Bookmark and Share

Výroční zpráva 2017 – 2018

Vydáno dne 30. 11. 2018 (1055 x přečteno)

Mateřská škola je zařazena do školského rejstříku od 1.9.2007 pod názvem Základní škola a mateřská škola Strážov, příspěvková organizace s identifikátorem : 650 048 342


Adresa: ZŠ a MŠ Strážov, příspěvková organizace, Strážov 92, 340 21  Janovice nad Úhlavou

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 75 006 103

IZO: 107 542 838

Ředitelka školského zařízení : Mgr. Šárka Rašková

Kontakt: 376 392 419

Vedoucí předškolního vzdělávání: Zdeňka Kopecká

Kontakt do MŠ: 376 392 481

Zřizovatel: Město Strážov

Provoz mateřské školy: 6.30 hod. – 16.00 hod.    

 

2. Demografický vývoj, změny v průběhu školního roku

V mateřské škole byly ve školním roce 2017- 2018 v provozu dvě třídy s celodenním provozem. K 30. září 2017 bylo v I. třídě  zapsáno 26 dětí tří až čtyřletých(16 chlapců, 10 dívek), z toho 7 dětí mladších tří let.Ve II. třídě bylo zapsáno 28 dětí ve věku čtyři až šest let(15 chlapců, 13 dívek), z tohoto počtu bylo  21 předškoláků, z toho 3 děti s odkladem školní docházky. V průběhu roku ukončilo z důvodu změny bydliště docházku do MŠ 2 děti, 1 dítě v průběhu roku nastoupilo.Z celkového počtu 53 děti k 30. červnu 2018 navštěvovaly mateřskou školu 3 děti cizího státního občanství s trvalým pobytem na území České republiky.

Docházku k 31.srpnu 2018 ukončilo  z důvodu přechodu do 1. třídy ZŠ 16 dětí , 5ti dětem byla odložena školní docházka o 1 rok.

O zápis do MŠ ve Strážově požádalo pro své děti 14 rodičů , všem bylo vyhověno.

Průměrná roční docházka dětí do mateřské školy ve školním roce 2017 – 2018 dosáhla 69%.

 

3.Výchovně vzdělávací proces

Vytváříme školu rodinného typu, zaměřenou na harmonický a všestranný rozvoj osobnosti dítěte, na kladný vztah k přírodě, k rodině, na podporování místních zvyklostí a tradic. Školní vzdělávací program byl vypracován v souladu s RVP PV přihlédnutím k rámcovým cílům vzdělávání a respektoval všech pět vzdělávacích oblastí. Důraz byl v uplynulém školním roce kladen na utváření kamarádských vztahů mezi dětmi, upevňování pocitu sounáležitosti se živou přírodou a rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností. Ve II.třídě směřujeme výuku dětí především k přípravě na jejich přechod  do základní školy. Všechny cíle  vzdělávání byly plněny formou hry a  přirozeným učením.

Kroužky v MŠ : hudebně pohybový a recitační

Kroužky v rámci ZŠ a MŠ : taneční,zpěv, sborový zpěv a hra na flétnu

Akce pro rodiče a veřejnost – viz. příloha č.1

 

Akce   Měsíc
Schůzka SRPDŠ ke šk. roku 2018/19 VI.
Výstava dětských prací  v MŠ V.
Vítání občánků - podzim XII.
Vystoupení na  besídce pro seniory XII.
Vánoční besídka pro  rodiče  XII.
Vánoční besídka v  klubu seniorů XII.
Zpívání pod stromečkem XII.
Vítání občánků - jaro  IV.
Den matek V.
Schůzka rodičů s uč. a řed. ZŠ VI.
Pasování na školáky VI.
Konec školního roku v ZŠ  VI.

 

 

Akce pro děti – viz. příloha č.2 

 

Akce pro děti Příloha č.2
Akce  Měsíc
Divadlo " Z bedny"  IX., XII.,II.,III.,V.
Mikulášská a vánoční nadílka 4x XII.
Návštěva představení  SDS Klatovy XI.,I.
Zápis do ZŠ  a MŠ  IV.,V.
Uspávání broučků X.
Strašidlácké běsnění X.
Maškarní rej II.
Turistické výlety po okolí IV.,V.
Beseda s myslivci VI.
Návštěva  požární zbrojnice III.
Screaning předškoláků II.
Divadlo  v  ZŠ X., XI.
Fotografování jednotlivci a společné XII.,V.
Hudební pořady a divadla v ZŠ XI., XII., III., V.
Návštěva předškoláků v I. tř. ZŠ IX., I., IV.
Maškarní rej II.
Beseda a ilustrační hra v knihovně XI.
Halowen, Čertovská  a Vánoční nadílka XI., XII.
Šk. výlet na Farmu Mouliusových VI.
Loučení s MŠ a pasování na školáky VI.
Výtvarné soutěže IX., IV.
Divadlo v kině Šumava IX.
Primavizus -  vyšetření očí III.
Den dětí  VI.
Vynášení zimy,stavění máje, čarodějnice III., IV., V.
Divadlo v MŠ X., I., III.
 SDS Klatovy X., XII., II., III., IV.
Sportovní olympiáda předškoláků  VI.
Opékání buřtíků VI.
Ukončení školního roku v ZŠ VI.

 

 

Spolupráce

- s rodiči – schůzky SRPDŠ se uskutečnily v srpnu a v květnu, zorganizovali jsme dvě besídky pro rodiče, rodiče pomáhají při akcích pořádaných školou – vystoupení dětí pro veřejnost,výlety, soutěže, besedy, Den dětí, pasování na školáky.

Rodiče pomáhají při získávání materiálu pro výtvarnou a pracovní činnost dětí, s opravami hraček a nábytku . Informace o dětech jsou pedagogy předávány při příchodu či odchodu dětí z MŠ, případně v jiném dohodnutém termínu.

- se základní školou – ředitelka základní  školy a učitelka nastávající první třídy se zúčastnily informativní schůzky s rodiči před nástupem dětí do  základní školy,děti mateřské školy několikrát za rok navštívily ZŠ, seznamují se s prostředím, s pracovním kolektivem. 

Děti základní a mateřské školy se podílely na nácviku společných vystoupení pro veřejnost, účastnily se divadelních představení v prostorách MŠ i ZŠ, spolupracují při oslavách Dne dětí, společná je oslava a rozloučení se školním rokem pořádaná v ZŠ.

- s místním hasičským sborem – děti využívají  hasičské hřiště pro hry při pobytu venku, navštěvujeme hasičskou zbrojnici a seznamujeme se s vybavením HZDS

- s místní knihovnou – děti mateřské školy navštěvují prostory knihovny, půjčujeme si knihy ,účastníme se besed a  tvořivých dílniček

 Mateřská škola  dále spolupracuje s dětskou lékařkou  MUDr. Jarmilou Novotnou(konzultace),klinickým logopedem PhDr.Markétou Štochlovou(konzultace), s Pedagogicko- psychologickou poradnou v Klatovech(screaningová vyšetření předškoláků v MŠ),se Speciálně pedagogickým centrem v Plzni (konzultace, doporučení pro speciální vzdělávací potřeby) se Sokolem Strážov (využití víceúčelového hřiště), s Kovodružstvem Strážov (exkurze, drobné opravy, materiál)

 

4.Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí

 O pravidelných hospitačních a kontrolních činnostech vedoucí učitelkou jsou vedeny řádné zápisy v Hospitační knize.  

 

 5.Údaje o pracovnících MŠ

Ve škole pracovaly čtyři  pedagogické pracovnice odborně a pedagogicky způsobilé ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR č. 139/1997Sb. , vedoucí Zdeňka Kopecká,Martina Jiříková, Hana Homolková a Mgr. Vendula Klímová, kterou po nástupu na  mateřskou dovolenou nahradila Lenka Ben Amor, DiS. a jedna asistentka pedagoga Martina Nováková. Paní učitelky pracovaly podle rozvrhu pracovní doby, dodržovaly  organizační a provozní řád MŠ. Na přípravě a provedení akcí  a aktivit školy se podílely všechny pedagogické pracovnice. Věkový průměr učitelek byl 37 let. Úklid školy a výdej stravy zajišťovala jedna provozní zaměstnankyně, paní Milena Potužáková. Drobné opravy a údržbu školní zahrady prováděl školník ZŠ a MŠ, pan Stanislav Plincelner. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Pedagogické pracovnice se vzdělávaly samostudiem odborných publikací a odborných pojednání v časopisech určených pro další vzdělávání pedagogů v KCVJŠ v Plzni navštívily celkem 9 vzdělávacích akcí.

6. Oblast materiálního vybavení a oprav – spolupráce s obcí

Škola měla dostatek hraček a herních pomůcek, potřeb pro výtvarné i pracovní vyžití dětí, široký výběr didaktických pomůcek. Poděkování za dary škole patří rodičům a našemu sponzoru Kovodružstvo Strážov. Ve spolupráci s Městem Strážov byla provedena výměna  podlahové krytiny a nábytku v šatně pro děti II. třídy a zakoupena myčka do přípravny stravy ve II. třídě.   

  V nastávajícím školním roce plánujeme:

  - výměnu písku v dětském pískovišti a doskočišti

  - rekonstrukci oplocení zahrady MŠ

  - oprava koženkových shrnovacích dveří ve II třídě   

 

 

Zdeňka Kopecká                    

vedoucí předškolního vzdělávání 

 

 

Mgr. Šárka Rašková

ředitelka školy