Bookmark and Share

Výroční zpráva MŠ 2018/2019

Vydáno dne 05. 12. 2019 (832 x přečteno)

Mateřská škola je zařazena do školského rejstříku od  1.9.2007 pod názvem Základní škola a mateřská škola Strážov, příspěvková organizace s identifikátorem : 650 048 342


 

adresa: ZŠ a MŠ Strážov,příspěvková organizace

Strážov 92

340 21 Janovice nad Úhlavou

právní forma: příspěvková organizace

IČO: 75 006 103

IZO: 107 542 838

zřizovatel: Město Strážov

ředitelka školského zařízení : Mgr. Šárka Rašková

kontakt: 376 392 419

vedoucí předškolního vzdělávání: Zdeňka Kopecká

kontakt do MŠ: 376 392 481

provoz školy: 6.30 hod. – 16.00 hod.

2.Demografický vývoj, změny v průběhu školního roku

V mateřské škole byly ve školním roce 2018 - 2019 v provozu dvě třídy s celodenním provozem. K 30.září 2018 bylo v mateřské škole zapsáno celkem 47 dětí. V I.třídě bylo zapsáno 21 dětí tří až čtyřletých ( v září 6 dětí do tří let, v lednu 3 děti do tří let). Do II. třídy bylo zařazeno 26 dětí ve věku od čtyř do šesti let ( z počtu 18ti dětí, které do 31.8.2019 dosáhly věku 6ti let bylo 5 dětí s odkladem školní docházky).Do této třídy bylo zařazeno 1 dítě se speciálními vzdělávacími potřebami).

V průběhu roku ukončilo z důvodu změny bydliště docházku do MŠ Strážov 5 dětí, 3 děti v průběhu roku nastoupily.

Docházku k 31.srpnu 2019 ukončilo z důvodu školní zralosti 10 dětí, všechny přechází do 1. třídy ZŠ Strážov.

Při zápisu do Mateřské školy Strážov dne 16. 5. 2019 bylo rodiči podáno celkem 15 žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a ve správním řízení bylo u všech žádostí rozhodnuto kladně.

Průměrná roční docházka dětí do mateřské školy ve školním roce 2018 - 2019 dosáhla 65%, v době letních prázdnin mateřskou školu průměrně navštěvovalo 12 dětí denně.

3.Výchovně vzdělávací proces

Vytváříme školu rodinného typu, zaměřenou na harmonický a všestranný rozvoj osobnosti dítěte, na kladný vztah k přírodě, k rodině, na podporování místních zvyklostí a tradic. Školní vzdělávací program byl vypracován v souladu s RVP PV s přihlédnutím k rámcovým cílům vzdělávání a respektoval všech pět vzdělávacích oblastí. Důraz byl v uplynulém školním roce kladen na utváření kamarádských vztahů mezi dětmi, upevňování pocitu sounáležitosti se živou přírodou, na rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností a přípravu dětí na vstup do základní školy. Cíle vzdělávání byly plněny formou hry, přirozeným a prožitkovým učením, vytvářením vhodného prostředí.Hodnocení pokroku jednotlivých dětí ve vzdělávání bylo zaznamenáváno písemně, vývoj dětí bylo možno v průběhu roku sledovat i na výstavkách prací v prostorách školy a při setkávání na oslavách a akcích, které škola pořádala.

Kroužky v MŠ : hudebně pohybový a recitační a výtvarný

Akce pro rodiče a veřejnost – viz. příloha č.1

Akce pro děti – viz. příloha č.2

 

MŠ spolupracuje :

- s rodiči – dvě schůzky se uskutečnily v srpnu a v červnu, děti prožily ve školce společně s rodiči odpoledne plné vánočního vyrábění a v závěru odpoledne rozsvícení a zpívání pod stromečkem,oslavily společně s rodiči Den matek, Den otců, Pasování na školáky, rodiče pomáhají při akcích pořádaných školou – vystoupení dětí pro veřejnost,výlety, soutěže, besedy, Den dětí. Dále rodiče pomáhají při získávání materiálu pro výtvarnou a pracovní činnost dětí, s opravami hraček a nábytku . Informace o dětech jsou pedagogy předávány při příchodu či odchodu dětí z MŠ, případně v jiném dohodnutém termínu

- se základní školou – učitelka a ředitelka základní školy se zúčastnily informativní schůzky s rodiči před nástupem dětí do základní školy,děti mateřské školy navštívily ZŠ,seznamují se s prostředím, pracovním kolektivem. Děti základní a mateřské školy se podílely na nácviku společných vystoupení pro veřejnost,účastnily se divadelních představení a společných akcí

- s místním hasičským sborem – děti využívají hasičské hřiště pro hry při pobytu venku, navštěvujeme hasičskou zbrojnici a seznamujeme se s vybavením HZDS

- s místní knihovnou – děti mateřské školy navštěvují prostory knihovny, půjčujeme si knihy ,účastníme se besed a tvořivých dílniček

- s mysliveckým sdružením – besedy s rodiči s ukázkou trofejí a mysliveckých pomůcek a zbraní

- s TJ Sokol Strážov –využití víceúčelového hřiště, zapojení školy do projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“

- s Kovodružstvem VD Strážov -exkurze,drobné opravy, materiál, sponzorink, výstavky dětských prací

Mateřská škola dále spolupracuje s dětskou lékařkou

MUDr.Jarmilou Novotnou(konzultace),klinickým logopedem

PhDr.Markétou Štochlovou(konzultace), s Pedagogicko-

psychologickou poradnou v Klatovech(konzultace), s SPC

Plzeň ( inkluze dětí s podpůrnými vzdělávacími potřebami).

 

4. Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí

 

O pravidelných hospitačních a kontrolních činnostech vedoucí učitelkou jsou vedeny zápisy v Hospitační knize.

 

5. Údaje o pracovnících MŠ

 

Provoz ve dvou třídách zajišťovaly čtyři učitelky odborně a pedagogicky způsobilé ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR č.139/1997Sb. a jedna asistentka, která ve šk. roce 2017/2018 ukončila akreditovaný vzdělávací program KCVLŠ v Plzni. Paní učitelky pracovaly podle stanoveného rozvrhu přímé

vyučovací povinnosti, dodržovaly organizační a provozní řád MŠ,podílely se na přípravě a provedení akcí a aktivit školy. Věkový průměr učitelek byl v tomto školním roce 39 let. Úklid školy a výdej stravy zajišťovala jedna provozní zaměstnankyně. Drobné opravy a údržbu školní zahrady prováděl školník ZŠ a MŠ.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Pedagogické pracovnice se vzdělávaly samostudiem odborných publikací, odborných pojednání a účastí na seminářích, pořádaných pro další vzdělávání pedagogů KCVJŠ v Plzni, vedoucí předškolního vzdělávání absolvovala vzdělávací program pro ředitele a vedoucí ZŠ a MŠ, který organizovalo, v rámci uskutečňování operačního programu Výzkum,vývoj a vzdělání, krajské pracoviště NIDV v Plzni.

 

6. Oblast materiálního vybavení a oprav – spolupráce s obcí


Škola měla dostatek hraček, herních pomůcek, potřeb pro výtvarné i pracovní vyžití dětí, široký výběr didaktických pomůcek, škola je vybavena nábytkem odpovídajícím věku a potřebám vzdělávaných dětí. Na zajištění materiálních podmínek školy se podílel z největší části zřizovatel a provozovatel školy, menšími dary přispěli také rodiče nebo sponzoři MŠ.

 

Ve Strážově 20.9.2019 Zpracovala: Zdeňka Kopecká