Bookmark and Share

Aj, Nj, Ov do 9.6.

Vydáno dne 03. 06. 2020 (309 x přečteno)


Angličtina:  5. ročník do 9. 6. 2020

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami:  Abeceda – hláskování svého jména a příjmení; PEXESO: My Home;

Class 5: Někteří ještě neposlali fotku testu: Revision 3, strany 36-37 hanabelova@seznam.cz

Opakování:

 1) T40/1:nácvikříkanky zpaměti (metodou umazávání slov z tabule) „Mary Middling had a pig“ (Jeden schopný žák napíše říkanku čitelně na tabuli. Žáci přečtou celý text, učitel se zeptá, co může smazat, 1-2 slova, pak zase číst atd.)

2) Konverzace ve dvojicích: SLOVNÍČKY, KARTY S POTRAVINAMI, žáci napíší vlastní odpovědi

What time did you have breakfast yesterday?  What did you have for breakfast?

What time did you have lunch yesterday?   What did you have for lunch? 

What time did you have dinner? What did you have for dinner?

3) Poslech vcelku T40/4 , pak zastavovat a překládat pro slabší žáky, pak číst doplňovačku v učebnici

4) T41/6: Konverzační řetěz: Did you have curly hair when you were a baby? Yes, I did. / No, I didn´t.  Did you have a lot of friends when you were nine?

5) Zkontrolovat PS, str. 40 – 41

6) Připravit slovní zásobu 16. lekce, zopakovat všechna známá slovesa, PS 42/1,2    

                                            

Angličtina:  6. ročník do 9. 6. 2020

Zkontrolujeme si cvičeníW50 /14: 5) What time do you get up on Saturdays morning? 8) What do you eat for breakfast on Saturdays? 10) Do you go shopping on Saturdays? 12) Do you eat lunch on Saturdays? 15) Do you often go out on Saturdays? 17) Do you meet friends on Saturdays? 20) Where do you usually go on Saturdays? 26) When do you eat dinner on Saturdays? 28) Do you wash dishes on Saturdays? 31) Do you often watch TV on Saturdays?32) What do you usually watch on TV on Saturdays? 35) What time do you go to bed on Saturdays?  W51/16  Play the Saturday game

Zopakujte si nová slova: Unit 8, p. 65 – 66/Vocabulary, Naučte se gramatiku: T 66 / Přítomný čas prostý versus přítomný čas průběhový VELMI DŮLEŽITÉ!

Nové zadání: 8. lekce je letos naše poslední. Navštívíme zoologickou zahradu. Reading: T59, Listening: T60-61/1,2,3; Project: T 61/QUESTIONAIRE Vyrob podobný dotazník o svém oblíbeném zvířeti ze ZOO, přidej obrázek (formát A5 = celá stránka v sešitě.)                             W 52/1,2  W53/3a)b) NOW YOU

 

Výchova k občanství: 6. ročník do 9. 6. 2020

ÚVOD DO LIDSKÝCH PRÁV: Najděte si dokument Úmluva o právech dítěte a seznamte se s dětskými právy. Některá vypište do sešitu. Poslechněte si také videa.

https://www.unicef.cz/aktualne/82292-umluva-o-pravech-ditete

 Angličtina: 7. ročník do 9. 6. 2020

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami: slovní zásoba 8. lekce: acid rain (= kyselý déšť), biology, dust, environment, factory, glass, metal, musical instrument, nervous, next time, penfriend, plastics, pollute, pollution, power station, recycle, solar energy, wind energy

Pohovořte si s rodiči o českém významu těchto slov, případně hledejte na internetu.

Class 7: W 38/10,11: vyfoťte a pošlete – hanabelova@seznam.cz

1) Revise -  new vocabulary: T 69 (Track 3)   T63/ The Green Game: play this game again. 

2) Check in textbook:  T64/1 Who wrote the letter? Ben. What was it about? Ben´s letter was about New Horizons. Ben chose Electronic Music and learnt how to record music in a real studio.What else was in the envelope? There was a CD with Ben´s and Sita´s  own rap. T64/2: příčestí minulá jsou: bought, heard, got, taken, put, done, let

Která příslovce nejčastěji používáme s předpřítomným časem? (poradí gramatika, str. 62) Vyhledejte tato příslovce v textu 64/3 a vypište je do sešitu: Have you ever written any music? I have never recorded music in an studio like Ben and Sita. I have already written a couple of songs. I have not played them for anyone yetT65/4: True or false? 1) Robin hurried home. (True) 2) He borrowed a CD from Lenka.(False) 3) Robin read her email.(False) 4) He looked for information on the Internet. (True) 5) He played games all afternoon.(F) Vypiš z textu všechna příslovce: quickly + 3 další: slowly, carefully, very hard.  T65/5: Look at  the diagram and answer: We can recycle: paper, plastics, glass, metal, old clothes, kitchen waste, other materials, including dust

3) Check in workbook: W 39/1: 1)competition 2)acid rain 3)shower 4)pollute 5)walk 6)solar 7)power station W39/2: energy, plastics, station, paper, future, environment, pollute W39/3a: slowly, quick, easily /  loudly, safe, cleverly / happily, careful, brilliantly  W40/3b: 1) sad 2) clever 3) carefully 4) loudly 5) slowly 6) quickly 7) safely 8) easily9) brilliant 10) happily

4) New assignment: Listen to the song  “Yellow Submarine.“ 1) Have you ever heard this song before? 2) Have you ever seen the film? 3) When did Beatles sing the song for the first time? 4) Which other songs by Beatles do you know? Practise: T66/1: (Porovnávej ústně, jak je co drahé, levné, …) T67/2 Písemně opiš a pokračuj: She has already brushed her teeth.(Ona si už vyčistila zuby.) She hasn´t washed her face yet. (Ještě si neumyla obličej.)  T67/3 Podívej se na příčestí minulá nepravidelných sloves. Urči infinitiv a zkontroluj v přehledu nepravidelných sloves: been - be, done… T67/4 Řekni, jak to lidé udělají. Použij příslovce v rámečku: When Trundle reads something, he reads slowly.

W40/4 Ptáme-li se JAK?, odpovídáme příslovcem. Ptáme-li se JAKÝ?, odpovídáme přídavným jménem. Nevhodná slova označ křížkem = Wrong words =první sloupec: všechna good (dobrý) protože věty v prvním sloupečku vyžadují příslovce; druhý sloupec: well (dobře) protože věty ve druhém sloupečku vyžadují přídavné jméno. Slovo fast  (= rychlý i rychle) takže je použitelné v obou sloupcích a nekřížkujeme ho.

 

Výchova k občanství 7. ročník do 9. 6. 2020

Co je to Schengenský prostor? Státy Schengenského prostoru mezi sebou uzavřely Schengenskou dohodu. Jedná se o 22 států Evropské unie a 4 země, které nejsou členy EU (Island, Norsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko). Podepsáním Schengenské dohody tyto státy zajistily volný pohyb osob bez nutnosti hraniční kontroly. Česká republika se začlenila do tohoto prostoru od roku 2007. Mapku všech států si můžeš prohlédnout například na adrese:

https://www.planetacestovani.cz/schengensky-prostor/

Eurozóna = státy, které používají jako svou měnu eura (drobné jsou centy). ČR do eurozóny nepatří, stejně jako třeba Dánsko a Švédsko, kde se platí korunami. Některé státy přijaly eura, i když nejsou v EU: San Marino, Vatikán, Andorra, Monako, Kosovo a Černá Hora.

SYMBOLY EU: Evropská vlajka: Tvoří ji kruh 12 zlatých hvězd na modrém pozadí, kruh vyjadřuje evropskou jednotu a solidaritu mezi státy EU.

Evropská hymna: Melodie hymny je převzata z Deváté symfonie Ludwiga van Beethovena, kterou v roce 1823 složil na slova lyrické básně Friedricha Schillera „Óda na radost“. Hymna je beze slov, má pouze hudební část.  Evropská hymna nenahrazuje národní hymny zemí EU, ale oslavuje společně sdílené hodnoty: svobodu, mír a solidaritu. Hraje se při slavnostních příležitostech týkajících se Evropské unie a také na všech akcích celoevropského rozměru.

Motto EU: Začalo se používat od roku 2000, vyjadřuje odhodlání členských zemí žít společně při zachování kulturních a jazykových zvláštností jednotlivých zemí: Jednotná v rozmanitosti, anglicky: United in diversity. (Můžete si vyhledat znění hesla ve všech 24 jazycích EU.)

SVĚT KOLEM NÁS: Tolerance k národnostním menšinám.(str. 56 – 57)

 

Angličtina: 8. ročník do 9. 6. 2020

Revise: new words (p. 81) and new Grammar (p. 82). Předpřítomný čas se SINCE a FOR.   

W 49-50/Revision: Kopie pošli ke kontrole: hanabelova@seznam.cz   

Check in textbook:  T75/4,5 What does Amy think about whaling? Amy thinks that whaling is an important part of Alaska´s culture.  T77/1: I think, Aleš has never cooked a meal for his family. Martinka has never been to a disco. Eliška has already sung in the shower. Ivan has never spent his holidays in Denmark. Students in form 8JP have never been to the USA. Vendulka has already ridden a horse. Hanka has never forgotten somebody´s birthday. Am I right? Aleš, have you ever cooked a meal for your family? Martina, have you ever been to a disco? Eliška, have you ever sung in the shower? Ivan, have you ever spent your holiday in Denmark? Children, have you ever been to the USA? Vendy, have you ever ridden a horse? Hanka, have you ever forgotten somebody´s birthday? T77/2: Glen´s photo album – 1)since 2) since 3) for 4) since 5) for 6) for 7) since

Check in workbook: W 52/3: He has finished his homework. He has had dinner. He has read (čti red)the book about Epcot. He hasn´t written report about Space Camp. He hasn´t bought his Dad a birthday present. He hasn´t sent Margo a postcard. He hasn´t called Conchita. W53/4: since 1999, for 8 months, for 15 years, for 2 years, since this morning, since last summer, for a very long time, since yesterday,  since January W53/NOW YOU: I haven´t seen you since March. I have benn in this town for 2 weeks. And so on.       W53/5  WORD BUILDING:  5a)  darkness = tma, temnota, fitness = zdatnost, dobrá tělesná kondice  happiness = štěstí, homelessness = bezdomovectví, illness = nemoc, kindness = laskavost, loneliness = samota, osamělost  5b) Complete these sentences  W53/6  When did you move to the USA? Why did you move to Italy? Do you like Alaska? What Italian things do you miss? Do you visit Italy sometimes? Do you have / Have you got brothes and sisters? Do you speak English or Italian at home? Do you go to an American school? W54/7: wolves, families, thieves, knives, mice, feet, animals, teeth, photos, lives, days, valleys, fish, cities, enemies, stories W54/8: with, of, to, on, at, on, till, about W54/9: very easy. You: I´m not so sure about fast food. I think fast food is OK if you don´t eat too much of it. I agree with the rubbish problem. There should be more bins in the streets.

New assignment: Listening  T78/4: Inuit whaling – for and against a) Seřaď argumenty do dvou sloupečků, pro a proti lovu velryb. b) listen and check c) Do you agree with Amy or Dave? T78/5:  T78/6a:  T79/1,2a,3a,b  W55/10,11,12

 

Němčina: 8. ročník do 2. 6. 2020

Sende zur Kontrolle: AH 71/10, AH 72/12           

Sende zur Kontrolle:  AH 74/7

Zopakujte si slovíčka 7. a 8. lekce. Vypravujte podle obrázku: Familienstory (v učebnici na straně 73). 

 

Výchova k občanství: 8. a 9. ročník do 9. 6. 2020

Někteří žáci ještě nezaslali strukturovaný životopis. (Nejpozději do 10. 6.2020)

HOSPODAŘENÍ: Peněžní ústavy (str. 60 – 63) Měli bychom se zamyslet nad funkcí peněz, uvědomit si rozdíl mezi centrální a komerční (obchodní) bankou, dokázat uvést příklady služeb, které banky poskytují. Také si vysvětlíme některé pojmy související s penězi a bankovnictvím.

Peníze fungují jako:  1. univerzální směnný prostředek, 2. míra hodnot (Kolik to asi stojí? Lze jimi vyjádřit hodnotu nějakého díla.)  3. uchovatel hodnot (spořením si vytváříme finanční rezervy do budoucnosti). Peníze můžeme chápat jako specifický druh zboží. Nekupujeme je sice v obchodech, ale lze je směňovat, nakupovat i prodávat. Finanční služby nám nabízejí různé peněžní ústavy. Rozlište, které z uvedených pojmů jsou bankami: směnárna, bazar, záložna, bankovní dům, banka, tiskárna, pošta, pojišťovna, spořitelna, zastavárna. Jaké banky znáte? 

Jaké operace banky vykonávají? Směňují peníze různých měn, poskytují půjčky, lze v nich peníze ukládat, spořit, uschovávají cennosti, jejich prostřednictvím posíláme peníze firmám a bezhotovostně platíme.

Česká národní banka na rozdíl od komerčních bank není soukromá, ale státní.  Plní zejména kontrolní úlohu. Jejím úkolem je především dohlížet na finanční systém a činnost komerčních bank. Reguluje množství peněz v oběhu, a tak udržuje rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou. Dále také vydává peníze a určuje základní podmínky poskytování úvěru.

Úvěr: půjčka poskytnutá věřitelem (bankou) za dohodnutých podmínek. Dlužník pak platí bance splátky, aby postupně dluh splatil a zaplatil i úrok.

Úrok: peněžní částka, kterou platí dlužník věřiteli (bance) za poskytnutí úvěru. Výše úroku je závislá na výši úvěru, úrokové míře a době poskytnutí úvěru. 

Hypotéka: druh bankovního úvěru poskytovaný na pořízení určité nemovitosti. Jedná se o velkou finanční částku, a proto je tento úvěr zajištěn zástavním právem. (Kupovaný byt je zastaven u banky až do doby splacení celé částky a všech úroků.) Znáte nějaké další bankovní produkty?

ÚKOL: Kolik peněz byste zaplatili, kdybyste si od banky půjčili 200 000 Kč na 10 let při úrokové sazbě 15 %?

 

Angličtina: 9. ročník do 9. 6. 2020

Some learners didn´t send: W 40/NOW YOU, 6a, 6b   W44/14  W46/4

Check in textbook: 67/3: Marie and Hitoshi both said that they loved Australia. Marie told the reporter that she was Australian, not Irish. She said that she wasn´t  ashamed of her convict ancestors. She told her that her English cousins thought Europe was better than Australia. She said that they were really weird! Hitoshi told the reporter that he missed Japan sometimes. But he said that he spoke good English now and he had lots of Australian friends. He  told the reporter that he didn´t want to leave Australia.

Check in workbook 47/1a: 1 Aborigines, 2 Uluru, 3 Sydney, 4 Perth, 5 crocodiles, 6 skin cancer, 7 galahs, 8 sheep stations, 9 School of the Air, 10 fence W47/1b: 12 It´s a city in the north of Australia. 13 It´s an island near the south coast of Australia. 14 You put it on your skin when you are in the sun. 15 It´s the biggest coral reef in the world. 16 They aren´t bears, they are marsupials. 17 It´s the capital of Australia. 18 It´s a city in the east of Australia. 19 They´re wild dogs. What are they called? W48/2: The reporter´s questions: 2 Are you Irish? 3 Do you like cricket? 4 Are you ashamed of your convict ancestors? 5 Do you live in the outback? 6 Do you want to go for a coffee with me? W48/3: 2 if there were, 3 if I could, 4 if the weather was, 5 if there were, 6 if there were

New assignment: T68/5,6,7,8 W49/4a)b) W50/6a)b)

 

Němčina: 9. ročník do 9. 6. 2020:

AH Seiten 34 – 35 Schickt mir den Wiederholungstest per E-Mail: hanabelova@seznam.cz

Projděte si nová slova:  AH Seite 45.

LB35/ Meine Woche: Das ist mein Wochenprogramm. Am Montag gehe ich um fünf zum Karatetraining. Am Dienstag um drei Viertel drei spiele ich Schach mit Onkel Otto. Am Mittwoch um sieben Uhr gehe ich ins Kino mit Barbara. Am Donnerstag um 11 Uhr ist die Abfahrt (odjezd) nach Berlin. Am Freitag um 10 Uhr sind wir am Alexanderplatz. Wir möchten den Fernsehturm (televizní věž) besuchen. Am Samstag  ist die Stadtbesichtigung (prohlídka města). Wir gehen die Stra3e Unter den Linden entlang. Wir besuchen auch den Reichstag (Říšský sněm).

Sehenswürdigkeiten in Berlin: Reichstag, Gedächtniskirche (zřícenina kostela), Postdamer Platz (Postupimské náměstí, moderně přestavěno), Brandenburger Tor (Braniborská brána),Unter den Linden (známá třída Pod Lipami), Alexanderplatz (náměstí s televizní věží), Jüdische Denkmal (kvádry), Schloss Charlottenburg (zámek), Siegessäule (Vítězný sloup)

AH 37/1a)b)c), AH 37/2

LB 37/4 Dialoge (Přečtěte s porozuměním)