Bookmark and Share

Výroční zpráva o činnosti MŠ Strážov

Vydáno dne 08. 02. 2017 (2368 x přečteno)

1. Mateřská škola je zařazena do školského rejstříku od 1.9.2007 pod názvem Základní škola a mateřská škola Strážov, příspěvková organizace s identifikátorem : 650 048 342 


adresa: ZŠ a MŠ Strážov, příspěvková organizace, Komenského 92, 340 21 Janovice nad Úhlavou
právní forma: příspěvková organizace
IČO: 75 006 103
IZO: 107 542 838
ředitel školského zařízení : Mgr. Šárka Rašková
kontakt: 376 392 419
vedoucí předškolního vzdělávání: Zdeňka Kopecká
kontakt do MŠ: 376 392 481
zřizovatel: Město Strážov
provoz školy: 6.30 hod. – 16.00 hod.

2. Demografický vývoj, změny v průběhu školního roku


V mateřské škole byly ve školním roce 2015- 2016 v provozu dvě třídy s celodenním provozem. K 30. září 2015 bylo v I. třídězapsáno 22 dětí tří až čtyřletých.Ve II. třídě bylo zapsáno 26 dětí ve věku čtyř až šesti let, z tohoto počtu bylo ve třídě 21 předškoláků,z toho 2 děti s odkladem školní docházky. V průběhu roku ukončilo z důvodu změny bydliště docházku do MŠ 2 děti, 7 dětí v průběhu roku nastoupilo.
Docházku k 31.srpnu 2016 ukončilo z důvodu dovršení věku školní zralosti 16 dětí , 13 dětí odešlo do 1. třídy ZŠ Strážov, 3 děti do jiných ZŠ.
O zápis do MŠ ve Strážově požádalo pro své děti 23 rodičů , všem bylo vyhověno.
Průměrná roční docházka dětí do mateřské školy ve školním roce 2015 - 2016 dosáhla 70%, prázdninová docházka 57%.

 

3. Výchovně vzdělávací proces

 

Vytváříme školu rodinného typu, zaměřenou na harmonický a všestranný rozvoj osobnosti dítěte, na kladný vztah k přírodě, k rodině, na podporování místních zvyklostí a tradic. Školní vzdělávací program byl vypracován v souladu s RVP PV s přihlédnutím k rámcovým cílům vzdělávání a respektoval všech pět vzdělávacích oblastí.Důraz byl v uplynulém školním roce kladen na utváření kamarádských vztahů mezi dětmi, upevňování pocitu sounáležitosti se živou přírodou a rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností. Cíle vzdělávání byly plněny formou hry, přirozeným učením, vytvářením vhodného prostředí.

Kroužky v MŠ : hudebně pohybový a recitační, výtvarný
V rámci ZŠ a MŠ : taneční, zpěv, sborový zpěv a hra na flétnu
Akce pro rodiče a veřejnost – viz. příloha č.1
Akce pro děti – viz. příloha č.2
Spolupráce
- s rodiči – schůzky SRPDŠ se uskutečnily v srpnu, a v květnu, zorganizovali jsme dvě besídky pro rodiče, rodiče pomáhají při akcích pořádaných školou – vystoupení dětí pro veřejnost,výlety, soutěže, besedy, Den dětí, pasování na školáky.
Dále pomáhají při získávání materiálu pro výtvarnou a pracovní činnost dětí, s opravami hraček a nábytku . Informace o dětech jsou pedagogy předávány při příchodu či odchodu dětí z MŠ, případně v jiném dohodnutém termínu.
- se základní školou – vedoucí učitelka se zúčastnila zápisu do 1. třídy a nástupu dětí do ZŠ, ředitel základníškoly a učitelka nastávající první třídy se zúčastniliinformativní schůzky s rodiči před nástupem dětí do základníškoly,děti mateřské školy několikrát za rok navštívily ZŠ,seznamují se s prostředím, pracovním kolektivem.

Děti základní a mateřské školy se podílely na nácviku společných vystoupení pro veřejnost,účastnily se divadelních představení v prostorách MŠ i ZŠ, spolupracují při oslavách Dne dětí, společná je oslava a rozloučení se školním rokem pořádaná v ZŠ.
- s místním hasičským sborem –děti využívajíhasičské hřiště pro hry při pobytu venku, navštěvujeme hasičskou zbrojnici a seznamujeme se s vybavením HZDS
- s místní knihovnou – děti mateřské školy navštěvují prostory knihovny, půjčujeme si knihy ,účastníme se besed atvořivých dílniček
- Mateřská školadále spolupracuje s dětskou lékařkou MUDr.Jarmilou Novotnou(konzultace),klinickým logopedem Ph.Dr.Markétou Štochlovou(konzultace), s Pedagogicko- psychologickou poradnou v Klatovech(screaningová vyšetření předškoláků v MŠ), se Sokolem Strážov (využití víceúčelového hřiště),s Kovodružstvem Strážov (exkurze, drobné opravy, materiál)

 

4. Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí

 

O pravidelných hospitačních a kontrolních činnostech vedoucí učitelkou jsou vedeny řádné zápisy v Hospitační knize.

 

5. Údaje o pracovnících MŠ 

 

Ve škole pracovaly čtyřipedagogické pracovnice odborně a pedagogicky způsobilé ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR č. 139/1997Sb. , vedoucí Zdeňka Kopecká, Hana Homolková , Dis. Irena Vaňkátová a Bc. Marie Řehánková. Po odchodu Ireny Vaňkátovéna MD a Bc. Marie Řehánkové (změna bydliště) k 31.12 2016 nastoupily v lednu dvě nekvalifikované paní učitelky( absolventka bakalářského studia volnočasových aktivit a magistra pro vzdělávání na I. stupni ZŠ). Paní učitelky pracovaly podle rozvrhu pracovní doby, dodržovalyorganizační a provozní řád MŠ. Na přípravě a provedení akcía aktivit školy se podílely všechny pedagogické pracovnice. Věkový průměr učitelek byl 38 let.

Úklid školy a výdej stravy zajišťovala jedna provozní zaměstnankyně.Drobné opravy a údržbu školní zahrady prováděl školník ZŠ a MŠ.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Pedagogické pracovnice se vzdělávaly samostudiem odborných publikací a odborných pojednání v časopisech určených pro další vzdělávání pedagogů.

 

6. Oblast materiálního vybavení a oprav – spolupráce s obcí

 

Škola měla dostatek hraček a herních pomůcek, potřeb pro výtvarné i pracovní vyžití dětí, široký výběr didaktických pomůcek. Poděkování za dary škole patří rodičům a našim stálým sponzorům, kterými jsou Kovodružstvo Strážov a První Víteňská. Ve spolupráci s Městem Strážov byla provedena výměna podlahové krytiny a nábytku v šatně pro děti I. třídy, výměnaoken ve spojovací chodbě a celá budova dostala krásnou a hlavně novou střechu.

V nastávajícím školním roce :
- provést výměnu písku v pískovišti
- zajistit vymalování tříd
- zajistit provedení nátěr či výměny oplocení zahrady MŠ
- vyřešit uzamykatelnost zahrady – vrátka u bývalé provozní budovy MŠ


Zpracovala: Zdeňka Kopecká