Bookmark and Share

Výroční zpráva o činnosti školy 2018/2019

Vydáno dne 05. 12. 2019 (238 x přečteno)

Škola je zařazena do školského rejstříku od 1. 9. 2007 s názvem Základní škola a mateřská škola Strážov, příspěvková organizace s identifikátorem: 650 048 342


 Adresa:                       Základní škola a mateřská škola Strážov, příspěvková organizace

                                    Strážov 92, 340 21, Janovice nad Úhlavou

Právní forma:             příspěvková organizace

Obor vzdělávání:       79-01-C/01

IČO:                           750 06 103

IZO:                           102 164 568

ředitelka školy:         Mgr. Šárka Rašková

kontakt:                     II. stupeň ZŠ376 392 419, I. stupeň ZŠ  376 392 998 

e- mail:                       skola@strazov.cz

zřizovatel:                  Město Strážov

právní forma:             město

IČO:                            00 256 102

adresa:                        MÚ Strážov, Strážov 71, 340 21, Janovice nad Úhlavou

statutární zástupce:    Ing. Josef Rousek

kontakt:          Tel.:    376 392 465

Fax:     376 392 485       

e- mail:                       mesto@strazov.cz     

Součásti školy:           Mateřská škola           kapacita dětí 60 (2 x 30)

Základní škola            kapacita žáků 270 (9 x 30)

Školní družina            kapacita žáků 60 (2 x 30)

Školní jídelna             kapacita 250 jídel

 

 

Základní údaje o součástech školy

Mateřská škola má dvě oddělení, které navštěvovalo k 30.9. 2018 47 dětí, z toho 4 děti s odkladem PŠD, docházku k 31.8. 2019 ukončilo 12 dětí, z toho 10 dětí odešlo do 1. třídy naší ZŠ a 2 děti do jiné MŠ. V MŠ pracují čtyři kvalifikované učitelky mateřské školy a jeden asistent pedagoga.

Pět ročníků 1. stupně ZŠ bylo vyučováno ve čtyřech třídách. Vzhledem k nižšímu počtu žáků byl spojen druhý a třetí ročník do jedné třídy, ale výuka 5 h ČJ a 5 h M probíhala v těchto ročnících odděleně. Potřebné finanční prostředky na zajištění oddělené výuky hradil zřizovatel školy. S žáky čtvrtého ročníku se učili 3 žáci s asistentem pedagoga, měli vypracovaný IVP. V pátém ročníku se učil 1 žák dle IVP a s asistentem pedagoga. V šestém ročníku měli 2 žáci asistenta pedagoga, pracovali dle IVP a 2 žáci s IVP. V sedmém ročníku by1 žák s poruchou učení, měl pracovaný IVP. Do osmého ročníku byl zařazen 1 žák s poruchou chování bez IVP. V devátém ročníku se vyučovali 4 žáci se SVP a dvěma z nich byl přidělen jeden asistent pedagoga. Podle ŠVP „Škola pro život“ (dříve ZV – LMP) se integrovaně učil ještě 1 žák na II. stupni. Byl žákem deváté třídy. I. stupeň ZŠ navštěvovalo k 1.9. 2018 79 žáků (+ 1 žák v 1. roč. plnil povinnou školní docházku v zahraničí), které vyučovalo sedm učitelů (z toho 2 na snížený pracovní úvazek) a dva asistenti pedagoga. Na II. stupni se učilo k 1.9. 2018 ve čtyřech třídách 61 žáků. Výuku zajišťovalo šest učitelů. Pět učitelů pracovalo na plný úvazek a jeden učitel měl snížený úvazek. Dále byli přiděleni dva asistenti pedagoga (6. a 9. ročník). U integrovaných žáků převažuje lehké mentální postižení.

Na konci školního roku měla škola 140 žáků (+1 žák plnil PŠD v zahraničí).

Ve škole se vyučoval nepovinný předmět „Náboženství“, vyučoval jej pan farář.

Pracovaly tyto zájmové útvary: Výtvarný, Přírodovědný, Počítače, 2x Paličkování, Aerobic. Dále je ve škole umožněna výuka hry na hudební nástroje a zpěv.

Školní družina byla organizována ve 2 odděleních. K 30.9. 2018 školní družinu navštěvovalo 56 účastníků zájmového vzdělávání. V prvním oddělení pracuje kvalifikovaná vychovatelka, ve druhém oddělení se o účastníky zájmového vzdělávání stará kvalifikovaný pedagog volného času.

Ve školní jídelně se stravovalo k 31.10. 2018 253 strávníků, máme doplňkovou činnost.

Materiálně – technické podmínky školy

Na základní škole je deset vyhovujících učeben, z nichž dvě jsou využívány jako odborné pracovny (I. st. ZŠ s interaktivní tabulí a piánem, II. st. ZŠ s počítači a dataprojektorem). V budově II. stupně je využívána odborná pracovna pro výuku přírodopisu, chemie, informatiky a fyziky. Současně je v této pracovně šestnáct počítačů připojených na internet. Všechny kmenové třídy druhého stupně jsou vybaveny dotykovým počítačem propojeným s plazmovou televizí. Toto vybavení bylo pořízeno z dotací EU v rámci projektu „Investice do rozvoje vzdělávání“. K počítačům mají všichni žáci školy volný přístup. Počítačová učebna je tudíž využívána nejen při výuce, ale i v odpoledních hodinách při zájmovém útvaru „Počítače“.

V budově I. stupně je využívána jedna pracovna. Slouží jako učebna hudební výchovy, jazyků a knihovna. Tato učebna byla v rámci již zmíněného projektu vybavena dotykovým počítačem a interaktivní tabulí. Učebna je využívána průběžně všemi vyučujícími prvního stupně. Probíhá zde oddělená výuka Čj a M ve 3. ročníku a výuka náboženství (+ hudební kroužky). V přízemí je žákovská dílna, zároveň slouží jako učebna výtvarné výchovy, keramická dílna s hrnčířským kruhem a pecí, vyučují se zde Pč – dílny, Pv. Kmenové třídy I. stupně byly vybaveny každá 2 počítači s připojením na rychlý internet. V návaznosti na finanční možnosti školy a zřizovatele se počítá, že budou tyto učebny i kmenové třídy dovybavovány.

Školní družina má 2 oddělení a je umístěna v budově I. stupně v přízemí ve dvou místnostech. Vybavení pomůckami a hračkami pro účastníky zájmového vzdělávání je na odpovídající úrovni. Tento materiál je pravidelně obměňován a doplňován. Účastníci zájmového vzdělávání ve školní družině využívají 2 počítače s připojením na rychlý internet, v jedné místnosti je využíván kuchyňský kout s novým sporákem se sklokeramickou deskou. Ve školním roce 2018/2019 bylo přihlášeno k 31.10. 2018 55 účastníků.

Žáci v rámci vyučování pracovních činností (pracovního vyučování) mají k dispozici pracovnu dílen a školní pozemek. Pracovní pomůcky a materiál nezbytný pro vyučování je pravidelně doplňován i díky sponzorským darům (Kovodružstvo Strážov). Na pracovních stolech jsme vyměnili dřevěné pracovní desky a pořídil se jeden nový pracovní stůl se svěrákem.

Škola má k dispozici školní kuchyňku na II. stupni ZŠ. Její prostory a vybavení využívají žáci při hodinách pracovních činností, výchově ke zdraví apod. V roce 2017 jsme zakoupili dva nové elektrické sporáky se sklokeramickou deskou, vybavení školní kuchyňky průběžně doplňujeme dle potřeby.

Škola pro výuku tělesné výchovy využívá tělocvičnu, která je umístěna v suterénu budovy II. stupně. Dále vyučující tělesné výchovy využívají sokolovnu, sportovní areál u sokolovny, fotbalové a hasičské hřiště. Žáci mají k dispozici dva stoly na stolní tenis. Vybavení školy sportovním nářadím a náčiním je na dobré úrovni a je podle finančních možností doplňováno. Tělocvična se začala v květnu 2019 rekonstruovat, náklady budou částečně hrazené z dotací, o které požádal zřizovatel školy.

Žáci pracují s učebnicemi a učebními texty, které jsou vhodné pro školní vzdělávací program, podle kterého jsou vyučováni. Učební pomůcky, které učitelé využívají při výuce jednotlivých předmětů, vyhovují s určitými výhradami požadavkům výuky. Dle finančních možností školy se pořizují nové didaktické pomůcky. Žákovský nábytek byl zakoupen již do všech kmenových tříd, obměna ještě čeká na odbornou učebnu na II. stupni a ve školní družině. Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu žáků se dokupují žákovské sestavy pro II. st. ZŠ.

Počítače využívané na naší škole jsou napojeny na internet. Investiční rozvoj je velice úzce spjat s finanční situací školy (peníze ze státního rozpočtu) + finanční situací města (zřizovatel). Všechny získané finance jsou pochopitelně ihned investovány do nových učebních pomůcek či do modernizace vybavení školy. V roce 2016 jsme výměnu počítačů řešili firemním darem. K obnově techniky škola využije v příštím školním roce 2019/2020 dotační projekt ESF Šablony II.

Školská rada byla zřízena 26. 11. 2014. Poslední volby proběhly na podzim v roce 2017. ŠR má šest členů. Dva z řad pedagogických pracovníků – Mgr. Jana Pangerlová, Mgr. Lubomír Hofman, dva členy jmenoval zřizovatel  - pan Pavel Prošek, pan Jiří Toman.

Dva členové školské rady byli zvoleni z řad zákonných zástupců žáků – paní Pavla Hanzlíková, paní Květoslava Bouberlová. Předsedou ŠR byla zvolena paní Květoslava Bouberlová.

 

 

Vzdělávací programy

Žáci 1. – 9. ročníku se vzdělávají podle

  ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: „ŠVP ZŠ a MŠ STRÁŽOV“, č. j. 233/2016, z 26.8. 2016

 

Pro žáky, dříve vzdělávané dle přílohy ZV-LMP, byl vytvořen

ŠVP „Škola pro život“, č. j. 234/2016, z 26.8. 2016.

Přehled pracovníků školy

Základní údaje o pracovnících školy

Ve škole je celkem zaměstnáno 32 zaměstnanců. Z toho na základní škole 13 učitelů a 5 asistentů pedagoga. 1 vychovatelka školní družiny, 1 pedagog volného času, 3 nepedagogičtí zaměstnanci. V mateřské škole pracují 4 učitelky, 1 asistent pedagoga, 1 nepedagogický zaměstnanec. Ve školní jídelně jsou 4 zaměstnanci. Někteří zaměstnanci pracují na vedlejší pracovní poměr.

Údaje o pedagogických pracovnících

Fyzický počet:      ZŠ 13              MŠ 4         asistent pg. 6           ŠD 2

Přepočtený počet: ZŠ 11,18         MŠ 4         asistent pg. 3,778    ŠD 1,311

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků

 

Odborná kvalifikace

Procent

Neaprobovaně vyučované některé předměty

Poznámka

Učitelé 1. stupně

 

100

Aj

 

Učitelé 2. stupně

 

100

D, Z, I, Aj, Nj, Hv, Pč, Pv, Vz, Vo

D, Nj, Vo jen částečně neaprobovaně

Učitelky MŠ

 

100

 

 

Vychovatelky ŠD

Pedagog volného času ŠD

100

100

 

 

      

 

 

Kvalifikovanost 100 %

Aprobovanost 61 %

Údaje o nepedagogických pracovnících

Fyzický počet: 8

Přepočtený počet: 6,92

 

Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol

Zápis k povinné školní docházce

 

Pro školní rok 2018/2019 bylo do první třídy přijato 17 žáků (+1 žák plní PŠD v zahraničí).

 

 Výsledky přijímacího řízení

a/ na víceletá gymnázia přijato: 0

b/ na SŠ zřizované krajem, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků bylo přijato -----

 

Gymnázia

Obchodní akademie

Zdravotní školy

Průmyslové šk.

Ostatní střední šk.

Střední odborné uč.

celkem

0

1

0

1

2

7

11

 

 

c/ do učebních oborů bylo přijato: 7

d/ počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: 12 (z toho 1 žák ukončil PŠD v 8. roč.)

e/ 1 žák nepokračoval v dalším vzdělávání

 

 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy

 

V devátém ročníku

V nižším ročníku

12

1

 

 

 

Kontrola provedená ČŠI

 

Poslední kontrola provedená ČŠI proběhla na naší škole ve školním roce 2018/2019

18.6. 2019 nebylo zjištěno porušení právních předpisů.

Čj.ČŠIP-659/19-P

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

Přehled prospěchu (stav k 30.6. 2019)

1. stupeň

Ročník

Počet žáků

Prospělo

Prospělo s vyznamenáním

Neprospělo

Nehodnoceno

Poznámka

1.

17+1

0

17+1

0

0

---

2.

10

0

10

0

0

---

3.

13

2

11

0

0

---

4.

18

8

10

0

0

---

5.

21

6

15

0

0

---

celkem

79+1

16

63+1

0

0

         ---

 

2. stupeň

Ročník

Počet žáků

Prospělo

Prospělo s vyznamenáním

Neprospělo

Nehodnoceno

Poznámka

6.

20

12

7

1

0

---

7.

15

12

3

0

0

---

8.

13

10

3

0

0

---

9.

13

11+1

1

0

0

         ---

Celkem

61

46

14

1

0

---

 

Celkový přehled

 

Počet žáků

Prospělo s vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

Nehodnoceno

1. stupeň

79+1

63+1

16

0

0

2. stupeň

61

14

46

1

0

Celkem

140+1

77+1

62

1

0

 

 

Hodnocení chování: I. pololetí - 1. st.    139 žáků              2. st.  1 žák          3. st.  0 žáků

                                  II. pololetí – 1. st.    138 žáků              2. st.  2 žáci        3. st   0 žáků

 

Přehled o výchovných opatřeních (celý šk.r.)

1. stupeň ZŠ

Ročník

Počet žáků

Pochvala TU

Napomenutí TU

Důtka TU

Pochvala ŘŠ

Důtka ŘŠ

Poznámka

1.

17+1

1

0

0

0

0

---

2.

10

0

0

0

0

0

---

3.

13

0

2

0

0

0

---

4.

18

9

0

0

0

0

---

5.

21

15

0

0

0

0

---

Celkem

79+1

25

2

0

0

0

---

2. stupeň ZŠ

Ročník

Počet žáků

Pochvala TU

Napomenutí TU

Důtka TU

Pochvala ŘŠ

Důtka ŘŠ

Poznámka

 

6.

20

1

3

1

1

0

---

 

7.

15

4

2

1

1

4

---

 

8.

13

1

2

6

3

2

---

 

9

13

1

1

2

0

2

---

 

Celkem

61

7

8

10

      5

     8

---

 

Celkový přehled

 

Počet žáků

Pochvala TU

Napomenutí TU

Důtka TU

Pochvala ŘŠ

Důtka ŘŠ

Poznámka

 

1. stupeň

79+1

25

2

0

0

0

---

 

2. stupeň

61

7

8

10

5

8

---

 

Celkem

140+1

32

10

10

5

8

---

 

Údaje o zameškaných hodinách

 

Počet omluvených hodin

Počet omluvených hodin na žáka

Počet neomluvených hodin

Počet neomluvených hodin na žáka

1. stupeň ZŠ

5822

73,696

0

0

2. stupeň ZŠ

6043

99,065

7

0,114

Celkem

        11865

84,49

7

0

 

Údaje o výsledcích výchovně - vzdělávacího procesu

 

Organizace výchovně - vzdělávacího procesu školy

Rozvrh hodin byl sestaven tak, aby vyhovoval požadavkům psychohygieny a zohledňoval dojíždějící žáky. Školu navštěvují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Proto má každý vyučující vypracovaný individuální učební plán, který byl schválen příslušnými pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, SPC. Školní řád, jehož součástí je i klasifikační řád, byl vypracován na základě nového školského zákona č. 561/2004, v platném znění. Informace zákonným zástupcům žáka jsou předávány pomocí zápisů v žákovských knížkách, notýscích, dále pak při pravidelných rodičovských schůzkách, které probíhaly i formou konzultací. Rodiče, zákonní zástupci žáků mohou kdykoli (po dohodě s vyučujícím) navštívit školu, a tak získat žádané informace. Spolupráce školy a PPP Klatovy a SPC Plzeň je na vysoké úrovni a je orientovaná tak, aby byla maximálně zaměřená na potřeby našich žáků. Ve škole pracuje výchovný poradce a školní metodik prevence, pod jeho záštitou jsou organizovány besedy a různé akce týkající se rizikového chování. Pro pohodové klima, panující na škole, jsou rozhodující kamarádská atmosféra a přátelské vztahy mezi žáky. Výuka je v souladu s cíli předškolního a základního vzdělávání. Cíle výuky jsou stanovené vhodně a přiměřeně k aktuálnímu stavu dané třídy a naprosto respektují individuální vzdělávací potřeby žáků. Probírané učivo vždy důsledně navazuje na předcházející téma.

Materiální podpora výuky

Vybavení a vhodnost učeben je limitována materiálními a finančními možnostmi školského zařízení. Interiér i vybavení učeben je neustále obnovován a doplňován. Postupně se vybílily učebny, vyměnila se lina ve dvou třídách I. stupně, provedla se rekonstrukce osvětlení ve třídách na II. stupni a zakoupily se nové tabule.

Ze strany všech pedagogů je patrná snaha o maximálně využití všech vhodných pomůcek, učebnic i didaktické techniky. Škola by potřebovala více prostoru (odborné učebny, šatny).

 

 

Vyučovací formy a metody

Plnění stanovených vyučovacích cílů je neustále sledováno nejen vyučujícími, ale i ředitelkou školy. Nejen při výuce je kladen velký důraz na podporu osobního a sociálního rozvoje žáků, samozřejmě i na rozvoj jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance. Velký důraz je kladen na aktivní zapojení žáků, jejich seberealizace, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností nejen ve výuce, ale i při mimoškolních akcích. Všichni vyučující respektují individuální tempo žáků a umožňují všem žákům dostatečnou relaxaci. Vzhledem k dosahovaným školním výsledkům žáků lze říci, že aplikované metody jsou účelné.

Motivace žáků

Většina žáků je velice aktivní a projevuje intenzivní zájem o výuku. Vyučující se snaží nejen při vyučování předmětů s praktickým zaměřením (výchovy) využívat praktických zkušeností žáků a o propojení teorie s praxí. Převažující pozitivní hodnocení práce žáků má společně s využitím analýzy chyb vliv na zvýšení jejich motivace.

 

 

 

Interakce a komunikace

Mezi všemi žáky na škole panují velice přátelské vztahy. Žáci respektují stanovená pravidla komunikace s učitelem i mezi sebou. Využívají možnosti vyjádřit vlastní názor a jim daný prostor k diskuzi. Žáci jsou vychováváni k vzájemnému respektu a toleranci. Nemalou měrou k tomu též přispívá společné navštěvování tříd s žáky integrovanými. Při vyučovacích hodinách mají žáci, i díky nízkým počtům žáků ve třídách, dostatečný prostor k samostatným ústním projevům a k rozvoji komutativních dovedností žáků.

 

 

 

Hodnocení žáků

Při hodnocení žáka vždy postupuje vyučující v souladu s klasifikačním řádem. Je zde patrná snaha, aby hodnocení bylo věcné, konkrétní a adresné. Samozřejmostí je respektování individuálních schopností žáků a ocenění dosaženého pokroku. Při hodnocení jsou využívány též metody vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků, zde je třeba ještě aktivněji využívat. Pedagog vždy žákům příslušné ohodnocení jejich výkonu náležitě zdůvodní.

 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školy

Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků:

Programy pro pedagogické pracovníky

Počet pracovníků

DVPP

ZŠ 24, MŠ 13

Samostudium

Všichni pg. pracovníci

Seminář PPP Klatovy (výchovný poradce, ŘŠ)

                                   2

Školení školních metodiků prevence

2

BOZP

2

Legislativa, ŠVP

                                   1

Projekt SRP

10 seminářů (ředitelka, vedoucí uč. MŠ)

Mimoškolní aktivity

 

Akce

Měsíc

 

účastníci

Pouťová výstava pro veřejnost

IX.

 

250

Prezentace výtvarného kroužku s výstavou

IX.

 

250

Exkurze Srní -vlčí stezka

           X.

 

          28

Přírodovědný klokan

X.

 

18

Akademie řemesel KT

XI.

 

27

Keramický kurz pro rodiče

průběžně

 

0

Stolní tenis okresní finále

X.

 

2

MAMUT gymn. KT

XI.

 

10

Týden pro zdraví

II.

 

40

Okresní kolo Olympiády v Čj

II

 

2

ÚP Klatovy

XI

 

15

Mikulášská nadílka

         XII.

 

          120

Hry bez hranic – mezinárodní projekt

4 setkání

         X. – V.

           

 

          300

            

Zpívání u stromečku

XII.

 

250

Hasík – program profesionálních hasičů

IX.

 

30

Školní akademie

          VI.

 

          300

Vv soutěž PO očima dětí

III.

 

40

Volejbalový turnaj 6-kový

III.

 

20

Minivolejbal 4-kový

III.

 

12

Divadlo pana Pohody

III.

 

           45

Velký fotbal

IV.

 

14

 

Stř. zdr. škola Klatovy,obor kosmetické služ.

 

XI.

 

 

50

Matematický klokan

III.

 

110

Výstava pouťová – výtvarný kroužek

IV.

 

15

Divadelní představení Klatovy

IV.

 

42

Mladý zahrádkář Klatovy

Projekt EU – Zájezd do Bruselu

           V.

           XI..

 

           20

           7

Výuka na dopravní hřišti

          VI.

 

39

Prezentace výtvarných prací ŠD

          VI.

 

          50

Zlatá srnčí trofej

VI.

 

20

Prezentace výtvarných prací

Školní výlety

Den dětí

VI.

VI.

VI.

 

100

100

100

Účast žáků na akcích pořádaných školou

 

Akce

Měsíc

Zúčastnění

Pouťová akce – prezentace ŠD, výtvarný kroužek

IX.

250

Hasík

II.

                     40

Přespolní běh

IX.

42

Florbal Klatovy, Plzeň

Stolní tenis okresní finále

X.

X.

25

                     10

Florbalový turnaj okrsek, okresní finále

ČEPS Cup florbal I. st.

                    XI.

 

                    XI.

20

 

15

Čína - beseda

Divadelní představení

X.

XI.

                     45

40

Perníčky ke Dni matek

IV.

60                 

Keramika v MŠ

Vv dílna s Natálií Vítovcovou

I.

V.

15

60.2

Kurz bruslení a ledního hokeje

I.

52

Volné bruslení Klatovy

II.

40

Plavecký výcvik

II.

59

Kurz bruslení a ledního hokeje

II.

 

45

 

Volné bruslení Klatovy

Pomlázkování

Veselé zoubky

III.

III.

III.

40

45

14

Divadelní představení Klatovy

IV

72

Školní, okrskové a okresní kolo recitační soutěže

II

III.

50

Školní turnaj ve stiga - hokeji

IV.

40

 

 

 

 

Účast žáků v soutěžích

Školní kolo

Soutěž

 

Umístění

Olympiáda v českém jazyce

 

9.-12. místo, 15-17. místo v okrese

Olympiáda v dějepisu

Biologická olympiáda

 

 

18.-19. místo okresní kolo

8. místo kat. C, 7. a 10. místo v kateg. D

 

Recitační soutěž

 

                   

 

 3. místo okrsek, postup do okresního kola

Pythagoriáda

 

4.-7., 14-16., 21. místo

4.-7. místo, 17.-23. místo v okrese

Matematický klokan

 

---

Přírodovědný klokan

 

---

Anglický jazyk okres. soutěž

 

4. místo, 16. místo

Mamut

                      

11. místo

Zeměpisná olympiáda

 

 

soutěž My a příroda

 

 

 

Mladý zahrádkář

 

 

Zlatá srnčí trofej

 

 

 

Vv soutěž „PO očima dětí“

 

 

 

 

 

 

Příroda kolem nás

 

                     

                     

                      

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

               

2. místo v okrese, postup do krajského kola

 

Foto kat. D 1. místo, Vv kat. C 1. místo

 

2. místo, 2x 5.-6. místo

4., 5. místo- floristika

 

2.,4.,5. místo kateg. B

2. místo

3. místo

3x 1. místo

 

2. místo kat ZŠ 3 okresní kolo

1., 2. místo kat. ZŠ 4 okresní kolo

3. místo kat. ZŠ 4 krajské kolo

 

3. místo fotograf. soutěž

 

 

 

 

Sportovní soutěže (okresní, krajské kolo)

 

Soutěž

STUPEŇ ZŠ

Umístění

 

 

 

Přespolní běh

I., II.

bez výraznějšího umístění

Florbal

 

 

I.

 

 

4.místo okres kat. III. hoši 4. místo okres ml. žákyně

3. místo dívky, krajské finále

9. místo starší dívky

 

ČEPS Cup

I.

5.-8. místo v okrese hoši

2. místo dívky okresní kolo

Stolní tenis

 

Mc Donald´s Cup

 

 

Minivolejbal

 

II.

 

I.st.

 

 

II.

 

 

 

2. místo hoši, 3. místo dívky

 

3. místo v okrsku kat. B  

 4. místo kat. A

 

2x 4. místo šestkový volejbal

 

Vypracovala: Mgr.Šárka Rašková, ředitelka školy

 

 

Ve Strážově dne 11. 10. 2019

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 byla projednána se všemi pracovníky školy a byla schválena pedagogickou radou a školskou radou.