).

Pět ročníků 1. stupně ZŠ bylo vyučováno ve čtyřech třídách. Vzhledem k nižšímu počtu žáků byl spojen třetí a pátý ročník do jedné třídy. S žáky prvního ročníku se integrovaně učil 1 žák podle ŠVP ZV- LMP s asistentem pedagoga, 1 žák v prvním ročníku s IVP. Ve druhém a třetím ročníku 1 žák ŠVP ZV – LMP. Ve třetím ročníku 1 žák s IVP. V pátém ročníku 1 žák s poruchou chování. V šestém ročníku byli zařazeni 3 žáci se SPU a byl jim přidělen jeden asistent pedagoga. Podle přílohy ŠVP ZV (ZV – LMP) se integrovaně učili ještě 4 žáci na II. stupni. Jeden byl žákem šesté třídy, jeden žákem sedmé třídy, jeden žákem osmé třídy a dva žáci navštěvovali devátou třídu, jim byl přidělen asistent pedagoga. I. stupeň ZŠ navštěvovalo 75 žáků, které vyučovali čtyři učitelé a jeden asistent pedagoga. Na II. stupni se učili ve čtyřech třídách 42 žáci. Výuku zajišťovalo sedm učitelů. Šest učitelů mělo plný úvazek a jeden učitel měl snížený úvazek. Dále byli přiděleni dva asistenti pedagoga (6., 9. ročník).

Školní družina měla dvě oddělení, druhé oddělení pracovalo od 15.10. 2015. První navštěvovalo 30 dětí a druhé 30 dětí. Jedna vychovatelka má kvalifikaci, druhá vychovatelka nemá kvalifikaci.

Ve školní jídelně se stravovalo 220 strávníků, máme doplňkovou činnost.

Materiálně – technické podmínky školy

Na základní škole je deset vyhovujících učeben, z nichž dvě jsou využívány jako odborné pracovny. V budově II. stupně je využívána odborná pracovna pro výuku přírodopisu, chemie informatiky a fyziky. Současně je v této pracovně šestnáct počítačů připojených na internet. Všechny kmenové třídy druhého stupně jsou vybaveny vždy dotykovým počítačem propojeným s plazmovou televizí. Toto vybavení bylo pořízeno z dotací EU v rámci projektu „Investice do rozvoje vzdělávání“. K počítačům mají všichni žáci školy volný přístup. Počítačová učebna je tudíž využívána nejen při výuce, ale i v odpoledních hodinách při kroužku „Počítače“ a „Informatika“.

V budově I. stupně je využívána jedna pracovna. Slouží jako učebna hudební výchovy, jazyků a knihovna. Tato učebna byla v rámci již zmíněného projektu vybavena dotykovým počítačem a interaktivní tabulí. Učebna je využívána průběžně všemi vyučujícími prvního stupně. V přízemí je žákovská dílna, zároveň slouží jako učebna výtvarné výchovy, keramická dílna s hrnčířským kruhem a pecí, vyučují se zde Pč - dílny. Kmenové třídy I. stupně byly vybaveny každá 2 počítači s připojením na rychlý internet. V návaznosti na finanční možnosti školy a zřizovatele se počítá, že budou tyto učebny i kmenové třídy dovybavovány.

Školní družina má 2 oddělení a je umístěna v budově I. stupně v přízemí ve dvou místnostech. Druhé oddělení začalo pracovat od 15.10. 2015. Vybavení pomůckami a hračkami pro žáky je na odpovídající úrovni. Tento materiál je pravidelně obměňován a doplňován. Žáci ve školní družině využívají 2 počítače s připojením na rychlý internet, v jedné místnosti je využívána kuchyňka. Ve školním roce 2015/2016 bylo přihlášeno 60 žáků.

Žáci v rámci vyučování pracovních činností (pracovního vyučování) mají k dispozici pracovnu dílen a školní pozemek. Pracovní pomůcky a materiál nezbytný pro vyučování je pravidelně doplňován i díky sponzorským darům (Kovodružstva Strážov + místní podnikatelé, živnostníci).

Škola má k dispozici školní kuchyňku na II. stupni ZŠ. Její prostory a vybavení využívají žáci při hodinách pracovních činností, výchově ke zdraví apod.

Škola pro výuku tělesné výchovy využívá tělocvičnu, která je umístěna v suterénu budovy II. stupně. Dále vyučující tělesné výchovy využívají sokolovnu, sportovní areál u sokolovny a fotbalové hřiště. Žáci mají k dispozici dva klasické stoly na stolní tenis, v každé budově jeden, a jeden betonový je na zahradě I. stupně. Vybavení školy sportovním nářadím a náčiním je na dobré úrovni a je podle finančních možností doplňováno.

Žáci pracují s učebnicemi a učebními texty, které jsou vhodné pro školní vzdělávací program, podle kterého jsou vyučováni. Učební pomůcky, které učitelé využívají při výuce jednotlivých předmětů, vyhovují s určitými výhradami požadavkům výuky. Často je nezbytná kombinace více pomůcek k vytvoření té nejvhodnější. Ovšem na zakoupení nových, kvalitnějších a často i vhodnějších nezbývají většinou peníze. Žákovský nábytek je průběžně obměňován, nový chybí v odborné učebně na I. stupni na ve školní družině.

Počítače využívané na naší škole jsou napojeny na internet. Investiční rozvoj je velice úzce spjat s finanční situací školy (peníze ze státního rozpočtu) + finanční situací města (zřizovatel). Všechny získané finance jsou pochopitelně ihned investovány do nových učebních pomůcek či do modernizace vybavení školy. V letošním roce jsme výměnu počítačů řešili firemním darem.

Školská rada byla zřízena 26. 11. 2014. Má šest členů. Dva z řad pedagogických pracovníků – Mgr. Hana Kalivodová, Mgr. David Gajdušek, dva členy určil zřizovatel  - pan Pavel Prošek, pan Jiří Toman.

Dva členové školské rady byli zvoleni z řad zákonných zástupců žáků – paní Pavla Hanzlíková, pan Zdeněk Fremuth. Předsedou ŠR byl zvolen Mgr. David Gajdušek.

 

Vzdělávací programy

 

Žáci I. – IX. ročníku se vzdělávají podle

  ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZŠ a MŠ STRÁŽOV

Č. j. 31 /2007.  V pěti třídách se též integrovaně vzdělávalo  pět žáků . Všichni podle

ŠVP ZV ZŠ a MŠ Strážov (ZV- LMP)

 

 

Přehled pracovníků školy

Základní údaje o pracovnících školy

Ve škole je celkem zaměstnáno 28 pracovníků. Z toho na základní škole 11 učitelů a 3 asistenti pedagoga. 2 vychovatelky školní družiny, 3 správní zaměstnanci. V mateřské škole pracují 4 učitelky, 1 správní zaměstnanec. Ve školní jídelně jsou 4 zaměstnanci.

Údaje o pedagogických pracovnících

Pedag. prac.

Funkce

Úvazek

Roků praxe

Stupeň vzdělání

Aprobace

Mgr. Rašková

(od 1.2. 2016)

Ředitelka školy

1,0

Do 32

Rj-D, 1. st. ZŠ

Mgr. Benešová

 

Učitelka ZŠ

 

1,0

 

Nad 32

 

 

  1. st. ZŠ

 

P. Tomanová

(od 15.10. 2015)

Vychovatelka ŠD

0, 536

Do 12

 

Mgr. Kalivodová

 

Učitelka ZŠ

1,0

Do 27

  1. st. ZŠ

Z. Kopecká  

 

Vedoucí MŠ

1,0

Do 27

 

Bc. Řehánková

(do 31.12. 2015)

Bc. Špererová od 4.1. 2016

 

Učitelka MŠ

0,8064

      Do 6

 

      Do 2

 

 

Mgr. Gajdušek

 

Učitel ZŠ

1.0

Do 12

Tv – Bi

Mgr. Hofman

 

Učitel ZŠ

1,0

Do 27

Ma – Fy

J. Jiříková

 

Vychovatelka ŠD

0,805

Nad 32

 

Mgr. Kodymová

 

Učitelka ZŠ

1,0

Do 19

Bi, I. st. ZŠ

Mgr. Pangerlová

Učitelka ZŠ

1,0

Do 27

 

M + Ch

Mgr. Baštář

 

Učitel ZŠ

1,0

Do 32

  1. st. ZŠ, + Př

Mgr. Ulrychová

 

Učitelka ZŠ

1,0

       Do 32

ČJ + OV

Mgr. Bělová

 

Učitelka ZŠ

0,5

Do 32

Nj + Rj + Ov

Mgr. Janda

 

Učitel ZŚ

1,0

Do 12

Tv + Vt

J. Skalová

 

Asis. pedagoga

0,5

Do 27

 

Mgr. Baštářová

 

Asis. pedagoga

0,5

Do 27

 

I. Vaňkátová, DiS. (RD)

 

Mgr. Uldrychová, od 4.1. 2016

 

Učitelka MŠ

1,0

Do 6

 

 

Do 6

VOŠ

 

 

 

H. Homolková

Učitelka MŠ

1,0

Do 19

 

M. Nováková

Asis. pedagoga

0,8

Do 12

 

Mgr. Zdeňka Břízová, statutární zástupce od 10.8. 2015 do 30.1. 2016

Mgr. Šárka Rašková, ředitelka školy od 1.2. 2016

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků

aprobovanost ve výuce

 

Odborná kvalifikace

Procent

Aprobovanost

Procent

Učitelé 1. stupně

 

100

Učitelství ZŠ pro 1. st.

100

Učitelé 2. stupně

 

100

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. st. ZŠ

77,5

Učitelky MŠ

 

100

Střední pedagogická škola

VOŠ

50

Vychovatelky ŠD

100

 

Střední pedagogická škola

Střední zdravotní škola

50

 

 

Neaprobovaně jsou vyučovány dějepis, zeměpis, německý jazyk a anglický jazyk a výchovy (hudební, výtvarná, pracovní činnosti, výchova ke zdraví, výchova k občanství).

 

Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

Do 35 let

35 - 45 let

45 -55 let

Nad 55 let do důchodu

Důchodovém věku

Celkem

Muži

Ženy

Muži

Ženy

Muži

Ženy

Muži

Ženy

Muži

Ženy

Muži

Ženy

1

3

2

6

0

6

1

3

0

1

4

19

 

Údaje o nepedagogických pracovnících

Ostatní pracovníci

 

Funkce

Úvazek

Stupeň vzdělání

Š. Mundlová

Kuchařka

0,875

SOU s maturitou

A. Bouberlová

Vedoucí ŠJ

0,531

M. Hotovcová

Vedoucí kuchařka

0,875

R. Chalušová

Pomocná kuchařka

0,531

M. Maxová

Uklízečka

1,0

SOU

S. Plincelner

Školník, topič, pomocné práce

1,438

SOU

M. Sádlíková

Uklízečka

0,8

M. Potužáková

(L. Soušková do 21.10. 2015)

Uklízečka

0,87

               SŠ

 

 

Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol

Zápis k povinné školní docházce

 

Pro školní rok 2016/2017 bylo do první třídy přijato 14 žáků. Z toho po odkladu školní docházky nastoupili 3 žáci, jedna žákyně se přistěhovala. Dvěma dětem byla odložena na základě předložených odborných a lékařských doporučení povinná školní docházka.

 

 Výsledky přijímacího řízení

a/ na víceletá gymnázia přijato: 1

b/ na SŠ zřizované krajem, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků bylo přijato

Gymnázia

Obchodní akademie

Zdravotní školy

Průmyslové šk.

Ostatní střední šk.

Střední odborné uč.

celkem

0

2

0

2

0

2

6

 

c/ do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou bylo přijato: 2

Do učebních oborů se přihlásili: 2

d/ počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: 7

 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy

 

V devátém ročníku

V nižším ročníku

7

0

 

Všichni žáci se umístili na školy, které si vybrali již v prvním kole přijímacího řízení.

 

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI

Ve školním roce 2015/2016 neproběhla na naší škole inspekce provedená ČŠI.

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

Přehled prospěchu

1. stupeň

Ročník

Počet žáků

Prospělo

Prospělo s vyznamenáním

Neprospělo

Nehodnoceno

Poznámka

I.

19

3

16

0

0

1 žák odstěh.

II.

20

2

18

0

0

---

III.

11

2

9

0

0

---

IV.

14

3

11

0

0

---

V.

11

5

6

0

0

---

celkem

75

15

60

0

0

         ---

 

2. stupeň

Ročník

Počet žáků

Prospělo

Prospělo s vyznamenáním

Neprospělo

Nehodnoceno

Poznámka

VI.

13

10

3

0

0

---

VII.

15

10

5

0

0

---

VIII.

7

5

2

0

0

---

IX.

7

5

2

0

0

         ---

Celkem

42

30

12

0

0

---

 

Celkový přehled

 

Počet žáků

Prospělo s vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

Nehodnoceno

1. stupeň

75

60

15

0

0

2. stupeň

42

12

30

0

0

Celkem

117

72

45

0

0

 

 

 

Přehled o chování

1. stupeň

Ročník

Počet žáků

Pochvala TU

Napomenutí TU

Důtka TU

Pochvala ŘŠ

Důtka ŘŠ

2. st.

I.

19

0

0

0

0

0

0

II.

20

0

0

0

6

0

0

III.

11

0

0

0

0

0

0

IV.

14

0

2

0

10

0

0

V.

11

0

0

0

5

0

0

Celkem

75

0

2

0

21

0

0

2. stupeň

Ročník

Počet žáků

Pochvala TU

Napomenutí TU

Důtka TU

Pochvala ŘŠ

Důtka ŘŠ

2. st

3. st.

VI.

13

0

0

2

0

0

0

0

VII.

15

0

1

1

0

1

0

0

VIII.

7

1

0

0

0

1

0

0

IX.

7

0

0

1

0

0

0

0

Celkem

42

1

1

3

0

2

0

0

Celkový přehled

 

Počet žáků

Pochvala TU

Napomenutí TU

Důtka TU

Pochvala ŘŠ

Důtka ŘŠ

2. st.

3. st.

1. stupeň

75

0

2

0

7

0

0

0

2. stupeň

42

1

1

3

0

2

0

0

Celkem

117

1

3

3

7

2

0

0

Údaje o zameškaných hodinách

 

 

Počet omluvených hodin

Počet omluvených hodin na žáka

Počet neomluvených hodin

Počet neomluvených hodin na žáka

1. stupeň

3414

45,52

0

0

2. stupeň

4477

106,59

0

0

Celkem

7891

67,44

0

0

 

 

 

 

Údaje o integrovaných žácích

Druh postižení

Ročník

Počet žáků

     Lehké mentální postižení

1., 2., 3., 6., 7., 8., 9.

8

     Vývojové poruchy učení

                 

Vývojové poruchy chování

 

 

Více vad

 

Celkem

6.

 

                   5., 6.

 

 

                      9.

 

                      8

 

1

 

3

 

 

1

 

13

 

 

Údaje o výsledcích výchovně - vzdělávacího procesu

 

Organizace výchovně - vzdělávacího procesu školy

Rozvrh hodin byl sestaven tak, aby vyhovoval požadavkům psychohygieny a zohledňoval dojíždějící žáky. Školu navštěvují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Proto má každý vyučující vypracovaný individuální učební plán, který byl schválen příslušnými pracovníky pedagogicko-psychologických poraden. Školní řád, jehož součástí je i klasifikační řád, byl vypracován na základě nového školského zákona č. 561/2004, v platném znění. Informace zákonným zástupcům žáka jsou předávány pomocí zápisů v žákovských knížkách, notýscích, dále pak při pravidelných rodičovských schůzkách, které probíhaly i formou konzultací. Rodiče mohou kdykoli (po dohodě s vyučujícím) navštívit školu, a tak získat žádané informace. Spolupráce školy a PPP Klatovy a SPC Plzeň je na vysoké úrovni a je orientovaná tak, aby byla maximálně zaměřená na potřeby našich žáků. Ve škole pracuje výchovný poradce a školní metodik prevence, pod jeho záštitou jsou organizovány besedy a různé akce týkající se rizikového chování. Pro pohodové klima panující na škole jsou rozhodující kamarádská atmosféra a přátelské vztahy mezi žáky. Výuka je v souladu s cíli předškolního a základního vzdělávání. Cíle výuky jsou stanovené vhodně a přiměřeně k aktuálnímu stavu dané třídy a naprosto respektují individuální vzdělávací potřeby žáků. Probírané učivo vždy důsledně navazuje na předcházející téma.

Materiální podpora výuky

Vybavení a vhodnost učeben je limitována materiálními a finančními možnostmi školského zařízení. Interiér i vybavení učeben je neustále obnovován a doplňován. Ze strany všech pedagogů je patrná snaha o maximálně využití všech vhodných pomůcek, učebnic i didaktické techniky.

 

Vyučovací formy a metody

Plnění stanovených vyučovacích cílů je neustále sledováno nejen vyučujícími, ale i ředitelkou školy. Nejen při výuce je kladen velký důraz na podporu osobního a sociálního rozvoje žáků, samozřejmě i na rozvoj jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance. Velký důraz je kladen na aktivní zapojení žáků, jejich seberealizace, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností nejen ve výuce, ale i při mimoškolních akcích. Všichni vyučující respektují individuální tempo žáků a umožňují všem žákům dostatečnou relaxaci. Vzhledem k dosahovaným školním výsledkům žáků lze říci, že aplikované metody jsou účelné.

Motivace žáků

Většina žáků je velice aktivní a projevuje intenzivní zájem o výuku. Vyučující se snaží nejen při vyučování předmětů s praktickým zaměřením (výchovy) využívat praktických zkušeností žáků a o propojení teorie s praxí. Převažující pozitivní hodnocení práce žáků má společně s využitím analýzy chyb vliv na zvýšení jejich motivace.

Interakce a komunikace

Mezi všemi žáky na škole panují velice přátelské vztahy. Žáci respektují stanovená pravidla komunikace s učitelem i mezi sebou. Využívají možnosti vyjádřit vlastní názor a jim daný prostor k diskuzi. Žáci jsou vychováváni k vzájemnému respektu a toleranci. Nemalou měrou k tomu též přispívá společné navštěvování tříd s žáky integrovanými. Při vyučovacích hodinách mají žáci, i díky nízkým počtům žáků ve třídách, dostatečný prostor k samostatným ústním projevům a k rozvoji komutativních dovedností žáků.

Hodnocení žáků

Při hodnocení žáka vždy postupuje vyučující v souladu s klasifikačním řádem. Je zde patrná snaha, aby hodnocení bylo věcné, konkrétní a adresné. Samozřejmostí je respektování individuálních schopností žáků a ocenění dosaženého pokroku. Při hodnocení jsou využívány též metody vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků. Pedagog vždy žákům příslušné ohodnocení jejich výkonu náležitě zdůvodní.

 

 

Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy

Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků:

Programy pro pedagogické pracovníky

Počet pracovníků

Výzva č. 57

3

Samostudium

Všichni pg. pracovníci

Seminář PPP Klatovy (výchovný poradce, ŘŠ)

2

Školení školních metodiků prevence

1

 

 

 

 

Mimoškolní aktivity

 

Akce

Měsíc

Účinkující

diváci

Pouťová výstava pro veřejnost

IX.

 

250

Prezentace výtvarného kroužku s výstavou

IX.

 

250

Drhání knihovna Pč dívky

IX.

 

15

Přírodovědný klokan

X.

 

20

Akademie řemesel KT

XI.

 

7I

Zimní dekorace knihovna Pč dívky

X.

 

20

Stolní tenis okresní finále

X.

 

2

MAMUT gymn. KT

XII.

 

10

Týden pro zdraví

II.

 

40

Okresní kolo Olympiády v Čj

II

 

2

Prodejní výstava knih

II.

 

50

Leptání skla knihovna Pč dívky

Turnaj hry Trackmania Nation

XII.

XII.

 

15

40

Mikulášská nadílka

Adventní koncerty ve Strážově, ve Kdyni

XII.

XII.

 

112

200

Zpívání u stromečku

XII.

 

90

Hasík – program profesionálních hasičů

II.

 

30

Zdobení perníčků knihovna Pč dívky

III.

 

15

Vv soutěž PO očima dětí

III.

 

40

Volejbalový turnaj 6-kový

III.

 

20

Minivolejbal 4-kový

III.

 

12

Okrskové a okresní kolo soutěže ve čtení

III.

 

          3+2

Velký fotbal

IV.

 

14

Divadlo p. Pohoda

III.

 

 

45

Matematický klokan

III.

 

90

Výstava pouťová – výtvarný kroužek

IV.

 

15

Divadelní představení Klatovy

IV.

 

42

Mladý zahrádkář Klatovy

           V.

 

            4

Výuka na dopravní hřišti

VI.

 

25

Prezentace výtvarných prací ŠD

          VI.

 

          50

Zlatá srnčí trofej

VI.

 

15

Prezentace výtvarných prací ZŠ

Muzikál Matilda

Školní výlety

Hra Minecraft „Vodní výzva 2016“

VI.

VI.

VI.

VI.

 

100

45

100

40

Účast žáků na akcích pořádaných školou

 

Akce

Měsíc

Zúčastnění

Pouťová akce – prezentace ŠD, výtvarný kroužek

IX.

250

Třídění odpadů přednáška

IX.

42

Přespolní běh

IX.

42

Florbal Klatovy, Plzeň

Stolní tenis okresní finále

X.

X.

25

                     10

Florbalový turnaj okrsek, okresní finále

Think Blue Cup florbal I. st.

                    XI.

 

                    XI.

20

 

15

Misie - přednáška R. Potegy

Divadelní představení

XI.

XI.

                     40

40

Beseda se spisovatelkou M. Bittnerovou Život B. Němcové

XII.

XII.

40

                   110

Keramika v MŠ

Lyžařský výcvik

I.

I.

15

30

Kurz bruslení a ledního hokeje

I.

52

Volné bruslení Klatovy

II.

40

Plavecký výcvik

II.

72

Kurz bruslení a lesního hokeje

II.

45

Volné bruslení Klatovy

Pomlázkování

III.

III.

40

45

Divadelní představení Klatovy

IV

72

Školní kolo recitační soutěže

II.

100

Školní turnaj ve stiga - hokeji

IV.

40

Pouťová výstava keramiky

Tour de Strážov

Výtvarná dílna s p. Grosslovou

Beseda se včelařem

Exkurze Praha (Národní divadlo, PS PČR)

Vv soutěž Karel IV. očima dětí

Pythagoriáda

Vv soutěž My a příroda

Pohádkový les

Turnaj v deskových hrách

Koncert a divadlo v sokolovně

 

Těšíme se na prázdniny, program pro MŠ a I. st.

IV.

IV.

                     IV.

                      V.

                      V.

                    

                      V.

                     V.

                     V.

                     V.

                     VI.

                     VI.

 

                   VI.

                    

250

100

  70

                      40

                      70

 

20

                     40

                     40

250

40

150

 

130

 

 

Účast žáků v soutěžích

Školní kolo

Soutěž

Počet

Umístění

Olympiáda v českém jazyce

2

 

Olympiáda v dějepisu

14

 

Soutěž ve čtení

2

okrskové kolo 1., 3. místo, 2., 3. místo okresní kolo

Pythagoriáda

26/3

2.-3., 4.-6., 37-38. místo

Matematický klokan

34

 

Přírodovědný klokan

12

 

Finanční gramotnost

40

 

Vědět jak žít

43

 

Mamut

Zeměpisná olympiáda

Vv soutěž My a příroda

Mladý zahrádkář

 

Finanční gramotnost

Sapere – vědět, jak žít

 

Tuta via vitae – bezpečná cesta životem pro občana EU

 

Zlatá srnčí trofej

6

3

6

1

 

41/3

41

 

40

 

 

15

5., 7. místo

3., 4., 6. místo

2. místo

1. místo v okrese a 22. místo

v celostátním kole

2. místo

1. místo v okrese i v kraji, 7. místo v celostátním kole

1. místo v okrese i v kraji, 6. místo v celostátním kole

 

1., 2., 3., 4., 6. místo kateg. A

2.,4.,5. místo kateg. B

 

 

 

 

Sportovní soutěže (okresní, krajské kolo)

 

Soutěž

STUPEŇ ZŠ

Umístění

Atletický trojboj

I.

11. místo

Přespolní běh

 

 

Florbal

I.

  1. místo okres, 4. místo kraj

Think Blue Cup

I. st.

2. místo okres, 4. místo kraj

Stolní tenis

Mc Donald´s Cup

II. st.

I.st.

 

3.místo

 

Vypracovala: Mgr.Šárka Rašková, ředitelka školy

 

 

Ve Strážově dne 20. 10. 2016