Bookmark and Share

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vydáno dne 07. 09. 2017 (2999 x přečteno)

Základní škola a mateřská škola Strážov, příspěvková organizace Č. j. 271/2017 vydává VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY.


1.Společná ustanovení

Tento Vnitřní řád školní jídelny (dále jen řád) platí pro všechny pracovníky školního stravování  Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace. 

Řád zahrnuje podrobnější zásady vedení a činnosti zařízení školního stravování.

 

1.3       Řád stanovuje přesnou charakteristiku a pracovní náplně jednotlivých pracovníků  zařízení. Dále jsou vymezeny stupně nadřízenosti a podřízenosti v rámci vlastního zařízení a ve vztahu k vedení školy. Rozpracovaná je i zastupitelnost jednotlivých profesí. 

1.4       Dále řád podrobně rozpracovává problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

1.5       Řád stanovuje pravidla přípravy a sestavování jídelního lístku. 

1.6       V řádu jsou uvedena práva a povinnosti strávníků.

1.7       Řád uvádí i zásady vedení základní dokumentace (mzdové a účetní).

 

Hlavní činností zařízení školního stravování je zabezpečení společného stravování dětí, žáků a pracovníků školy /závodní stravování/. Dále ŠJ zajišťuje formou doplňkové činnosti stravování cizích strávníků. ŠJ sídlí v budově Strážov č. 107, zřizovatelem je Město Strážov.

 

Školní stravování se řídí především vyhláškou MŠMT č. 313. ze dne 3. prosince 1997, kterou se mění vyhláška MŠMT č. 48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Dále se pracovníci řídí hygienickými předpisy, a to zejména vyhláškou č. 107/2005 Sb. v platném znění, zákonem č. 274/2003 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění.

Školní jídelna má kapacitu 60 míst, školní kuchyně má kapacitu 250 obědů.

 

2. Pracovníci školního stravování

 

a) vedoucí školního stravování

je nepedagogická pracovnice školy, která řídí školní stravování a odpovídá za jeho provoz a plynulý chod. Je pověřená ředitelem školy. Ředitel školy může své pověření zrušit. Vedoucí školního stravování je přímo podřízená řediteli školy a v rámci svých základních povinností plní úkoly související se školním stravováním.

Vedoucí školního stravování je přímo podřízena vedoucí kuchařka, kuchařka a pomocná kuchařka. Je tedy vedoucím zaměstnancem, který řídí práci podřízených zaměstnanců, má hmotnou odpovědnost.

Podrobněji viz Pracovní náplň a charakteristika vedoucí školního stravování.

 

b) vedoucí kuchařka

je samostatná pracovnice školního stravování, zodpovědná za organizaci výroby jídel, dodržování technologických a hygienických postupů, dodržování kritických bodů při přípravě a výrobě jídel a za účelné hospodaření školního stravování.

Kuchařka je přímo podřízená vedoucí školního stravování, které odpovídá za výsledky své práce, má hmotnou odpovědnost.

 

c) kuchařka

je podřízená vedoucí školního stravování a vedoucí kuchařce, dodržuje technologické a hygienické postupy při výrobě jídel, dodržuje kritické body při přípravě a výrobě jídel.

 

d) pomocná kuchařka

je podřízená vedoucí školního stravování a vedoucí kuchařce, provádí pomocné práce při výrobě jídel, dodržuje kritické body, technologické a hygienické zásady. Zajišťuje pomocné práce v kuchyni.

 

3. Zastupitelnost jednotlivých pracovníků školního stravování

 vedoucí školního stravování

 • v době její nepřítomnosti zastupuje v těchto oblastech: vedoucí kuchařka

objednávky potravin                                                 

administrativní práce

přejímka zboží s hmotnou zodpovědností:              

 

vedoucí kuchařku, kuchařku, pomocnou kuchařku 

 • při krátkodobé nepřítomnosti: zástup
 • při dlouhodobé nepřítomnosti: odborný zástup

 

Předávání a přejímání funkcí bude provedeno ústním sdělením, nová závažná a důležitá nařízení písemnou formou. Důležité organizační změny na útvaru školního stravování bude provádět pouze statutární orgán – ředitel školy.

 

4. Pracovní doba pracovníků školního stravování

 

Vedoucí školní jídelny: 0,531 úvazku

Vedoucí kuchařka: 0,875 úvazku  

Kuchařka 0,875 úvazku

Pomocná kuchařka 0,531 úvazku

Doplňková činnost zajišťuje (dorovnává) celý úvazek všech pracovnic.

Pracovnice mají zdravotní průkazy a zkoušky z hygienického minima.

Pracovní doba ve školní jídelně je od 6.00 – 14.30 h

Změny pracovní doby budou řešeny aktuálně po dohodě s ředitelem školy.

 

-          Ve školní kuchyni se provádí denní, týdenní a sanitační úklid dle platných předpisů.

-          V provozovně je zavedeno sledování kritických bodů dle systému HACCP. Denně se provádí kontrola teplot pokrmů při výdeji. Sledují se alergeny v jídlech, viz tištěný jídelníček. Též se 1x ročně provádí vnitřní audit systému kritických bodů.

-          Likvidace odpadu z potravin a zbytků zajišťuje p. František Toman dle platné smlouvy o likvidaci biologického odpadu.

-          Každodenní úklid v jídelně zajišťují kuchařky, které se po měsíci střídají. Denně zdesinfikují stolky, opatřené omyvatelnými ubrusy, židličky, okenní parapety a podlahy.

-          Pitnou vodou je provozovna zásobena z místní vodovodní sítě. Kontrolu vody provádí KHS Plzeň – pracoviště Klatovy.

-          Provozovna se maluje každý rok o jarních prázdninách.

-          Provozovna využívá veřejnou kanalizaci.

 

Doba výdeje obědů:

 

Pro děti, žáky a zaměstnance školy    :           11.25 hodin - 13.15 hodin

Obědy pro cizí strávníky se vydávají mimo výdeje pro žáky a to od 10.30 – 11.15 h a od 12.00 – 12.15 h. Většina cizích strávníků si oběd odnáší v jídlonosičích.

Operativní změny výdejní doby budou včas oznámeny po schválení ředitelem školy nebo zástupcem ředitele školy.

V době nemoci žáka, zaměstnance školy není nárok na odběr stravy, pouze první den nemoci nebo návštěvy lékaře je možný odběr oběda do jídlonosičů. Zaměstnanci školy si mohou odnést oběd v jídlonosičích v případě náhlé nevolnosti /i kuchařky a vedoucí ŠJ/, neplánovaného pracovní vytížení /neočekávané jednání s rodiči, s pracovníky kontrolních orgánů apod./. Při pracovní cestě není nárok na oběd, jestliže se vykazuje stravné na cestovním příkaze.

Obědy se odhlašují nejpozději do 8.00 h ráno. Žáci se odhlašují buď na dobu určitou nebo do odvolání. Pak se musí opět do 8.00 h přihlásit u vedoucí školní jídelny osobně nebo telefonicky.

Dohled nad žáky při obědě zajišťují pedagogičtí zaměstnanci dle platného rozpisu, který je vyvěšen ve školní jídelně

 

5. Systém klíčů v zařízení školního stravování

 

Ředitel školy:  klíč od hlavního a vedlejšího vchodu školy č. 107

Vedoucí ŠS:    všechny klíče od školního stravování

Kuchařka:       všechny klíče od školního stravování

                                   

Ostatní pracovníci:      klíč od  vchodu do ŠJ

 

Všichni pracovníci podepíší převzetí klíčů na svých kartách. Ztrátu klíčů hlásí ihned svému nejbližšímu nadřízenému. Půjčování klíčů jiným osobám bez vědomí ředitele školy je přísně zakázáno! Rovněž je zakázáno bez vědomí ředitele školy nechávat dělat další kopie svěřených klíčů!

 

6. Dokumentace školního stravování

 

a) osobní agenda pracovníků školního stravování:

 • v jednom kompletu je uložena u ředitele školy

 

Každý pracovník má povinnost ihned nahlásit změny v osobních nebo dalších údajích řediteli školy.

 

b) mzdová agenda pracovníků školního stravování:

 • každý pracovník vede pravidelně a přesně přehled docházky
 • mzdy pracovníků zpracovává účetní
 • mzdy jsou převáděny na osobní účty pracovníků

 

c) účetní doklady:

 • všechny účetní doklady uchovává vedoucí školního stravování (příjemky, výdejky, měsíční sestavy skladu a stravné)
 • účetní obdrží vždy do 10. dne v měsíci uzávěrku.

 

d) další dokumentace školního stravování:

 

Kniha úrazů pracovníků školního stravování je vedena společně se školou.

Evidence o školení BOZP - uloženo v ředitelně školy a u vedoucí ŠS

Evidence přidělených osobních ochranných pomůcek - vede ředitelka školy

 

 

7. Jídelní lístek

 

Jídelníček sestavuje vedoucí školního stravování ve spolupráci s vedoucí kuchařkou na základě závazných zásad a pravidel.

Jídelníček na následující týden bude vyvěšován vždy nejpozději v pátek. Zákonní zástupci žáků se mohou seznámit s jídelním lístkem na vývěsním místě, zde jsou i informace o alergenech a na webu školy.

 

Místa pro vyvěšování jídelníčku:

 • v chodbě MŠ
 • v chodbě ZŠ I., II. stupeň

Vedoucí školního stravování bude pro potřeby kontrolních orgánů jeden výtisk jídelníčku za každý týden archivovat u sebe v kanceláři.

 

Odhlášky jídel:

 • do 8.00 hodin buď osobně v kanceláři vedoucí školního stravování nebo telefonicky na čísle  376 392 444. Neodhlášené obědy propadají ve prospěch ostatních dětí, žáků.

 

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci vychází z příslušných ustanovení zákoníku práce.

Noví pracovníci úseku školního stravování budou proškoleni první den při nástupu do zaměstnání, dále pak budou všichni pracovníci znovu proškolováni podle harmonogramu školení o bezpečnosti a hygieně práce, PO a CO ve školní jídelně. O školení je vedena centrálně evidence.

Dále je vedena evidence přidělených osobních ochranných pracovních pomůcek.

Každý pracovník školního stravování předloží při nástupu do zaměstnání zdravotní průkaz. Kopie budou uloženy u vedoucí školního stravování a v osobní agendě u  ředitele školy.

Je vedena kniha úrazů, která je uložena u ředitele  školy.

Lékárnička je umístěna v prostorách školního zařízení a musí být dostupná všem pracovníkům.

V prostorách školního stravování jsou vyvěšeny požární poplachové směrnice a důležitá telefonní čísla.

 

9. Inspekce a kontroly

V zařízení školního stravování budou pravidelně prováděny inspekce a kontroly příslušnými nadřízenými a kontrolními orgány. Všechny záznamy budou zaevidovány v inspekční knize. Zápisy budou provedeny ve třech vyhotoveních:

 • originál zůstane u vedoucí školního stravování
 • kopie bude uložena u ředitele školy
 • kopie bude předána kontrolnímu orgánu.

 

Revize zařízení ve školním stravování budou prováděny smluvními revizními techniky. Časově budou realizovány podle lhůt stanovených pro školní stravování.

 

Údržba zařízení školního stravování bude operativně řešena na základě ústní dohody.

Závažnější opravy strojů budou prováděny jen vybranými odbornými mechaniky.

 

10. Provozní řád školní jídelny - informace pro strávníky

 

a)  obědy se vydávají pro žáky a zaměstnance školy od 11.25 hodin do 13.15 hodin.

Odhlašování oběda do 8.00 hodin.Telefonní číslo 376 392 444.

Doba výdeje pro cizí strávníky: 10.30 – 11.15 hodin, od 12.00 – 12.15 hodin.

Výdejní doba může být operativně upravována vzhledem k akcím školy a toto bude vždy   včas oznámeno.

b)       žáci přicházejí do jídelny společně po ukončení vyučování. Tašky, svrchní oděv si odloží  na věšáky na chodbě.

 

c)  při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování. Dbají vždy pokynů pracovníků školního stravování a dohledu pg. pracovníků.

 

d)      jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě, nejprve sní polévku, pak si odnesou hlavní jídlo a nápoj, doplněk Po skončení oběda zasunou židli a odnesou po sobě použité nádobí k tomuto účelu určenému okénku. Nesmí se jíst ani pít jinde než u stolu. Moučníky, pečivo apod. si strávníci neodnášejí do šaten nebo jiných prostorů školy. Vše konzumují v jídelně. Nesmí z jídelny odnášet nádobí, příbory. Rodiče, kteří si přišli pro žáky, jsou povinni čekat na chodbě. Veškeré informace, které se týkají záležitostí ŠJ, včetně stížností, si vyřizují s vedoucí školní jídelny v kanceláři nebo na telefonním čísle 376 392 444.

 

 

e)  evidenci strávníků vede vedoucí ŠS

 

f)   placení stravného:

 • zaměstnanci školy      : inkasem z účtů pracovníků nebo hotově
 • děti, žáci školy           : inkasem z účtů rodičů zákonných zástupců, složenkou

 

Placení stravného probíhá do konce kalendářního měsíce. Neplatiči budou upozorněni nejprve ústně, jestliže nedojde k úhradě do stanoveného období, písemně se upozorní na nezaplacené stravné, když ani po této lhůtě a upozornění nebude zaplaceno, dojde k vyloučení strávníka ze školního, závodního stravování.

g) stanovení ceny jídel jsou dány  Vyhláškou  o školním stravování  č. 107/2005 Sb. v platném znění.

strávníci do 6 let

přesnídávka: 6,00 – 9,00

oběd: 14,00 – 25,00

svačina: 6,00 – 9,00

nápoje: 3,00 – 5,00 (platí i pro děti s odkladem PŠD)

strávníci 7 –10 let

přesnídávka: 7,00 – 12,00

oběd: 16,00 – 32,00

svačina: 6,00 - 10,00

strávníci  11 –14 let

oběd: 19,00 – 34,00                                  

strávníci 15 a více

oběd: 20,00 – 37,00

 

V našem stravovacím zařízení jsou ceny stanoveny takto:

 

Strávníci do 6 let

přesnídávka: 8,-

svačina: 7,-

oběd: 17,-

na nápoje: 3,-

Celý den: 35,- Kč

 

Strávníci 7 – 10 let

přesnídávka: 8,-

svačina: 7,-

oběd: 20,-

na nápoje: 3,-

Celý den: 38,- Kč

 

Oběd žák 7 –10 let: 25,-

Oběd žák 11 – 14 let: 27,-

Oběd žák 15 a více: 30,-

 

Závodní stravování    35,- (z toho 17,- příspěvek z FKSP)

Cizí strávníci 65,-

součástí stravování je zajištění pitného režimu

 

11. Přechodná a závěrečná ustanovení

 

Tento Vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017

Připomínky k této směrnici nebo připomínky ke stravě mohou strávníci nebo zákonní zástupci žáků uplatnit osobně u vedoucí školní jídelny nebo u ředitele školy.

Tento řád se vydává v pěti originál vyhotoveních s tímto rozdělovníkem:

 • ředitel školy
 • vedoucí školní jídelny
 • 2x sborovna školy (I., II. stupeň)
 • vedoucí učitelka MŠ

 

Vnitřní řád školní jídelny – informace pro strávníky – je veřejně vyvěšený v prostorách školní jídelny a zákonní zástupci jsou s ním seznámeni na první informační schůzce

 

 

Anna Bouberlová

vedoucí školní jídelny

 

 Mgr. Šárka Rašková

 ředitelka školy

            

 

Ve Strážově dne 25. 8. 2017