Bookmark and Share

Učivo pro 4. třídu na 8.6.2020

Vydáno dne 07. 06. 2020 (92 x přečteno)


Dobrý den, 8. červen – svátek sv. Medard, pranostika praví: jaké počasí na Medarda bývá, šest neděl trvání mívá nebo Medardova kápě čtyřicet dní kape, jen doufáme, že už se počasí umoudří a bude hezky a teplo. Podle  legendy jej jako malého chlapce přepadla v polích bouřka a před promoknutím jej zachránil rozevřenými křídly orel, který se snesl z oblohy. Proto se stal sv. Medard, biskup, patronem sedláků, vinařů a sládků. Tolik pranostika.

Český jazyk

1. Shoda podmětu s přísudkem, doplň  a ústně si odůvodni pravopis

Drahokam – se ve v – kladu bl – štěl -  stovkam – barev. Raci se ukryl - . Krab – běhal – po pláži. Kuchaři s kuchařkam -  vařil – chutné pokrm - . Učil – jste se o zem – ch Evrop - ? Žákyně učitel – v – světl – l - , kde rostou kokos - . Kokos – zel – náři v – skládal – do l – sky. Naložil – jsme cihl – na voz - . Ty jel – přes v – mol – a pařez -  na stavb - , ab – je zedníci v – ložil - .

 

2. Doplň a vypiš základní skladební dvojice, graficky znázorni

Na stole b – la m – ska broskv - ._______________________________________________

Mravenci uchop – l – kusadl -  drobky bucht - .____________________________________

Na cedul – ch b – l – v – značené turistické tras - .___________________________________

Dřevorubci usedl – na pařez - .__________________________________________________

Plul -  jsme na trop – cké ostrov - ._______________________________________________

Obraz – se m –   l – b – l - ._____________________________________________________

 3.      Doplň   ě , je

Napsaný příb –  h, průb –  h vyučování, ob –  vit viníky, ztráta v -  domí, b  -žet po p  –šině,  ob  -d,

V -  ra a B  _tka, ob  - dnat časopis, přisp  - t k ob  -vu, v  -zd do dvora, ob  - mný balík, zrakový  v  -  m

 

4. Rozhodni a napiš správně ( předpona  nebo předložka)

(pod)běhnout__________________________, (pod)vodník____________________________

(od)poledne________________________, (od)chod___________________________

(nad)pis________________________, (před)sebou__________________________________

(od)tatínka___________________________, (před)představením_______________________

(nad)lesem_________________________, (pod)ložka_________________________________

 

 

Matematika

1. Vrátíme se k pranostice

Pršelo celé tři dny. Kolik hodin pršelo?

Když bude pršet celých 40 dní, kolik to bude týdnů a do kdy to bude trvat? ( myslím datum od 8.6)

Když bude pršet celých 40 dní, kolik to bude hodin?  ( jde jen o matematiku)

 

 

2. Vypočítej a proveď zkoušku

4 568 : 8 =

6 987 : 7 =

23 708 : 5 =

56 987 : 4 =

 

 

3. Narýsuj úsečku AB dlouhou 4 cm. Potom narýsuj úsečku CD, která se shodná s úsečkou AB.

 

 

 

 

4.  Narýsuj přímku p a nanes na ni úsečku AB dlouhou 4 cm. Sestroj kružnici  k o středu A a poloměru 3 cm. Průsečíky přímky p a kružnice k označ C , D.