Bookmark and Share

Výroční zpráva MŠ 2014/2015

Vydáno dne 13. 12. 2015 (2549 x přečteno)

MATEŘSKÁ ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO ŠKOLNÍHO REJSTŘÍKU OD 11. 9. 2007 POD NÁZVEM Základní a mateřská škola Strážov, příspěvková organizace s indentifikátorem: 650 048 342


2. Demografický vývoj, změny v průběhu školního roku

V mateřské škole byly ve školním roce 2014 - 2015 v provozu dvě třídy s celodenním provozem. K 30. září 2014 bylo v 1. třídě zapsáno 27 dětí tří až pětiletých, ve 2. třídě bylo zapsáno 28 dětí ve věku pěti až šesti let, z tohoto počtu bylo 8 dětí s odkladem školní docházky. K 1. 1. 2015 bylo v každé třídě zapsáno 28 dětí

K zápisu do ZŠ ve Strážově přišlo 20 dětí, 1 dítě z důvodu dojíždění rodičů do zaměstnání odešlo do Základní školy v Hlavňovicích. Docházku v tomto školním roce ukončilo v srpnu 18 předškoláků, přecházejících do 1. třídy ZŠ, odklad školní docházky byl doporučen 3 dětem. V průběhu roku ukončily z důvodu změny bydliště docházku do MŠ 2 děti.

K zápisu do MŠ ve Strážově 9. dubna 2015 přišlo 13 dětí, všechny byly přijaty.

Průměrná roční docházka dětí do mateřské školy ve školním roce 2014 - 2015 dosáhla 71 procent, prázdninová docházka klesla na 57 procent.

3. Výchovně vzdělávací proces

Vytváříme školu rodinného typu, zaměřenou na harmonický a všestranný rozvoj osobnosti dítěte, na kladný vztah k přírodě, k rodině, na podporování místních zvyklostí a tradic. Školní vzdělávací program byl vypracován v souladu s RVPPPV s přihlédnutím k rámcovým cílům vzdělávání a respektoval všech pět vzdělávacích oblastí. Důraz byl v uplynulém školním roce kladen na utváření kamarádských vztahů mezi dětmi, upevňování pocitů sounáležitosti se živou přírodou a rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností. Cíle vzdělávání byly plněny formou hry, přirozeným učením, vytvářením vhodného prostředí.

 

Kroužky v MŠ

hudebně pohybový a recitační, výtvarný

V rámci ZŠ a MŠ 

taneční, sborový zpěv, hra na flétnu

Akce pro rodiče a VEŘEJNOST

viz. příloha č. 1

Akce pro rodiče a veřejnost - příloha č. 1

Akce

 

 

 

 

Schůzka SRPŠ k zahájení školního roku

VIII.

50

 

 

Výstavka na Dnu otevřených dveří

X.

20

100

 

Vítání občánků - podzim

X.

6

30

 

Vánoční besídka v sokolovně

XII.

25

200

 

Vánoční besídka – rodiče

XII:

40

90

 

Vánoční besídka – klub seniorů

XII.

20

20

 

Vánoční besídka . dílna Rubáš

XII.

25

15

 

Screaningové vyšetření předškoláků

I.

15

18

 

Vítání občánků- jaro

IV.

6

25

 

Den matek

IV.

40

60

 

Schůzka rodičů a uč. a řed. ZŠ

V.

20

 

 

Pasování na školáky

VI.

20

80

 

Konec školního roku v ZŠ

VI.

45

200

 

  

 

 

Akce pro děti

viz. příloha č. 2

Akce pro děti - příloha č. 2

                       Akce

                    Měsíc

 

Divadlo „ z bedny „

 

XI., III.

Mikulášská a vánoční nabídka

XII.

Návštěva představení ve SDS Klatovy\

X., XI., I., II.

Zápis do ZŠ a MŠ

II., IV.

Přírodovědná beseda Kuncovi, myslivec

XI., III.

Strašidlácké běsnění, čarodějnice

X., V.

Maškarní rej

II.

Turistické výlety po okolí

IV., V.

Návštěva kasáren, požární zbrojnice

VI., III.

Keramika

X., II.

Divadlo v ZŠ

X.

Fotografování jednotlivci a společné

X., V.

Hudební pořady

IX., V.

Den dětí

VI.

Screaningové vyšetření předškoláků

I.

Sportovní hry dětí

VI.

Školní výlet Klenová

VI.

Vynášení morény, stavění máje

III., V.

Loučení s MŠ a pasování na školáky

VI.

Ukončení školního roku v ZŠ

VI.

 

 

Spolupráce s rodiči

Schůzky SRPDŠ se uskutečnily v srpnu, lednu a v květnu. Zorganizovali jsme v každé třídě dvě besídky pro rodiče, při kterých nám rodiče pomáhali. Dále pomáhají při vystoupeních dětí na veřejnosti, při výletech, soutěžích při Dni dětí, při pasování na školáky.

Dále pomáhají při získávání materiálu pro výtvarnou výchovu a pracovní činnost dětí, s opravami hraček a nábytku. Informace o dětech jsou pedagogy předávány při příchodu či odchodu dětí z MŠ, případně v jiném dohodnutém termínu.

Se základní školou

            Vedoucí učitelka se zúčastnila zápisu do 1. třídy a nástupu dětí do ZŠ, ředitel základní školy a učitelky nastávající první třídy se zúčastnili informativní schůzky s rodiči před nástupem dětí do základní školy, děti mateřské školy několikrát za rok navštívily ZŠ, seznamují se s prostředím, pracovním kolektivem.

Děti základní a mateřské školy se podílely na nácviku společných vystoupení pro veřejnost, účastnily se divadelních představení v prostorách MŠ i ZŠ., spolupracují při oslavách Dne dětí, společná je oslava a rozloučení se školním rokem pořádaná v ZŠ.

S místním hasičským sborem

 Dvakrát ročně pořádají členové sboru pro děti návštěvu hasičské zbrojnice a hasičského hřiště s předvedením techniky výcviku.

S místní knihovnou

Děti mateřské školy navštěvují prostory knihovny, účastnily se besed, malování na textil, promítání, soutěží.

Ostatní

Mateřská škola spolupracuje s dětskou lékařskou MUDr. Jarmilou Novotnou, klinickým logopedem v Klatovech DR. Svítilovou, s PPP v Klatovech, se Sokolem Strážov / sportovní zábavné akce, využití víceúčelového hřiště/, s Kovodružstvem Strážov.

4. Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí

O pravidelných hospitačních a kontrolních činnostech vedoucí učitelkou jsou vedeny řádné zápisy v Hospitační knize.

5. Údaje o pracovnících MŠ

Ve škole pracovaly čtyři pedagogické pracovnice odborně a pedagogicky způsobilé ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR č. 139/1997 Sb. Tři absolventky střední pedagogické školy, a od ledna 2015 jedna absolventka bakalářského studia učitelství pro mateřské školy, která nastoupila na místo nekvalifikované síly. Pracovaly podle rozvrhu pracovní doby, dodržovaly organizační a provozní řád MŠ. Na přípravě a provedení akcí a aktivit školy se podílely všechny pedagogické pracovnice.

 

Věkový průměr učitelek byl 42 let.

Úklid školy a výdej stravy zajišťovala jedna provozní zaměstnankyně.

Školník ZŠ a MŠ prováděl drobné opravy a údržbu školní zahrady.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Pedagogické pracovnice se vzdělávaly samostudiem odborných publikací a odborných pojednání v časopisech určených pro další vzdělávání pedagogů-

6. Oblast materiálního vybavení a oprav  - spolupráce  s obcí

Škola měla dostatek hraček a herních pomůcek, potřeb pro výtvarné i pracovní vyžití dětí, široký výběr didaktických pomůcek. Poděkování za dary škole patří rodičům a našim sponzorům, kterými byly v tomto školním roce Kovodružstvo Strážov a První Víteňská.

Větší investicí ve spolupráci s Městem Strážov bylo provedení výměny podlahové krytiny, výmalby a pořízení nového nábytku v šatně I. třídy MŠ a výměna oken ve spojovací chodbě.

V nastávajícím školním roce zajistíme

- výměnu písku v pískovišti

- vymalování obou třída přilehlých prostor

- nátěr a výměnu části oplocení zahrady MŠ

- uzamykatelnost zahrady - vrátka u bývalé provozní budovy MŠ

- nákup a montáž žaluzií na východní okna ve II. patře

 

Ve Strážov 30. listopadu 2015          zpracovala vedoucí vychovatelka:  Zdeňka Kopecká