Bookmark and Share

Současný život základní školy

Vydáno dne 19. 05. 2009 (4314 x přečteno)

I když se v posledních letech výrazně snížil počet žáků ve strážovské škole, neznamená to, že by se omezila úloha a význam základní školy pro celé Strážovsko. Významnou změnou poslední doby byl přechod na právní subjektivitu, k němuž došlo od 1.1. 2003. Do školského rejstříku byla škola zařazena s oficiálním názvem Základní škola a mateřská škola Strážov. Znamená to tedy, že pod ředitelství základní školy patří též škola mateřská a školní jídelna.


V poslední školních letech se počet žáků základní školy radikálním způsobem nemění, pohybuje se okolo 110 žáků.

Nejvýraznější proměnou českého školství posledních let je přijetí nového školského zákona z roku 2005. Došlo tak k jedné z nejzásadnějších proměn našeho školství od poválečných dob. Zákon zásadně mění život na českých školách. Mění se například přijímání žáků na střední školy, zřizují se školské rady, které schvalují důležité školské dokumenty. Školská rada při naší škole má 6 členů - 2 z řad pedagogů, 2 členy určil zřizovatel školy a 2 členové zastupují rodiče.

Nový školský zákon též uložil všem školám do roku 2010 vypracovat vlastních vzdělávací programy. Ve školním roce 2007/08 zahájila naše škola výuku v 1. třídě a v 6. třídě podle vlastního Školního vzdělávacího programu. Do roku 2010 pak bude podle tohoto programu probíhat vyučování na celé škole.

Materiálně-technické podmínky školy jsou na dobré úrovni, i když jsme poměrně výrazně finančně limitováni. Všechny získané peníze jsou pochopitelně ihned investovány do nových učebních pomůcek a učebnic (naše škola se stala partnerskou školou nakladatelství učebnic Fraus v Plzni), či do moderního vybavení školy. Kompletně byla například vybavena audiovizuální technikou počítačová učebna. Naši žáci mohou ve vyučování i mimo něj využívat 11 počítačů připojených v rámci akce Internet do škol do internetové sítě. Byl rovněž zakoupen dataprojektor a velké projekční plátno.

Z dobových kronik můžeme zjistit, že strážovská škola nabízela svým žákům nejen kvalitní vzdělávání, ale i pestrou mimoškolní činnost. Nejinak je tomu i v současné době. Při škole pracuje několik zájmových kroužků. Tradici strážovského paličkování úspěšně rozvíjí kroužek paličkování pod vedením paní vychovatelky Jitky Jiříkové. Svými úžasnými paličkovanými výrobky se na nejrůznějších výstavách může pochlubit většina našich žákyň od těch nejmenších až po žákyně z nejvyšších ročníků. Dalším velmi úspěšným kroužkem naší školy je kroužek mladých hasičů. Vynikající úspěchy dosažené na hasičských soutěžích jsou důkazem zájmu mládeže o hasičskou činnost.

Naši žáci se pravidelně účastní soutěží a olympiád. Nejvíce obsazovány jsou výtvarné soutěže (např. Mladý návrhář, Evropa ve škole, My a příroda, Požární výchova očima dětí atd.). Nejzdařilejší práce jsou ze školního kola odesílány do kol dalších a pravidelně bývá oceňován výtvarný talent žáků.

Velice dobrá je též účast žáků naší školy na sportovních soutěžích a turnajích. Pořádáme školní kola například v malé kopané, florbalu, stolním tenisu, vybíjené nebo přehazované. Účastníme se okresních kol v malé kopané, přespolním běhu, atletickém trojboji, florbalu, stolním tenisu. Ve spolupráci s tělovýchovnou jednotou Sokol se naši žáci pravidelně účastní okresního přeboru v plavání, kde vždy obsazují nejvyšší příčky. Již dlouhá léta jsme účastníky okresního kola dopravní soutěže v mladší i starší kategorii.

Vědomosti a poznatky získané při vyučování mají možnost naši žáci srovnávat s žáky z jiných škol na okresních kolech olympiád. Jedním z nejúspěšnějších roků z tohoto hlediska byl školní rok 2007/2008. Vyhráli jsme okresní kolo olympiády z českého jazyka a z dějepisu. V mladší kategorii zeměpisné olympiády získala naše škola též 1. místo. Všichni úspěšní reprezentanti postoupili samozřejmě do krajských kol v Plzni, kde též obsadili v celkovém hodnocení přední příčky. To dokazuje, že i žáci malých venkovských škol mohou obstát v konkurenci velkých městských škol, a dokonce i víceletých gymnázií.

Velmi dobrá je i prezentace naší školy na veřejnosti, některé mimoškolní aktivity mají ve Strážově již svojí dlouholetou tradici. Například pravidelné výstavy paličkovaných výrobků u příležitosti strážovské pouti, zpívání u vánočního stromečku na náměstí, pravidelná vánoční vystoupení pro seniory, organizování akce Pohádkový les k Mezinárodnímu dni dětí, spolupráce s Místní knihovnou ve Strážově a řada dalších.

Život naší malé školy je, jak je vidět, velmi bohatý a pestrý. Všichni se snažíme o to, aby strážovská základní škola vytvářela pro své žáky i jejich učitele klidné a příjemné pracovní prostředí. Tento cíl jsme si vytyčili jako základní strategii výchovně-vzdělávacího procesu v našem Školním vzdělávacím programu.

Přáli bychom si, aby naše škola úspěšně navazovala na svoji bohatou minulost, aby ji dále rozvíjela, aby vždycky tvořila součást života malebného šumavského Strážova.