Bookmark and Share

Aj, Nj, Vo do 16.6.

Vydáno dne 09. 06. 2020 (238 x přečteno)


Angličtina:  5. ročník do 16. 6. 2020

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami: Opakování: karty s obrázky – barvy, členové rodiny, zájmové činnosti: basketball, computer games, dance, football, watch TV, play cards, play the violin, play the flute, listen to music;

Opakování: https://www.youtube.com/watch?v=dk8zDjQT0aE Země, světadíly …

Class 5: Úvodní konverzace: 1) Do you drink milk for breakfast? 2) Do you like  fish for  lunch? 3) What colour is your pencil case? 4) Can you name all continents in English? 5) Name  some farm animals. 6) What´s your favourite animal  from the Zoo? 7) Can penguins fly? 8) Do you have a pet at home? 9) When were you born? 10) Can you name any shops? 11) What´s your favourite season? 12) Can you name all four seasons? 13) Where can you buy a cake? 14) Do you like watching films? 15) What do you want to be? Do you want to be a teacher?

Opakování slovní zásoby: FOOD - karty s potravinami

Opakování písničky: Little Jimmy, T19/3 (stopa14) – pustit jako poslech, žáci přizvukují, podruhé možno ztišit poslech a znovu zazpívat

5) Zkontrolovat PS: 40/1: Žáci čtou otázku a vlastní odpověď 42/2: Mr Taylor´s favourite subject was Science. His hobby was repairing cars. He had three pets, when he was a boy. Mrs Hill was a good student at school. She had only one pet, a rat. Her favourite school subjects were English and French. (Všechny věty mají být napsané na volných linkách. Nestačí jen spojovat.) 41/3: Protože má každý jiné věty, přeložte a napište anglicky na tabuli i do sešitů.  (Nebyl jsem o prázdninách ve Španělsku) I wasn´t in Spain on holiday. (Moje sestra byla dobrá žákyně, když byla mladá.) My sister was a good student when she was young. (Můj táta měl dlouhé hnědé vlasy, když mu bylo devět.) My dad had long brown hair when he was nine.

6) Opakování říkanky: Mary Middling (U 40/1)

7) Sloveso = VERB, hra: PEXESO – slovesa;  PS 42/1: doplňte známá slovesa;  PS 42/2: doplňte věk: 3, 6, 10, pak do sloupce pod věk napište, co jste už uměli, když vám bylo tolik let. When I was 3 I could:  walk (chodit), run (běhat), cry (plakat), smile (smát se), drink milk (pít mléko). When I was 6 I could: play games (hrát hry), swim (plavat), speak Czech (mluvit česky), ride a scooter / a three-wheeler (jezdit na koloběžce / na tříkolce), sing a song (zpívat písničku). When I was 10 I could: speak a bit English (mluvit trochu anglicky), ride a bike (jezdit na kole), draw pictures (kreslit obrázky), read books (číst knížky), count (počítat), make photos (fotit). 8) Nácvik slovní zásoby 16. lekce: slova napsaná na tabuli, žáci poslouchají význam slova a opakují výslovnost anglicky; How to say sčítat in English? (kontrola pasivní znalosti)

9) Poslech U 42/1, (stopa 37) čtení, překlad. Opakování četby textů U 24-25/5 (příležitost pro slabší žáky, aby předvedli pokrok)

Video pro opakování: https://www.youtube.com/watch?v=N1o4oOXLOZc

 

                                             Angličtina:  6. ročník do 16. 6. 2020

Zkontrolujeme si:   T 61/QUESTIONAIRE  dotazník o svém oblíbeném zvířeti ze ZOO, přidej obrázek (formát A5 = celá stránka v sešitě, zkontroluji ve škole.W 52/1: sea lion (lachtan) lion, zebra, penguin, Giraffe, monkey (opice),  tiger, elephant  W52/2: Chester Zoo is in Upton, 3km from Chester. You can take a bus from Chester City Centre. The Zoo opens every day at 10.00 am. It closes at 5.30 pm. You can see giraffes, elephants, lions, tigers, monkeys or penguins. Children can draw pictures or do a Family Fun Quiz. They can buy food, drinks, and souvenirs at Chester Zoo. W53/3a):  1. I often sing when I´m happy. 2. I often drink milk because it´s good for me. 3. I usually sleep late when it´s the weekend. 4. I don´t eat ham because I don´t like meat. 5. I don´t eat breakfast before school because I always get up late. 6. I always watch TV when I come home from school.

W53/3b): 1. I always laugh when I watch Mr. Bean. 2. I´m always in trouble because I don´t do my homework. 3. I never eat cheese because I hate it. 4. I sometimes tidy up my room when I have time. 5. I often play basketball because it´s fun. 6. I never sing when I am in the bathroom.

Nová látka: Listening and reading T61/4,5    T62/6

Procvičování / Practice: T62/1,2 T63/3a)b) T64/ Make a chocolate tortoise – přelož do sešitu, můžeš si želvičku vyrobit  W54/4 Write about: 1) Ben 2) Miss Hunt 3) Jenny 4) Sita 5) Mr Martin 6) Debbie and Nick W54/5: přítomný čas prostý X přítomný čas průběhový W55/6,7,8 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami: několikrát siposlechněte video

https://www.youtube.com/watch?v=Kdh__3lIVAk  denní režim

 

Výchova k občanství: 6. ročník do 16. 6. 2020

Zapsali jste si alespoň některá dětská práva?

Děti mají právo na život, na jméno, na státní občanství.                                                                   Každé dítě má vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.                                                                      Mají právo znát své rodiče a být v jejich péči.  Každý má právo na rodinu, rodina má právo i povinnost o dětech rozhodovat.                                                                                                                Děti bez rodin mají právo na zvláštní ochranu a pomoc.                                                                                                                                                                                                                     Děti mají být podporovány v tom, co jim prospívá, co je v jejich zájmu.                                      Mají právo na vzdělání a všestranný rozvoj své osobnosti.                                                                      Také děti mají právo se svobodně vyjadřovat (nikoliv však lživě) a být vyslyšeny.                       Přístup k informacím a právo na sdružování je také pro všechny.                                                                                                                                                       Všechny děti mají právo na ochranu zdraví a sociální pomoc v nouzi.                                              Všechny děti mají právo na ochranu před násilím a škodlivými vlivy. Nikdo nemá právo druhého zraňovat, mučit nebo zabíjet. Nedělej druhému to, co nechceš, aby druzí činili tobě!  

                                                                                       

                                                       Angličtina: 7. ročník do 16. 6. 2020

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami:  Zopakujte si slova 8. lekce, poslechněte si

video: https://www.youtube.com/watch?v=pkjJsYsy5cA Nezapomeňte si zapnout titulky.

Někteří ještě neposlali: W 38/10,11: hanabelova@seznam.cz

Check:T66/song:3) When did Beatles sing the song for the first time? The Beatles first sang this song in 1966. They were a very famous group at that time. T66/1:  A) I think Britain is smaller than the Czech Republic. B) No, that´s wrong. Britain is bigger than Czechia. A) I think the letter to America is more expensive than a letter to Britain. B) That´s right. A) I think a CD is cheaper than a cassette. B) I´m not sure. Maybe you are wrong. A cassette is cheaper than a CD. A) I think Rome is sunnier than Paris. B) That´s right. A) I think the plane trip is more dangerous than a car trip. B) No, I think that´s wrong.  T67/2:  She has already brushed her teeth.(Ona si už vyčistila zuby.) She hasn´t washed her face yet. (Ještě si neumyla obličej.)  She has already washed her hands.  She has already washed her hair. She hasn´t washed her blouse yet. T67/3: příčestí minulé a jeho infinitiv: been - be, done – do, come – come, found – find, gone – go, hurt – hurt, bought – buy, brought – bring, had – have, eaten – eat, lit – light, made – make, drunk – drink; T67/4:  When Trundle reads something, he reads slowly. When Sita does her homework, she writes carefully (pečlivě). When Ben phones Jenny, he speaks happily. When Debbie has got a funny idea, she laughs loudly. When Sanjay does judo, he moves quickly. When Mr Martin goes to school, he rides his bike dangerously.

W40/4 Wrong words =první sloupec: zakřížkuj všechna good (dobrý), protože věty v prvním sloupečku vyžadují příslovce; druhý sloupec: zakřížkuj všechna well (dobře), protože věty ve druhém sloupečku vyžadují přídavné jméno. Slovo fast  (= rychlý i rychle), takže je použitelné v obou sloupcích a nekřížkujeme ho.

New assignment: T68/5, LISTENING  T68/GAME (Škoda, doma si ji asi nezahrajete.)

T68/SOUNDS, T69/WORD WATCH b) Write in your exercise book. W41/5, 6 a) b) NOW YOU,

W42/7a) b);  Nepravidelná slovesa:  https://www.youtube.com/watch?v=MA3NFtLc22k

https://www.youtube.com/watch?v=o1_0Gz4uRKo          Kdy používáme předpřítomný čas?

 

Výchova k občanství 7. ročník do 16. 6. 2020

Opakování: Tolerance k národnostním menšinám(str. 56 – 57) K ostatním lidem bychom měli přistupovat tolerantně, bez jakýchkoli předsudků. Tolerance  =  snášenlivost, schopnost a ochota pochopit druhého. Předsudek = negativní postoj k určité skupině lidí, usuzujeme na někoho, aniž bychom ho znali. Předsudek se může týkat věku, národnosti, fyzického vzhledu, zdravotního postižení, oděvu, zvyků apod. Předsudky ovlivňují naše budoucí chování, a tak můžeme někomu na základě negativní úvahy bezdůvodně ubližovat.  Proto je důležité dokázat předsudky a stereotypní představy rozpoznat.

Nadnárodní společenství (str. 58) Vedle Evropské unie existuje řada dalších mezinárodních organizací. Jednou z nejvýznamnějších je Organizace spojených národů, která vznikla v roce 1945 v San Francisku. Jejím cílem je vzájemná pomoc států v těchto oblastech: Drogy / Ekonomika a rozvoj / Globalizace / Humanitární pomoc / Informační technologie / Lidská práva, demokracie, menšiny / Mezinárodní právo /Mír a bezpečnost / Sociální problémy / Vzdělávání / Životní prostředí. Přidružené orgány: UNICEF = Dětský fond OSN, cílem je pomáhat a zlepšovat život dětí především v rozvojových zemích. UNESCO = Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu, jejím cílem je zachování světového kulturního dědictví. WHO = World Health Organisation = Světová zdravotnická organizace, která bojuje s nakažlivými chorobami a organizuje humanitární pomoc v krizových oblastech. Významnou organizací vojenského typu je NATO = Severoatlantický pakt.

Úkoly: Vyhledejte si znaky jednotlivých organizací. Zjistěte, jaké jsou členské státy NATO.

 

Angličtina: 8. ročník do 16. 6. 2020

https://www.youtube.com/watch?v=Dkln8PfE1xE - neukončený čas

https://www.youtube.com/watch?v=5vJOJrVIgek - celkové shrnutí

W 49-50/Revision: Kopie pošli ke kontrole: hanabelova@seznam.cz   

Check in textbook:  T78/4: Inuit whaling – Amy´s arguments for Inuit whaling: Inuits don´t kill whales for profit. Whale hunting is an old Inuit tradition. The Inuits check whale numbers carefully. Dave´s arguments against inuit whaling: Modern Inuits don´t need whale meat to live. The pictures of dead whales are horrible. If Inuits are allowed to kill whales, other will want to kill them, too. T78/5: answers on page 112  T78/6a: Podmínkové věty typu II: 1 My mum would be angry with me if I came home late. / if I forgot her birthday./ if I didn´t clean my room. 2 People would be fit and healthy if they ate more fruit./ if they went jogging. / if they did more sports.  3 I would be surprised if I wrote a good English test. / if I saw a green cow. / if I got good marks.  T79/1: know, put on, teach, hurt, get, turn on, spend   T79/2a: Glen has just written a report about his stay at Space Camp. He plans to go there again one day. Tomorrow he is giving a talk about Space Camp at his school. Amy´s biggest dream was to go whaling. She went whaling when she visited her grandmother in Barrow. Amy enjoyed whaling but it was also very hard work. Amy would like to move to Barrow but it would be a big change in her life. T79/2b: (fight, joke, love, sleep, snow) Glen always … about Inuit traditions. (jokes) Glen never … during his science class. ( sleeps) T79/3b: 1 lifeless 2 sleepless 3 jobless 4 endless 5 toothless 6 headless  W55/10: TICK: building – big, large, tall;  feeling – great;  film – great;  mistake – big;  state – big, large, great; party – big, great; population – big, large; NOW YOU: S tebou mě baví svět is the greatest film I´ve seen. My nephew is the tallest person I know. Caspian Sea is the largest lake I know. London is the biggest city I have been to. (8,5 million) W55/11: 1 meal 2 season 3 vehicle 4 people 5 wild animal 6 sountry 7 state 8 city 9 river 10 national park  W55/12: Podmiňovací způsob (Jel bych …) I would go to Alaska. I´d take my mum with me because she is really interested in the USA. She can speak good English, too! I´d love to visit Denali National Park and see the wild animals. I´d really love to see a whale. I´d take  lots of photos of the animals.                                                                New assignment: T80/EVERYDAY ENGLISH: Nakreslete tabulku a zapište fráze vyjadřující souhlas a nesouhlas. Připište další podobné fráze. SPEAKING: Připravte si minidialogy, ve kterých použijete zadané fráze. NOW YOU AND A PARTNER: předveďte další minidialogy podle návodu. WRITING: Přečtěte si Reader´s letters  a odpovězte do redakce za Amy nebo za sebe.  Dear editor, … W56/1 How to use notes? Seznamte se s užíváním symbolů a zkratek v Aj. W56/2 Get ready to take notes. Podtrhněte si důležité informace v textu: Hurricanes a udělejte si stručné poznámky.

 

Výchova k občanství: 8. a 9. ročník do 16. 6. 2020

Někteří žáci ještě nezaslali strukturovaný životopis. (Nejpozději do 10. 6.2020)

Pro budoucí finanční makléře je zde dodatek k učivu o bankovnictví: Centrální banka provádí diskontní politiku: určuje sazbu, za kterou si od ní mohou obchodní banky půjčovat peníze. Změny diskontní sazby ovlivňují možnosti obchodních bank poskytovat úvěry (výši úrokových sazeb a zejména objem poskytovaních úvěrů).                                                                                                                           Centrální banka také určuje takzvanou minimální finanční rezervu komerčních bank. Chrání tím klienty, kteří do komerčních bank vkládají peníze. Banky totiž usilují o co nejvyšší zisk, a proto je v jejich zájmu poskytnout co nejvíce úvěrů a nemít v rezervě mnoho peněz. Mohlo by se stát, že by banka nebyla schopna vyplatit svým klientům uložené peníze v dohodnutém termínu.                                                                                                                                               Operace na volném trhu: Centrání banka může nakupovat na trhu cenných papírů státní obligace, čímž zvyšuje nabídku peněz. Pokud banka cenné papíry prodává, stahuje peníze z oběhu. Banka v podstatě „vyměňuje“ peníza za cenné papíry podle toho, jak to trh potřebuje k zajištění rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po penězích. Těmito specifickými úkoly se centrální banka liší od ostatních peněžních ústavů, kterým je nadřazená.

PIN = Personal Identification Number, číselná posloupnost známá pouze jedné osobě, která ji používá ke své identifikaci v bezpečnostním systému (např. při bezhotovostních platbách platební kartou). Internet banking je elektronické bankovnictví, kdy klient ovládá svůj účet pomocí počítače, mobilního telefonu apod. Nemusí chodit do banky, ušetří čas, může s bankou komunikovat z různých míst v kteroukoli dobu.

Pro budoucí podnikatele jsou zde základní znalosti o podnikání:                                    HOSPODAŘENÍ: Právní subjekty podnikání (str. 64 – 66)

Na trhu práce se můžete uplatnit jako zaměstnanci nebo podnikatelé. Podnikání je soustavná činnost prováděná podnikatelem za účelem dosažení zisku. Český právní řád umožňuje podnikat fyzickým i právnickým osobám.

Živnostník je osoba vykonávající samostatně, pod svým jménem a na vlastní zodpovědnost činnost za účelem dosažení zisku. Podmínky k provozování živnosti stanovuje živnostenský zákon: zletilost, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost (dokládá se výpisem z trestního rejstříku), doklad, že živnostník nedluží na daních nebo na sociálním a zdravotním pojištění, odborná způsobilost a praxe. Živnostenský list vám vydá živnostenský úřad, který bývá v obcích s rozšířenou působností. Zde je možné také provozování živnosti pozastavit nebo zrušit. Povinnosti živnostníků: řídit se živnostenským zákonem, vést účetnictví, platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění, vypočítat si daň z příjmu, podat daňové přiznání finančnímu úřadu a daň zaplatit.  Podnikatel nemá žádného zaměstnavatele, řídí svou práci sám, zdrojem jeho příjmu je zisk. ZISK = PŘÍJMY – VÝDAJE.                                                                                                             Vedle podnikání fyzických osob existuje i podnikání právnických subjektů, kterými jsou obchodní společnosti. Obchodní rejstřík je veřejný seznam, který vedou rejstříkové soudy a zapisují do něho zákonem stanovené údaje: obchodní jméno podnikatelů, sídlo, předmět podnikání, právní formu podnikání, jednatele, společníky apod. Obchodní společnosti: veřejná obchodní společnost (v. o. s.), komanditní společnost (k. s.), společnost s ručením omezeným (s. r. o.), akciová splečnost (a. s.).

 Kromě toho existují ještě spotřební, výrobní nebo stavební družstva (např. samoobsluha COOP) a státní podniky (např. Česká pošta, s. p.).

 

Angličtina: 9. ročník do 16. 6. 2020

Podmínkové věty 0. 1. 2. a 3. typu:https://www.youtube.com/watch?v=gxaTP6zF9Vc

Check in textbook: 68/5: 2 He wanted to know if my parents could speak English. 3 He asked I went walking in the outback. 4 He wondered if my friends often went to the beach. 5 He wanted to know if I was a surfer. 6 He asked if I had to leave Australia. 68/6: Have  you compared direct and indirect questions about Natalie Imbruglia? 68/7Nepřímá otázka: Yesterday at the Information Centre some tourists asked what the population of Australia was. Přímá otázka: 1 What is the population of Australia?  2 Where do most the immigrants come from. 3 Why do the Australians still have the British queen? 4 Where did Captain Cook land in Australia? 5 How many sheep are there in Australia?  6 When is Australia´s national day? 68/8: 1 They asked me if I had had y good journey. 2 They wanted to know where Perth was. 3 They asked me if I was hungry. 4 They wanted to know what the weather had been like in Australia. 5 They wondered if I had ever been to England before. 6 They wanted to know when I had left Perth. 7 They asked me if I liked school. 8 They wanted to know how many students there were in my class.

Check in workbook: 49/4a: 1 Where is Tasmania? 2 What´s the weather like there? 3 How many cities are there in Tasmania? 4 What language do they speak there? 5 Why are holidays in Tasmania so expensive?  49/4b: 2 what the weather was like there. 3 how many cities were there in Australia. 4 what language they spoke in Tasmania. 5 why holidays in Tasmania were so expensive. 50/6a: Žádost o zopakování: 2d 3a 4e 5b 50/6b: 1 Excuse me. How do I get to the Sydney Opera House? Sorry, could you say that again more slowly? 2 How much is this map? Sorry, how much did you say? 3 Where am I? What´s this place called? Sorry, could you say the name of the place again, please?

New assignment: T69/1a,b 2, 3 Poslechněte si, jak zní australská angličtina. Minirozhovory ve cvičení 3 si napište, příště zkontrolujeme. T70/Booking a room: You want to go to Sydney and book a room in Sinclairs Hotel. Read the hotel advert and Roman´s letter and then write a similar letter. T70/5: Interpreting (Tlumočení) Přečtěte si oba texty, česky vysvětlete, o co vnich šlo. T73/ EXTRA MATERIAL: The Stolen Generation; Přečtěte s porozuměním a zjistěte, co znamená název „Ukradená generace“.  T 102 -103: EXTRA READING: Come in, Sheila Workbook: 51/7, 8 a, b, c, d  52/9 An Interview with Sheila.