Bookmark and Share

Vnitřní řád školní družiny

Vydáno dne 01. 09. 2019 (913 x přečteno)

Školní družina je školské zařízení pro zájmové vzdělávání a poskytuje zájmové vzdělávání žákům – účastníkům, kteří jsou přihlášeni k pravidelné denní docházce. Zájmové vzdělávání (§ 111 školského zákona) poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. K plnění zájmového vzdělávání slouží školní vzdělávací program. Do školní družiny lze umístit i žáky, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné denní docházce (Vyhláška o zájmovém vzdělávání č. 74/2005, v platném znění, § 9 odst 4 – pravidelná docházka např. ráno 1. – 5. ročník). Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu. Rodiče přispívají částkou 70,- Kč měsíčně. Platba se provádí pololetně (celkem 350,- Kč) bezhotovostně na účet školy vždy v říjnu a v březnu.


Provoz a organizace školní družiny:

Školní družina má 2 oddělení a je otevřena denně v době školního vyučování ráno od 7.00 do 7.35 hod. a od 11.25 do 15.30 hod. pro všechny účastníky zájmového vzdělávání. Školní družina je součástí ZŠ, obě oddělení jsou umístěna v přízemí budovy I. stupně základní školy. K dispozici má vlastní vybavené prostory, šatna a sociální zařízení je společné. Školní družina může využívat i ostatní prostory školy. O provozu školní družiny v době prázdnin rozhoduje ředitelka školy. Provoz druhého oddělení se upravuje podle potřeb školního vyučování, v 15.00 hod. se oddělení spojují. Rozsah denního provozu v odděleních školní družiny, rozdělení účastníků do oddělení a rozvrh činnosti schvaluje ředitelka školy.

Do ranní školní družiny mohou přicházet přihlášení účastníci od 7.00 do 7.15 hod. Pro ostatní žáky školy se budova školy otevírá v 7.30 hod. (viz. Školní řád odd. II A bod 2). Pro kontakt s pg. personálem používají rodiče i žáci zvonky umístěné ve vestibulu školy. Po zazvonění na příslušný zvonek vyčkají v prostorách vestibulu (pohyb po prostorách školy není rodičům a cizím osobám umožněn – viz Školní řád odd. III. bod 6). Účastníky zájmového vzdělávání, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, předá po skončení vyučování pg. pracovnicím vyučující pedagog (viz. Školní řád odd. III bod 10). V době od 13.00 do 14.00 hod. nemohou účastníci ze zájmového vzdělávání odcházet (vycházka, zájmové činnosti).

 

Evidence, přijímání a docházka účastníků zájmového vzdělávání:

Do školní družiny jsou přijímáni žáci 1. - 5. ročníku. K pravidelné docházce do školní družiny přihlásí účastníka rodiče (zákonní zástupci) vyplněním přihlášky do zájmového vzdělávání. V přihlášce uvedou rozsah docházky a způsob odchodu účastníka ze školní družiny. Oddělení školní družiny se naplňuje do počtu 30 účastníků zájmového vzdělávání. Ředitelka školy stanoví pravidla pro přijímání a rozhoduje o přijetí účastníka. Do školní družiny jsou přednostně přijímáni žáci prvních třech ročníků, přihlíží se též k rodinným podmínkám a ostatním závažným okolnostem. Každou nepřítomnost účastníka je třeba řádně omluvit. Pokud rodiče požadují odchod účastníka jinak, než je uvedeno v přihlášce, lze účastníka uvolnit jen na základě písemné nebo ústní žádosti. Bez této žádosti nebude účastník uvolněn a pg. pracovnice se budou řídit přihláškou. Rodiče jsou povinni vyzvednout si své dítě nejdéle do 15.30 hod. V případě, že tak neučiní, kontaktují pg. pracovnice rodiče a ředitelku školy. Rodiče účastníka pak hradí veškeré výdaje spojené s vyřešením této situace. Ředitelka školy může rozhodnout o vyloučení účastníka ze zájmového vzdělávání, pokud soustavně nějakým významným projevem porušuje kázeň a pořádek, nerespektuje pokyny pg. pracovnic, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních nebo nemá uhrazenou platbu za zájmové vzdělávání.

 

Zacházení účastníků s majetkem zařízení:

Účastníci zájmového vzdělávání se na základě poučení pg. pracovníků chovají tak, aby nedošlo jejich vinou k poškození nebo zničení majetku zařízení. V případě poškození je vyžadována úhrada nebo oprava od zákonných zástupců účastníka, který škodu způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR. Účastníkům zájmového vzdělávání není dovoleno nosit do školní družiny předměty, které nesouvisí se zájmovým vzděláváním. V době pobytu mimo prostory ŠD jsou osobní věci účastníků uzamčeny ve ŠD.

 

Zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví účastníků zájmového vzdělávání:

Za bezpečnost účastníků ve školní družině odpovídá vychovatelka a pedagog volného času, a to od příchodu účastníků až do jejich odchodu ze školní družiny. Všichni účastníci se chovají tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Účastníkům není dovoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled určenou osobou. Pg. pracovnice zajistí prokazatelné poučení účastníků a provedou o tom písemný záznam. Utrpí-li účastník ve školní družině nebo při akcích organizovaných školní družinou jakékoliv zranění, okamžitě to nahlásí pg. pracovnicím. Zraněným účastníkům je poskytnuta první pomoc, jsou informováni rodiče a je zajištěna lékařská pomoc. Je proveden zápis o úrazu a v případě nutnosti je zajištěn náhradní dohled. Pg. pracovnice postupují v souladu se Školním řádem (viz odd. III. bod 14 – evidence úrazu). Účastníci jsou řádně poučeni o dodržování zásad bezpečného chování v době přítomnosti ve školní družině. Pg. pracovnice pravidelně kontrolují používané pomůcky i vybavení, aby nedošlo ke zranění účastníků. Dbají na označení a zabezpečení nebezpečných předmětů a prostor. Pg. pracovnice dodržují bezpečnostní a protipožární předpisy. Pokud zjistí závady a nedostatky, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech ředitelku školy a v rámci svých možností zabránit vzniku škody a ohrožení zdraví osob. Při pobytu mimo školní družinu používají přenosnou lékárnu a reflexními pomůcky, které zajišťují viditelnost účastníků při pohybu na komunikacích. Ve školní družině účastníci používají vlastní hrnečky a ručníky, dále převlečení na zájmové činnosti podle uvážení rodičů. V době provozu školní družiny je k dispozici várnice s čajem. Dále je bezpečnost zajištěna Školním řádem, specializovanými podmínkami v učebnách a aktuálními pokyny pedagogických pracovníků.

 

Práva, povinnosti, vzájemné vztahy všech zúčastněných na zájmovém vzdělávání:

Účastníci se řídí pravidly Školního řádu a Vnitřního řádu ŠD, dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli prokazatelně seznámeni, respektují svá práva a povinnosti a řídí se pokyny pg. pracovníků. Všichni respektují pravidla slušného chování (pozdrav, oslovení). Oslovují pg. pracovnice ŠD „paní vychovatelko“. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani jiných účastníků. Účastníci nesmí svou přítomností bránit ostatním provádět činnosti zájmového vzdělávání, nesmí svévolně opustit školní družinu. Pokud účastník významně porušuje kázeň, bezpečnost a pořádek nebo používá hrubé slovní a fyzické útoky vůči komukoliv, může být ze zájmového vzdělávání vyloučen. Ve školní družině není dovolena šikana, násilí ani jiné patologické projevy chování. Účastník zájmového vzdělávání má právo na ochranu před všemi formami diskriminace a násilí, má právo na vzdělání, svobodu myšlení, projevu, shromažďování a náboženství. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám účastníků, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a poskytovat jim včas nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Zákonní zástupci účastníků zájmového vzdělávání jsou povinni informovat pg. pracovníky o změně zdravotní způsobilosti a ostatních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh zájmového vzdělávání.

Zákonní zástupci účastníků jsou seznámeni s Vnitřním řádem školní družiny při přihlášení dítěte do zájmového vzdělávání. S pg. personálem pak řeší vzniklé problémy. Po předchozí domluvě mohou školní družinu navštívit a jsou zváni na příležitostné akce ŠD.

 

Ve Strážově 1.9. 2017                                                   

Mgr. Šárka Rašková, ředitelka školy

(aktualizace k 1.9. 2019)

 

Projednáno pedagogickou radou a školskou radou.