Bookmark and Share

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠD

Vydáno dne 01. 09. 2019 (1110 x přečteno)

Č. j. 274/2017 platné od 1. 9. 2019


 

 

ŠKOLNÍ  DRUŽINA  PŘI  ZŠ a MŠ STRÁŽOV, P. O.

Identifikační údaje

 

Předkladatel:

Základní škola a mateřská škola Strážov, příspěvková organizace

Strážov 92, 340 21 Janovice nad Úhlavou

Ředitel školy: Mgr. Šárka Rašková

Vychovatelka ŠD: Jitka Jiříková

Pedagog volného času: Petra Tomanová

Telefon: 725588108

E-mail: skola@strazov.cz

www: zs.strazov.cz

IČO: 75006103

IZO: ŠD 115300295

REDIZO: 650048342

 

Zřizovatel:

Město Strážov

Strážov 71

340 21 Janovice nad Úhlavou

Starosta: Ing. Josef Rousek

Telefon: 376392465

E-mail: mesto@strazov.cz

 

Platnost dokumentu od: 1. 9. 2017

 ŠVP pro zájmové vzdělávání

 

 Základní škola a mateřská škola Strážov,

příspěvková organizace

IČ : 750 06 103

  

 

Školní družina je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Podílí se na utváření zdravé osobnosti dítěte v době mimo vyučování. Zájmové vzdělávání nabízí účastníkům zájmového vzdělávání naplnění volného času zájmovou činností v různých oblastech. V jednotlivých činnostech směřuje jeho výchovně-vzdělávací práce k formování mravních hodnot. Důraz je kladen na environmentální výchovu a prevenci sociálně-patologických jevů (rizikového chování).

 

Obsah :

  1. Charakteristika školní družiny
  2. Podmínky zájmového vzdělávání
  3. Formy zájmového vzdělávání
  4. Časový plán zájmového vzdělávání
  5. Cíle zájmového vzdělávání
  6. Obsah zájmového vzdělávání

 

 

  1. 1.  Charakteristika školní družiny

 

Školní družina při Základní škole a mateřské škole Strážov, p. o. je umístěna v přízemí budovy základní školy (I. st.) č. 108. Má 2 oddělení s kapacitou 70 účastníků zájmového vzdělávání. Je otevřena denně v době školního vyučování. O provozu v době prázdnin rozhoduje ředitelka školy. Zájmové vzdělávání je dobrovolné, účastníka přihlašují rodiče (zákonní zástupci) zpravidla na začátku školního roku vyplněním přihlášky. Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům 1.-5. ročníku. Školní družina využívá i další prostory školy - učebny k výtvarné a hudební činnosti, tělocvičnu a školní dvůr.

 

 

2. Podmínky zájmového vzdělávání

 

Podmínky personální:

Provoz ŠD zabezpečuje kvalifikovaná vychovatelka (má požadované vzdělání v oboru vychovatelství), je odpovědná ředitelce školy. Vychovatelka prošla kurzem počítačové gramotnosti a sama se dále vzdělává. Ve II. oddělení pracuje pedagog volného času (absolvovala studium při KCV a JŠ Plzeň). Obě pracovnice jsou iniciátorkami a průvodkyněmi dítěte při činnostech. Motivují ho, řídí a hodnotí činnosti. Podněcují přirozenou zvídavost, chuť objevovat i odvahu se projevit.

 

 

Podmínky materiální:

Prostory školní družiny jsou účelně vybavené nábytkem s možností kreativního uzpůsobení (pracovní koutky). Prostředí je světlé, inspirující a veselé. Stolky a židličky jsou nové nebo renovované a odpovídají věku a velikosti žáků. Vybavení hračkami a pomůckami je průběžně podle možností doplňováno a obnovováno. Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby je účastníci zájmového vzdělávání dobře viděli, mohli si je samostatně brát a zároveň se vyznali v jejich uložení. Ve školní družině  je počítač a DVD přehrávač, ve II. oddělení je kuchyňský koutek. Pg. pracovnice průběžně pečují o materiální vybavení, zajišťují zlepšování materiálních podmínek zejména pro výtvarné, pracovnětechnické, sportovní a rekreační činnosti.

 

Podmínky ekonomické:

Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu (70,- Kč měsíčně, platí se pololetně převodem na účet školy).

 

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví:

Za bezpečnost účastníků ve školní družině odpovídá vychovatelka a pedagog volného času, a to od příchodu účastníků až do odchodu účastníků ze školní družiny. Utrpí-li účastník ve školní družině nebo při akcích organizovaných školní družinou jakékoliv zranění, okamžitě to nahlásí pg. pracovnicím. Účastníci jsou řádně poučeni o dodržování zásad bezpečného chování v době přítomnosti ve školní družině. Pg. pracovnice pravidelně kontrolují používané pomůcky i vybavení, aby nedošlo ke zranění účastníků. Dbají na označení a zabezpečení nebezpečných předmětů a prostor. Při pobytu mimo ŠD jsou  vybaveny přenosnou lékárnou a reflexními pomůckami, které zajišťují viditelnost účastníků při pohybu na komunikacích. Ve školní družině účastníci používají vlastní hrnečky a ručníky, dále převlečení na zájmové činnosti podle uvážení rodičů. V době provozu ŠD je k dispozici várnice s čajem. Ve školní družině není dovolena šikana, násilí, ani jiné patologické projevy chování. Dále je bezpečnost zajištěna školním řádem ZŠ, vnitřním řádem ŠD, specializovanými podmínkami v učebnách a pokyny pedagogických pracovníků.

 

Podmínky přijímání účastníků:

Do školní družiny jsou přijímáni žáci 1. - 5. ročníku. K pravidelné docházce do školní družiny přihlásí účastníka rodiče (zákonní zástupci) vyplněním přihlášky do zájmového vzdělávání. V přihlášce uvedou rozsah docházky a způsob odchodu účastníka ze školní družiny. O přijetí účastníka rozhoduje ředitelka školy. Do školní družiny jsou přednostně přijímáni žáci prvních třech ročníků, přihlíží se též k rodinným podmínkám a ostatním závažným okolnostem. Každou nepřítomnost účastníka je třeba řádně omluvit. Pokud rodiče požadují odchod účastníka jinak, než je uvedeno v přihlášce, lze účastníka uvolnit jen na základě písemné nebo ústní žádosti. Bez této žádosti nebude účastník uvolněn a pg. pracovnice se budou řídit přihláškou. Rodiče jsou povinni vyzvednout si své dítě nejdéle do 15.30 hod. V případě, že tak neučiní, kontaktují pg. pracovnice rodiče a ředitelku školy. Rodiče účastníka pak hradí veškeré výdaje spojené s vyřešením této situace. Ředitelka školy může rozhodnout o vyloučení účastníka ze zájmového vzdělávání, pokud soustavně nebo nějakým významným projevem porušuje kázeň a pořádek, nerespektuje pokyny pg. pracovnic, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních nebo nemá uhrazenou úplatu za zájmové vzdělávání.

 

Podmínky pro vzdělávání účastníků se speciálními vzdělávacími potřebami:

Integrace účastníků do kolektivu probíhá na základě individuálního přístupu. Při začleňování do volnočasových aktivit jsou zajišťovány specifické podmínky s přihlédnutím k osobnímu handicapu. Spolupracujeme s třídními učiteli. Talentovaným účastníkům nabízíme doplňkové aktivity v oblasti jejich zájmu.

 

3. Formy zájmového vzdělávání

 

Zájmové aktivity se ve školní družině uskutečňují formou pravidelných činností. Jedná se o tyto činnosti: zájmové (zejména pracovní a výtvarné činnosti), vzdělávací (poznávací vycházky a didaktické hry na rozvoj osobnosti),  výchovné  (relaxační činnosti, námětové a tvořivé hry). Dále jsou zařazovány odpočinkové činnosti, spontánní aktivity, relaxace a pravidelné pohybové aktivity při pobytu venku. ŠD organizuje příležitostné akce, které jsou určeny i pro ostatní žáky, rodiče a širší veřejnost. ŠD umožňuje účastníkům také přípravu na vyučování formou zábavných her.

 

 

 

 4. Časový plán vzdělávání:

 

Délka zájmového vzdělávání je stanovena na jeden rok, nabídka činností je  zpracována v rámci jednoho školního roku. Je členěna do tematických celků podle obsahu zájmového vzdělávání a vychází ze ŠVP pro I. stupeň, zejména z oblasti Člověk a jeho svět. O ukončení zájmového vzdělávání se nevydává žádný doklad.

 

Denní rozvržení činností:

 

7. 00 - 7.35    individuální hry a činnosti, spontánní aktivity

11.25- 13.00  námětové a tvořivé hry, relaxační a zájmové činnosti

13.00- 14.00  pohybové aktivity, poznávací vycházky, vzdělávací zájmové činnosti

14.00- 15.00  tvořivé zájmové činnosti (zejména pracovní a výtvarné)

15.00- 15.30  hry na cvičení postřehu a paměti, skupinové hry na  rozvoj osobnosti, spontánní

                      aktivity    

 

 

5. Cíle zájmového vzdělávání:

 

Cíle zájmového vzdělávání jsou základem pedagogického působení ve školní družině.

Vycházejí z obecných cílů vzdělávání, navazují na výchovu v rodině, na předškolní vzdělávání a především na cíle stanovené v ŠVP ZV ZŠ a MŠ Strážov, p. o.. Školní družina se podílí na utváření zdravé osobnosti v době mimo vyučování. Hlavní důraz je kladen na dodržování zásad duševní hygieny, to znamená dostatečný odpočinek a účinná relaxace v době těsně po vyučování. Zájmové vzdělávání nabízí účastníkům zájmového vzdělávání naplnění volného času zájmovou činností z různých oblastí.

 

   Rozvíjíme osobnost dítěte

~ podporujeme osobní spokojenost a pohodu

~ upevňujeme mravní, sociální a duchovní hodnoty jednotlivce

~ rozvíjíme slovní zásobu a schopnost vyjadřovat se přirozeně

~ rozvíjíme schopnost přemýšlet a rozhodovat se

 

   Rozvíjíme všeobecné vzdělání

~ vedeme účastníky k získávání nových poznatků z různých oblastí

~ připravujeme společně podnětné, zajímavé a obsahově bohaté činnosti

~ zařazujeme témata z co nejvíce oblastí

 

   Rozvíjíme povědomost o hodnotách demokratické společnosti

~ dodržujeme pravidla chování v kolektivu i společnosti

~ rozvíjíme sociální a kolektivní cítění

~ seznamujeme se s negativním vlivem chování při porušování školního řádu

~ vytváříme povědomí o národní a státní příslušnosti

~ respektujeme etnické, sociální a individuální zvláštnosti

~ podporujeme kulturní, jazykové a náboženské projevy

~ rozvíjíme povědomí o evropském společenství

 

   Rozvíjíme znalosti o ochraně životního prostředí

~ pečujeme  o své zdraví, dodržujeme hygienické a bezpečnostní zásady

~ společně chráníme věci a prostředí kolem nás

 

   Rozvíjíme schopnost aktivně trávit volný čas

~ vytváříme podmínky pro aktivní odpočinek a relaxaci

~ rozvíjíme všestranné dovednosti a vědomosti účastníka

~ podporujeme individuální nadání a osobnost účastníka

~ rozvíjíme spolupráci a komunikaci mezi účastníky a ve skupině

~ zařazujeme zájmové aktivity tak, aby účastníci měli z činnosti radost a prožitek

 

 

Kompetence k rozvoji osobnosti účastníků v ŠD

 

Osvojování kompetencí je dlouhodobý proces rozvoje osobnosti, je to souhrn vědomostí, dovedností a postojů, které účastník získá v průběhu několikaleté docházky do školní družiny.  Prolíná se do všech činností zájmového vzdělávání. Při rozvíjení kompetencí respektujeme individualitu, činnosti přizpůsobujeme věku, možnostem a okolnostem.

 

   Kompetence k učení

~ účastník objevuje souvislosti při různých činnostech a jevech

~ upevňuje poznatky opakováním a využitím praktické činnosti

~ rozvíjí své tvořivé myšlení

~ ověřuje si své znalosti, s využitím vlastního úsilí činnosti dokončuje

~ pracuje podle doporučených pokynů a instrukcí

 

   Kompetence k řešení problémů

~ účastník kriticky hodnotí vlastní výkon, dokáže požádat o pomoc druhého

~ nenechá se odradit nezdarem a hledá řešení, je kreativní

~ uplatňuje vlastní úsudek a využívá svých znalostí a zkušeností při řešení situace

~ za svá rozhodnutí a činy nese odpovědnost, nevyhýbá se problémům

 

   Kompetence komunikativní

~ účastník rozvíjí samostatné vyjadřování, umí se vyjádřit gestem, řečí, pohybem, kresbou

~ komunikuje s vrstevníky, vyřídí vzkaz, umí promluvit před kolektivem

~ nebojí se prezentovat sám sebe a obhájit svůj názor

 

   Kompetence sociální a interpersonální

~ učí se organizovat a řídit činnost

~ tvořivě se zapojuje do skupinové práce a umí přijímat názory druhých

~ uplatňuje pravidla společenského chování a ovládá své city

~ tlumí agresivitu, odsuzuje lhostejnost, řeší konflikty dohodou a smírem

~ netoleruje ponižování a umí se přiměřeně bránit

 

   Kompetence občanské a pracovní

~ účastník se chová zodpovědně a ohleduplně k prostředí, které nás obklopuje

~ získává informace o kultuře a tradicích národa

~ zajímá se o činnosti druhých, pracuje tak, aby činnost byla pro něj přínosem

~ pracuje podle instrukcí, udržuje pořádek ve svých věcech a na svém místě

~ umí vyhodnotit a dokončit svou práci

~ chová se bezprostředně, ovládá stresové situace, aktivně tráví volný čas

 

    Kompetence k trávení volného času

~ účastník se umí orientovat v zájmové činnosti

~ umí si vybrat podle vlastního přání a dispozic

~ využívá aktivity jako kompenzaci jednostranné zátěže z vyučování

 

 

6. Obsah zájmového vzdělávání:

 

   Příroda den po dni přírodovědné zájmové činnosti - PŘ)

pozorujeme přírodu a její proměny den po dni, v různých ročních dobách

zlepšujeme své okolí a prostředí, motivujeme k ohleduplnému vztahu k přírodě

aktivně chráníme všechny formy života

prohlubujeme znalosti s využitím atlasů, encyklopedií a vlastních sbírek přírodnin

pozornost věnujeme tématu ptáci, hmyz, myslivost

 

   Strážov a okolí  (společenskovědní zájmové činnosti - Spol.)

sledujeme události v obci

seznamujeme se se starými zvyky a obyčeji

rozšiřujeme poznatky o starých lidových řemeslech

sledujeme informace o zajímavostech z regionu i ze světa v tisku

 

   Řemeslo má zlaté dno  (pracovnětechnické zájmové činnosti - PČ)

zdokonalujeme jemnou motoriku – práce s hlínou a modelínou

rozvíjíme tvořivost a originalitu – práce s drobným materiálem, s přírodninami

procvičujeme přesnost a pečlivost při práci s papírem a textilem

seznamujeme se s novými technikami

 

   Umění a kultura  (výtvarné a hudební zájmové činnosti - VV, HV)

objevujeme výrazové prostředky při výtvarných technikách – hra s barvou

hledáme neobvyklé pohledy na zobrazení skutečnosti

zkoušíme nové techniky

rozvíjíme intonační dovednosti při pěveckých činnostech

probouzíme rytmické cítění pomocí netradičních nástrojů

 

   Dramatická a literární výchova  (literární zájmové činnosti - LV)

zlepšujeme techniku řeči – říkadla, dramatická cvičení

prohlubujeme aktivní slovní zásobu – vyprávění, hra s textem

 

   Člověk a zdraví  (sportovní a tělovýchovné zájmové činnosti - TV)

posilujeme tělesnou zdatnost při kolektivních pohybových hrách

rozvíjíme obratnost akrobatickým cvičením, atletikou a průpravnými cviky

provádíme relaxační cvičení

 

   Osobnostní výchova

činnostmi rozvíjíme osobnost dítěte a jeho individualitu (co o sobě víme)

pomáháme mu hledat vlastní cestu v životě

rozvíjíme dobré vztahy ke světu, k ostatním dětem i k sobě samému

pomáháme při organizaci vlastního volného času a stanovování osobních cílů

dbáme na psychohygienu a relaxaci, řešíme stresové situace

rozvíjíme tvořivost a kreativitu (pružné reakce, originální nápady)

cvičíme smyslové vnímání, pozornost, soustředění, paměť

 

   Sociální výchova

vzájemně se poznáváme ve skupině a vnímáme odlišnosti

pěstujeme dobré vztahy mezi účastníky

zlepšujeme komunikaci verbální i neverbální (řeč těla, zvuků, předmětů, řeč lidského chování a jednání)

rozvíjíme dovednost podřídit se nebo ustoupit, podporujeme vlastní nápad, názor

snažíme se o zvládnutí sociální role účastníka

vytváříme povědomí o kvalitách postojů a hodnot, o spravedlivém a prosociálním chování (nečekáme protislužbu)

 

   Výchova demokratického občana

vytváříme vztah k domovu a k vlasti

upevňujeme disciplínu a úctu k pravidlům

jsme tolerantní a zaujímáme vlastní postoj

respektujeme kulturní, etnické a jiné odlišnosti

 

   Environmentální výchova

pěstujeme vzájemný vztah člověka a prostředí

zodpovědně přistupujeme k prostředí, které nás obklopuje v každodenním životě

dodržujeme zdravý životní styl

co nejvíce pomáháme a co nejméně škodíme životnímu prostředí

 

 

Všechny hry a činnosti jsou prováděny tak, aby přinášely účastníkům zájmového vzdělávání radostný zážitek z poznání a z vlastní aktivity.         

 

Vnitřní řád školní družiny

 

Školní družina je školské zařízení pro zájmové vzdělávání a poskytuje zájmové vzdělávání žákům – účastníkům, kteří jsou přihlášeni k pravidelné denní docházce. Zájmové vzdělávání (§ 111 školského zákona) poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. K plnění zájmového vzdělávání slouží školní vzdělávací program. Do školní družiny lze umístit i žáky, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné denní docházce (Vyhláška o zájmovém vzdělávání č. 74/2005, v platném znění, § 9 odst 4 – pravidelná docházka např. ráno 1. – 5. ročník). Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu. Rodiče přispívají částkou 70,- Kč měsíčně. Platba se provádí pololetně (celkem 350,- Kč) bezhotovostně na účet školy vždy v říjnu a v březnu.

 

Provoz a organizace školní družiny:

Školní družina má 2 oddělení a je otevřena denně v době školního vyučování ráno od 7.00 do 7.35 hod. a od 11.25 do 15.30 hod. pro všechny účastníky zájmového vzdělávání. Školní družina je součástí ZŠ, obě oddělení jsou umístěna v přízemí budovy I. stupně základní školy. K dispozici má vlastní vybavené prostory, šatna a sociální zařízení je společné. Školní družina může využívat i ostatní prostory školy. O provozu školní družiny v době prázdnin rozhoduje ředitelka školy. Provoz druhého oddělení se upravuje podle potřeb školního vyučování, v 15.00 hod. se oddělení spojují. Rozsah denního provozu v odděleních školní družiny, rozdělení účastníků do oddělení a rozvrh činnosti schvaluje ředitelka školy.

Do ranní školní družiny mohou přicházet přihlášení účastníci od 7.00 do 7.15 hod. Pro ostatní žáky školy se budova školy otevírá v 7.30 hod. (viz. Školní řád odd. II A bod 2). Pro kontakt s pg. personálem používají rodiče i žáci zvonky umístěné ve vestibulu školy. Po zazvonění na příslušný zvonek vyčkají v prostorách vestibulu (pohyb po prostorách školy není rodičům a cizím osobám umožněn – viz Školní řád odd. III. bod 6). Účastníky zájmového vzdělávání, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, předá po skončení vyučování pg. pracovnicím vyučující pedagog (viz. Školní řád odd. III bod 10). V době od 13.00 do 14.00 hod. nemohou účastníci ze zájmového vzdělávání odcházet (vycházka, zájmové činnosti).

 

Evidence, přijímání a docházka účastníků zájmového vzdělávání:

Do školní družiny jsou přijímáni žáci 1. - 5. ročníku. K pravidelné docházce do školní družiny přihlásí účastníka rodiče (zákonní zástupci) vyplněním přihlášky do zájmového vzdělávání. V přihlášce uvedou rozsah docházky a způsob odchodu účastníka ze školní družiny. Oddělení školní družiny se naplňuje do počtu 30 účastníků zájmového vzdělávání. Ředitelka školy stanoví pravidla pro přijímání a rozhoduje o přijetí účastníka. Do školní družiny jsou přednostně přijímáni žáci prvních třech ročníků, přihlíží se též k rodinným podmínkám a ostatním závažným okolnostem. Každou nepřítomnost účastníka je třeba řádně omluvit. Pokud rodiče požadují odchod účastníka jinak, než je uvedeno v přihlášce, lze účastníka uvolnit jen na základě písemné nebo ústní žádosti. Bez této žádosti nebude účastník uvolněn a pg. pracovnice se budou řídit přihláškou. Rodiče jsou povinni vyzvednout si své dítě nejdéle do 15.30 hod. V případě, že tak neučiní, kontaktují pg. pracovnice rodiče a ředitelku školy. Rodiče účastníka pak hradí veškeré výdaje spojené s vyřešením této situace. Ředitelka školy může rozhodnout o vyloučení účastníka ze zájmového vzdělávání, pokud soustavně nějakým významným projevem porušuje kázeň a pořádek, nerespektuje pokyny pg. pracovnic, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních nebo nemá uhrazenou platbu za zájmové vzdělávání.

 

Zacházení účastníků s majetkem zařízení:

Účastníci zájmového vzdělávání se na základě poučení pg. pracovníků chovají tak, aby nedošlo jejich vinou k poškození nebo zničení majetku zařízení. V případě poškození je vyžadována úhrada nebo oprava od zákonných zástupců účastníka, který škodu způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR. Účastníkům zájmového vzdělávání není dovoleno nosit do školní družiny předměty, které nesouvisí se zájmovým vzděláváním. V době pobytu mimo prostory ŠD jsou osobní věci účastníků uzamčeny ve ŠD.

 

Zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví účastníků zájmového vzdělávání:

Za bezpečnost účastníků ve školní družině odpovídá vychovatelka a pedagog volného času, a to od příchodu účastníků až do jejich odchodu ze školní družiny. Všichni účastníci se chovají tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Účastníkům není dovoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled určenou osobou. Pg. pracovnice zajistí prokazatelné poučení účastníků a provedou o tom písemný záznam. Utrpí-li účastník ve školní družině nebo při akcích organizovaných školní družinou jakékoliv zranění, okamžitě to nahlásí pg. pracovnicím. Zraněným účastníkům je poskytnuta první pomoc, jsou informováni rodiče a je zajištěna lékařská pomoc. Je proveden zápis o úrazu a v případě nutnosti je zajištěn náhradní dohled. Pg. pracovnice postupují v souladu se Školním řádem (viz odd. III. bod 14 – evidence úrazu). Účastníci jsou řádně poučeni o dodržování zásad bezpečného chování v době přítomnosti ve školní družině. Pg. pracovnice pravidelně kontrolují používané pomůcky i vybavení, aby nedošlo ke zranění účastníků. Dbají na označení a zabezpečení nebezpečných předmětů a prostor. Pg. pracovnice dodržují bezpečnostní a protipožární předpisy. Pokud zjistí závady a nedostatky, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech ředitelku školy a v rámci svých možností zabránit vzniku škody a ohrožení zdraví osob. Při pobytu mimo školní družinu používají přenosnou lékárnu a reflexními pomůcky, které zajišťují viditelnost účastníků při pohybu na komunikacích. Ve školní družině účastníci používají vlastní hrnečky a ručníky, dále převlečení na zájmové činnosti podle uvážení rodičů. V době provozu školní družiny je k dispozici várnice s čajem. Dále je bezpečnost zajištěna Školním řádem, specializovanými podmínkami v učebnách a aktuálními pokyny pedagogických pracovníků.

 

Práva, povinnosti, vzájemné vztahy všech zúčastněných na zájmovém vzdělávání:

Účastníci se řídí pravidly Školního řádu a Vnitřního řádu ŠD, dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli prokazatelně seznámeni, respektují svá práva a povinnosti a řídí se pokyny pg. pracovníků. Všichni respektují pravidla slušného chování (pozdrav, oslovení). Oslovují pg. pracovnice ŠD „paní vychovatelko“. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani jiných účastníků. Účastníci nesmí svou přítomností bránit ostatním provádět činnosti zájmového vzdělávání, nesmí svévolně opustit školní družinu. Pokud účastník významně porušuje kázeň, bezpečnost a pořádek nebo používá hrubé slovní a fyzické útoky vůči komukoliv, může být ze zájmového vzdělávání vyloučen. Ve školní družině není dovolena šikana, násilí ani jiné patologické projevy chování. Účastník zájmového vzdělávání má právo na ochranu před všemi formami diskriminace a násilí, má právo na vzdělání, svobodu myšlení, projevu, shromažďování a náboženství. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám účastníků, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a poskytovat jim včas nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Zákonní zástupci účastníků zájmového vzdělávání jsou povinni informovat pg. pracovníky o změně zdravotní způsobilosti a ostatních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh zájmového vzdělávání.

Zákonní zástupci účastníků jsou seznámeni s Vnitřním řádem školní družiny při přihlášení dítěte do zájmového vzdělávání. S pg. personálem pak řeší vzniklé problémy. Po předchozí domluvě mohou školní družinu navštívit a jsou zváni na příležitostné akce ŠD.

 

 

 

Ve Strážově 1.9. 2017

Mgr. Šárka Rašková, ředitelka školy

(aktualizace k 1.9. 2019)

 

 Projednáno pedagogickou radou a školskou radou.