Bookmark and Share

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 2019

Vydáno dne 31. 08. 2019 (878 x přečteno)

Č. J. 273/2019


I. Údaje o zařízení

 

Školské zařízení:              Základní škola a mateřská škola Strážov, příspěvková organizace

Adresa 1:                           Strážov 92, 340 21 Janovice nad Úhlavou

IČO:                                    75006103

Telefonní kontakt:          376 392 444 (kancelář ŠJ)

Webové stránky:             www.zs.strazov.cz

Kapacita školní jídelny:   250 obědů

 

II. Úvodní ustanovení

 

 1. Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy, školní jídelny a ostatních strávníků.
 2. Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně, v případě nezletilých žáků i pro jejich zákonné zástupce.
 3. Vnitřní řád školní jídelny je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami:

 

 • zákonem č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném, a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
 • vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování,
 • vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky,
 • vyhláškou č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o GDPR.

 

 1. Školní jídelna zajišťuje stravu pro:
 • děti mateřské školy – přesnídávky, obědy, svačiny
 • žáky základní školy – obědy
 • zaměstnance a důchodce vlastní organizace – obědy
 • jiné osoby (cizí strávníky) v rámci doplňkové činnosti - obědy

 

III. Provoz

 

Školní jídelna je v provozu pouze v pracovní dny podle potřeby školského zařízení.

Provozní doba:                                                                                                          6:00 – 14:30 hodin

Stravování cizích strávníků:                                                                                   10:15 – 11:15 hodin

 • výdej do jídlonosičů cizí strávníci – rozvoz (zadní vchod ŠJ)   10:15 – 10:30 hodin
 • výdej do jídlonosičů cizí strávníci a zákonní zástupci               

žáka 1.den nemoci (zadní vchod ŠJ)                                             10:30 – 11:00 hodin

 • cizí strávníci – konzumace ve ŠJ (přední vchod ZŠ)                   11:00 – 11:15 hodin

Stravování žáků a zaměstnanců                                                                            11:25 – 13.15 hodin

 

 

 

 

IV. Přihlášení k odebírání stravy

 

Na každý školní rok je strávník povinen vyplnit vždy novou přihlášku ke stravování, kterou si může stáhnout na stránkách školy: www.zs.strazov.cz, případně o ni požádat v MŠ nebo ZŠ, kde se stravuje. Odevzdáním přihlášky je strávník závazně přihlášen ke každodennímu odběru stravy po celý daný školní rok (bez ohledu na úhradu stravy), pokud je v provozu školní zařízení, které strávník navštěvuje. Pokud se strávník nebo zákonný zástupce rozhodne zrušit odebírání obědů v průběhu školního roku, je povinen strávník nebo zákonný zástupce osobně popř. telefonicky informovat vedoucí školní jídelny o ukončení stravování.

 

V. Způsob přihlašování a odhlašování stravy

 

Žáci ZŠ, zaměstnanci a cizí strávníci odebírají v jednom dni pouze jeden oběd, děti MŠ odebírají polodenní /ranní svačinu a oběd/, nebo celodenní stravu /ranní svačinu, oběd a odpolední svačinu/.

 

Odhlásit nebo přihlásit stravu si může strávník den předem do 14:00 hodin (vždy v pracovní den), v případě onemocnění strávníka nejpozději do 8:00 hod odhlašovaného dne:

 • osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo
 • telefonicky na čísle 376 392 444 (při využití telefonního záznamníku, zřetelně nahlásit jméno a příjmení strávníka, u žáka ZŠ také třídu a období, na které se obědy odhlašují).

Za neodebranou nebo špatně odhlášenou stravu ŠJ neposkytuje finanční náhradu.

 

VI. Úplata za školní stravování

 

 1. Sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
 2. Sazby stravného jsou stanoveny podle věkových skupin žáků, do kterých jsou žáci zařazováni na dobu každého jednoho školního roku od 1.9. – 31.8., ve kterém dosahují určeného věku.
 3. Sazby stravného za jedno odebrané jídlo včetně pitného režimu jsou v našem stravovacím zařízení stanoveny takto:

 

 • děti MŠ 3 – 6 let přesnídávka                              8,- Kč
 • děti MŠ 3 – 6 let oběd                                         20,- Kč
 • děti MŠ 3 – 6 let svačina                                       7,- Kč
 • na nápoje                                                                 3,- Kč

 

 • děti MŠ 7 – 10 let přesnídávka                            8,- Kč
 • děti MŠ 7 – 10 let oběd                                       25,- Kč
 • děti MŠ 7 – 10 let svačina                                    7,- Kč
 • na nápoje                                                                 3,- Kč

 

 • žáci 7 – 10 let oběd                                              25,- Kč
 • žáci 11 – 14 let oběd                                           27,- Kč
 • žáci 15 let a výše                                                  30,- Kč

 

 • zaměstnanci                                                           18,- Kč ( + 17,- Kč příspěvek z FKSP)

 

 • důchodci vlastní organizace                              35,- Kč

 

 • cizí strávníci                                                           65,- Kč

 

VII. Způsob úhrady stravného

 

 1. bezhotovostně (příkazem k úhradě)
 • Platba za stravné je hrazena ZÁLOHOVĚ a to vždy PŘEDEM na účet školy 824101349/0800, maximálně do 25. dne v měsíci (tzn., že první platba proběhne v srpnu a poslední v květnu).
 • Stanovená výše ZÁLOHY:
  • Děti MŠ                                               600,- Kč
  • Žáci ZŠ – 1. – 4. třída                       450,- Kč 
  • Žáci ZŠ – 5. – 9. třída                       500,- Kč
  • Zaměstnanci                                      500,- Kč
  • Cizí strávníci                                    1.000,- Kč
  • Při každé platbě je nutné uvádět jako variabilní symbol evidenční číslo strávníka, které je strávníkovi přiděleno po odevzdání přihlášky ke stravování a je platné po celou dobu stravování.
  • Vyúčtování přeplatků event. doplatků se provádí na konci školního, nejdříve však v měsíci červenci. Případný přeplatek je vrácen na účet strávníka nebo zákonného zástupce uvedeného na závazné přihlášce ke stravování. Pokud strávník nebo jeho zákonný zástupce chce vrátit přeplatek v průběhu školního roku je tak učiněno po dohodě s vedoucí školní jídelny. V případě doplatku je strávník nebo zákonný zástupce telefonicky vyzván k úhradě s uvedením výše doplatku a doby splatnosti.
  • Strávníci, kteří neuhradí platbu do výše uvedeného data, budou do uhrazení dluhu vyloučeni ze stravování, resp. bude u dětí MŠ dán podnět k rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání, a to v souladu s § 35 odst. 1 d) zákona 561/2004 Sb.

 

 1. hotovostně - jen ve výjimečných případech a to po dohodě s vedoucí školní jídelny

 

VIII. Úhrada za závodní stravování

 

Sazba stravného vychází z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze 2 k vyhlášce

č. 107/2005 Sb., o školním stravování, z § 2, 3 vyhlášky č. 84 /2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky. Finanční limit je snížen o příspěvek z FKSP. Příspěvek z FKSP zaměstnancům nenáleží v době čerpání dovolené a při pracovní neschopnosti (ani první den nemoci). Na tuto dobu je zaměstnanec povinen se odhlásit ze závodního stravování. Strava za sníženou úhradu je poskytována pouze zaměstnancům, kteří odpracují alespoň 3 hodiny v den stravování.

 

IX. Doplňková činnost

 

Doplňková činnost je povolena zřizovatelem školní jídelny ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Strážov, Strážov 92, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Školní jídelna provozuje doplňkovou činnost na základě živnostenského listu.

Stravování je možné jen v případě volné kapacity školní jídelny. Pokud se v průběhu roku zvýší počet strávníků v HČ, může dojít k ukončení stravování cizích strávníků.

V rámci DČ jsou prodávány obědy cizím strávníkům (důchodcům a jiným osobám).

Cizí strávníci jsou povinni odebrat alespoň 4 obědy týdně, při nedodržení podmínky bude stravování ukončeno ze strany školní jídelny. Výjimky jsou možné pouze v případě pravidelného stravování v určitých dnech (po, st, pá).

Sazba stravného vychází ze směrnice o doplňkové činnosti a z kalkulace nákladů na 1 oběd, ve které jsou zahrnuty náklady na potraviny, mzdové náklady, režijní náklady (tj. náklady na elektrický proud, vodné a stočné, topení, amortizace) a přiměřený zisk.

Sazba stravného je stanovena na jeden školní rok. V případě změny sazby za odebraný oběd bude strávník včas informován.

 

X. Jídelní lístek

 

 1. Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny společně s hlavní kuchařkou. Při jeho sestavování dodržují doporučené zásady zdravého stravování, plnění spotřebního koše a dodržení pestrosti stravy.
 2. Jídelní lístek je zveřejněn na nástěnce ve školní jídelně, na nástěnce 1. a 2. třídy mateřské školy, ve vstupní hale a chodbě základní školy I. stupně, na chodbě II. stupně a na internetových stránkách školy www.zs.strazov.cz
 3. Jídelní lístek může být změněn v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod.

 

XI. Vlastní organizace stravování

 

 1. Stravující žáci přicházejí do jídelny společně po ukončení vyučování. Svršky a školní brašny zůstávají odložené na věšácích před jídelnou. Do školní jídelny mohou vstoupit jen strávníci, kteří se v jídelně stravují. Osoby, které se v jídelně nestravují nebo si odnášejí jídlo v jídlonosičích, se v prostorách jídelny nesmí zdržovat.
 2. Ve školní jídelně strávníci dbají na kulturu stolování, dodržují hygienická pravidla a řád školní jídelny, řídí se pokyny vedoucí školní jídelny a pedagogických pracovníků, kteří vykonávají dohled.
 3. Strávníci nesmí bez souhlasu vedoucí školní jídelny vynášet ze školní jídelny inventář školní jídelny, jakou jsou např. talíře, příbory, sklenice, židle apod.
 4. Žáci, kteří se během čekání na oběd chovají nevhodně, budou vykázáni mimo jídelnu a strava jim bude podána jako posledním.
 5. Během výdeje obědů zajišťují mimořádný úklid jídelny (rozbité nádobí, rozlité tekutiny, atd.) provozní pracovnice.
 6. Ve školní jídelně je žákům zakázáno používání mobilních telefonů, notebooků, tabletů a jiného přenosného elektronického zařízení. Za jejich poškození nenese školní jídelna ani škola (viz. školní řád) žádnou zodpovědnost.

 

XII. Konzumace jídla

 

 1. Strávníkům je nejprve vydávána u okénka k tomu určeného polévka. Použité nádobí odkládají do okénka určeného pro použité nádobí. Poté je vydáván u okénka k tomu určeného hlavní pokrm a doplněk (salát, kompot, ovoce, moučník nebo dezert), je-li daný den nabízen jako součást oběda. Po skončení oběda strávníci zasunou židli a použité nádobí opět odkládají do místa k tomu určenému u okénka pro použité nádobí.
 2. Všechny součásti oběda jsou na stolní nádobí nabírány a nalévány pracovnicemi školní jídelny. Nápoj si nalévá každý strávník sám u samostatného nápojového pultu.
 3. Polévku a veškeré přílohy včetně salátů či kompotů může žák na požádání dostat formou přídavku.
 4. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě.
 5. Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách školní jídelny dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
 6. Strávníci mohou konzumovat jídla mimo prostory školní jídelny jen tehdy, nejsou-li podávána v rámci školního stravování, tzn. jídla podávána pouze v rámci doplňkové činnosti. V takovém případě si mohou jídlo odnést v jídlonosičích v době uvedené v čl. 3 tohoto vnitřního řádu.
 7. Strávníci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla ani k jeho dojídání.

 

Na základě § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, je povoleno strávníkovi (pouze dětem MŠ a žákům ZŠ) v první den neplánované nepřítomnosti – nemoci, úrazu, odebrat oběd do jídlonosiče v době uvedené v čl. 3 tohoto vnitřního řádu.

Pokud strávník odebírá stravu do jídlonosiče, musí ho předkládat vždy čistý, do špatně umytých jídlonosičů nebude strava vydávána.

 

XIII. Dozory na jídelně

 

 1. Dozory ve školní jídelně stanovuje ředitel školy.
 2. Dohled nad nezletilými žáky na jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci dle pokynů ředitele školy.
 3. Povinnosti dozoru na jídelně:
 • ručí za pořádek a klid v prostoru jídelny
 • žáky nenutí násilně do jídla
 • sleduje stolování žáků a upozorňuje na nedostatky v kultuře stolování
 • dbá na slušné a ohleduplné chování a dodržování hygieny žáků
 • sleduje a koriguje odevzdávání použitého nádobí strávníky do odkladního okénka
 • dbá na bezpečnost stravujících se žáků
 • dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, nápoj nebo upadnuvší jídlo apod.) okamžitě upozorní pracovnici provozu školní jídelny, která ihned závadu odstraní, aby tak nedošlo k případnému úrazu strávníků
 • reguluje osvětlení na jídelně
 • zamezuje do jídelny vstupu osob, které se zde nestravují

 

XIV. Stravování v době nemoci žáka

 

 1. Zařízení školního stravování a tedy i školní jídelna zabezpečuje hmotnou péči pro žáky pouze v době jejich pobytu ve škole.
 2. Za pobyt ve škole se považuje i první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole.
 3. V první den nepřítomnosti žáka, pokud žák neodebere stravu sám, může stravu odnést v jídlonosiči zákonný zástupce žáka.
 4. Druhý a další dny nepřítomnosti ve škole nejsou považovány za pobyt žáka ve škole, a proto žák nemá nárok na zvýhodněné stravování. Ani zákonný zástupce žáka nesmí odnést stravu v jídlonosiči.
 5. Zákonný zástupce žáka může druhý a další dny nemoci žáka stravu odebírat do jídlonosiče, ale pouze za plnou cenu v rámci doplňkové činnosti, kdy k ceně za 1 oběd jsou připočítány mzdové a režijní náklady.

 

XV. Úrazy ve školní jídelně

 

 1. Úrazy a nevolnost jsou stravující se žáci, případně svědci těchto událostí, povinni okamžitě nahlásit dozoru na jídelně, který neprodleně učiní odpovídající opatření.
 2. Úrazy cizích strávníků se hlásí vedoucí školní jídelny, která neprodleně učiní odpovídající opatření.

 

XVI. Škody na majetku školní jídelny

 

 1. Strávníci, případně jejich zákonní zástupci odpovídají za škody způsobené na majetku školní jídelny.
 2. Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně způsobili, nebo jako svědci viděli způsobit, zaměstnancům školní jídelny, případně dozoru na jídelně, v případě větších škod vedoucí školní jídelny.
 3. Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí.
 4. Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce povinen nahradit.

 

XVII. Závěrečná ustanovení

 

 1. Veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny.
 2. S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci a v případě dětí a žáků i jejich zákonní zástupci seznámeni zveřejněním řádu na nástěnce ve školní jídelně, na webových stránkách školy www.zs.strazov.cz a v rámci třídních schůzek na začátku školního roku.
 3. Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto „Vnitřním řádu školní jídelny“, pokyny vedoucí školní jídelny a příslušného dozoru.
 4. Tento vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti dne 1.9.2019

 

Mgr. Šárka Rašková

ředitelka školy

Markéta Fűrbacherová  

vedoucí školní jídelny