Bookmark and Share

Aj, Nj, Ov do 26.5.

Vydáno dne 20. 05. 2020 (509 x přečteno)


Angličtina:  5. ročník do 26. 5. 2020

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami: Opakování: 1) Pomocí obrázků a slovních karet procvičte slova house, flat, bathroom, bedroom, kitchen, living room, toilet. 2) Procvičit otázku a odpověď: Who is this? What is his name? What do you do in your freetime? Where do you live? How many rooms are there in your flat? 3) Zopakovat čísla 1-10. Počítejte: učebnice str. 12/ 5 a,b,c,d,e

Class 5: Někteří ještě neposlali fotku testu: Revision 3, strany 36-37  hanabelova@seznam.cz

Nové zadání pro tento týden: Textbook, Unit 14: It was a long time ago. (strany 38 – 39) Kdo nedostal nahrávky, musí mi to oznámit emailem.

Naučte se nová slova. (Učebnice str. 38 – 39 dole) Gramatika: T39/7: užití záporných tvarů sloves was (byl) = wasn´t (nebyl, nebyla, nebylo) were (byli, byly, byla) = weren´t (nebyli…) (Překlad: Byl jsi včera ve škole? Byl Tom ve Španělsku? Byly Vánoce v prosinci? Byly Velikonoce v prosinci? Byli pan a paní Taylorovi ve Španělsku?)

T38/1: natrénujte správnou výslovnost slov: rok, roční období, měsíc, týden, den, hodina, minuta, vteřina (Děti si mohou slova napsat na lístečky a uspořádat vzestupně nebo sestupně podle doby trvání.)  T38/2: Kontrola porozumění: Rok má 12 měsíců. Rok má 365 dní. Měsíc má přibližně 4 týdny a 31, 30, 28 nebo 29 dnů. Týden má sedm dní. Hodina má 60 minut. Jedna minuta má 60 vteřin. T38/3:  Pojmenujte osoby na obrázcích (Lucy and Tom, Mr and Mrs Hill, Cindy (školačka), Bud (pes), Mr Petlover (prodavač zvířátek) David (Tomův malý bratr). Poslouchejte nahrávku, ukazujte, o kom se mluví. Poslouchejte znovu a opakujte otázky i odpovědi. (Zastavovat po větách. Pustit znovu a vyvolávat jednotlivce) Při dalším poslechu děti zapisují do sešitu k připraveným číslům 1 - 6 jména osob (pod sebe, aby pak mohly větu dokončit) Na závěr by měly dokázat napsat celé oznamovací věty. (Zkontrolujte a opravte chyby: 1. Mr and Mrs Hill were in Prague. 2. Bud was in the garden. 3. Mr Petlover was in his petshop 4. David was at his uncle Ben. 5. Tom and Lucy were in Spain. 6. Cindy was at school.)  T39/5: Kde jste byli před třemi dny? - před deseti minutami - minulý víkend - před pěti roky -před šesti měsíci -minulou středu – minulou sobotu večer – před dvěma týdny – před dvaceti vteřinami  - minulý pátek odpoledne - minulý červenec?  T39/6: čtěte a vyberte správnou odpověď. (Řešení: 1. No, she wasn´t. No, they weren´t. 3. No, he wasn´t. 4. No, they weren´t. 5. Yes, they were.) Workbook: W38/1, 2 W39/3,4,5

 

Angličtina:  6. ročník do 26. 5. 2020

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami: zaměřte se hlavně na slovní zásobu, využijte tipy na stránkách 14 a 43 v pracovním sešitě, hrajte anglická Pexesa. Mohu půjčit, pokud si o ně napíšete. Email: hanabelova@seznam.cz

Zkontrolujeme si cvičení: W45/4a:This is my camera. This is my bike. This is my dog. These are my mice. These are my CDs.  These are my budgies. W45/4b: That is his pullover. That is his computer. That is his cat. Those are his shoes. Those are his cars. Those are his fish. W45/5: 2) These are shoes. Those are sandals. 3) This is a blouse. That´s a shirt. 4) These are trousers. Those are jeans. 5) These are swimming trunks. Those are shorts. W46/6a: never, sometimes, often, usually, always W46/6b: 2) The Guptas always get up at 6.30. 3) Ben sometimes plays chess. 4) The Snows usually eat dinner at 7.00. 5) Sita never buys expensive clothes. NOW YOU: I --- go to bed at 9.30. I --- watch TV before school. I --- drink English tea.

Nové zadání: T54/8: Ben is alone at home. He phones his friends but they´re out. Listen and tell me where his family and friends are. (Napiš odpovědi do sešitu)  T54/9 RAP: Poslouchej a zkus říci, o čem rap je. Pak čti a přelož text. Nakonec několikrát zazpívej. T55/2a,b,c: Nakresli do sešitu tabulku, přečti si věty vpravo a tabulku vyplň. (můžeš telefonicky nebo emailem oslovit kamaráda) Za každou správnou odpověď získáš bod. T55/3: Pat´s room, pokládej si otázky a odpovídej podle obrázku. T56/5: Napiš do sešitu. T57/Listening: Where is Sarah?

W47/8: Dokonči otázky a odpovědi. W47/9: Napiš rozhovor mezi želvou a kočkou. W48/10: Rozhovor mezi reportérkou a Susan, která pracuje jako au pair (chůva) v rodině. (Řešení: Tell me Susan, where do you come from? Tell me, why do they need an au pair? What time do you get up? What do you do first in the morning? How do you také them? And who do you know in Shorewood?) W48/11a: Spoj sloveso se slovy, se  kterými  se používá. W 48/11b: doplň tato slova do správného řádku. W49/12a: odpověz na otázky podle tabulky vpravo nahoře W49/12b: Vymysli další otázky. W49/13: Napiš, jak kdo vypadá. (I look terrible. You look …)

 

Výchova k občanství: 6. ročník do 26. 5. 2020

ÚVOD DO LIDSKÝCH PRÁV: Ty a já -  jsme rozdílní? (str. 66 – 67) Cílem je seznámit se se základními lidskými právy, naučit se uplatňovat svá práva, ale nepoškozovat práva druhých.

V lidské důstojnosti jsme si všichni rovni. Člověk nese odpovědnost jen za svá slova a činy. Není rozhodující, zda má modré oči, tmavou pleť, rezavé vlasy, je matematický génius, koktá nebo je neslyšící. Všichni lidé prožívají radost, lásku, bolest, vztek nebo strach. Všichni mají právo na život, právo žít důstojně jako lidé.

Zapamatujte si význam těchto slov cizího původu: rasismus = názor, který tvrdí, že někteří lidé jsou méněcenní z důvodu příslušnosti k určité rase; diskriminace = chování, které ubírá jednotlivci nebo skupině lidí jejich práva; xenofobie = strach z neznámého a cizího; Je-li někdo odlišný, neznamená to automaticky, že je nebezpečný. Ale lidé jsou často nepřátelští a nesnášenliví. Přečti si v učebnici příklady takového chování.

 

 Angličtina: 7. ročník do 26. 5. 2020

Check your textbook: T59/1: 2) Debbie has opened the window. 3) Sita has started a new page. 4) Ben and Jenny: „We have finished our work.“ 5) Ben: „ I have collected the books.“ 6) Nick and Jenny have tidied up one bookshelf. T59/2: We have used all our money, so now we can ´t buy anything. I´ve washed the dishes, Pete, so now you can put them on the table for lunch. He has talked to her, so now they can be friends again. You´ve tidied up my room, so now I can´t find anything. I´ve dropped my favourite pen, so now it doesn´t write. Susan has phoned the police, so now they´re coming. T59/3: Amy and Daniel have chosen a good campsite. Ema has taken the things out of the van. Peter and Linda have bought some food and matches at the village shop. Emma has found some wood. Amy has lit a fire. David has made dinner for everyone. T59/4: 1) Trundle: “I have been to the pet shop. I haven´t been to the post office.“ 2) Sita hasn´t been to the judo club. She has been to the bookshop. 3) Nick and Debbie have been to the swimming pool. They haven´t been to the shops. 4) Ben hasn´t been to the country. He´s been to the computer shop.

Check your workbook: W36/4: 1) Look! We have washed the car! 2) Oh, no! I´ve dropped my lunch! 3) He has packed his holiday bags. 4) They´ve changed its name! 5) She has tried the roller- coaster! W36/5: 2) They´ve collected pieces of wood under the tree. 3) They´ve climbed the tree and they´ve started the work. 4) They´ve finished the tree house. W37/6b: Dear Dad, I´ve fetched some bread from the shop, and I´ve done my homework. But I haven´t put my bike in the garage, and I haven´t look for my sports shoes. I´m sorry but sports training is at 6 pm.

Nové zadání:  Zopakujte si slova a texty 7. lekce. Přečtěte si nahlas: T60/5, 6a,b   T60/7

W38/9,10,11 Seznamte se se slovní zásobou 8. lekce, která se týká životního prostředí.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami: zopakujte si slovní zásobu 7. lekce, hrajte anglická Pexesa. Mohu půjčit, pokud si o ně napíšete. Email: hanabelova@seznam.cz

.

Výchova k občanství 7. ročník do 26. 5. 2020

Někteří žáci ještě nesplnili úkol: Které evropské státy jsou monarchiemi? Pošlete na email.

ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI: Volby. Začlenění do veřejného života (str. 50-53)

Demokracie = vláda lidu, vláda většiny, přičemž musí být zachována práva menšin. V demokracii se uplatňují lidská práva. Rozlišujeme demokracii přímou, kdy o veřejných záležitostech rozhodují občané přímo, například formou referenda (= všelidové hlasování). Demokracie nepřímá (zastupitelská) – občané si při volbách zvolí své zástupce do státních orgánů a ti pak reprezentují jejich zájmy.

Svobodné volby – každý má právo se svobodně rozhodnout, zda se voleb zúčastní a jak bude hlasovat. Volební právo je všeobecné (volit mohou všichni občané od určitého věku), rovné (každý volič má jeden hlas, který má stejnou váhu), přímé (hlas dáváme přímo konkrétnímu kandidátovi nebo politické straně), tajné (volební lístky každý vkládá do obálky tajně).

Volební právo aktivní = právo volit (od 18 let) Volební právo pasivní = právo být volen (do Poslanecké sněmovny ČR od 21 let, do Senátu od 40 let, do obecního zastupitelstva od 18 let)

Volby jsou nejdůležitějším principem demokracie.

 

Angličtina: 8. ročník do 26. 5. 2020

Revise: Podmínkové věty, typ II:If + simple past, would + infinitive. (Jedná se o málo pravděpodobnou podmínku, např. If I would an animal, I would be a dolphin.)

Check your textbook: T70/3 Different words a)b)c) 1 chips = French fries, 2 crisps = potato chips, 3 trousers = pants, 4 post box = mailbox, 5 underground = subway, 6 pavement = sidewalk T71/ How to use notes? (Jak psát poznámky pomocí symbolů a zkratek)

Doplňte tabulku v sešitě: Symbol/short form: = (is, was) 1st. (first) Am. (American) X ( times = krát) hrs. (hours = hodina) + ( and/ with) šipka vpravo značí: went on a trip J (good)  e.g. (for example)

Check your workbook: 46/5 1) had 2) could 3) went 4) didn´t send 5) would be 6)  would take 7) wouldn´t have 8)  wouldn´t understand W47/NOW YOU  e.g. 1) …, I would go to America or Canada. 2) …, I would speak English with an American accent. 3) …, I would visit my grandparents in Prague. 4)…  I won a lot of money. 5)… my brother listened to my new CD. W47/6 1) to him 2) to them 3) to him 4) to them 5) to her 6) for him 7) for her 8) to them          W48/7 Říká, že té nabídce nerozumí. What would you like? Chtěl by párek. Would you like anything else? Ještě si dá hranolky bez kečupu. It´s 47 crowns.

W48/8 Send me a copy of this activity

Někteří ještě neposlali: W 43/NOW YOU Send me a copy of this activity.

New assignment: Unit 8: We are going to visit Alaska – the great land.

Alaska is the largest and northernmost state in the USA. When Americans bought Alaska from Russia in 1867 for 7.2 million dollars, the land was totally unexplored. Most Americans thought, this was a waste of money. With the Gold Rush, more than 30,000 people moved to the gold fields of Nome, Juneau, and the Klondike River. One third of Alaska is above the Arctic Circle with long periods of light in summer and long periods of perpetual darkness in winter. Winter temperatures can drop as low as – 60 degrees Celsius. In 1959 Alaska became the 49th state of the USA.

Learn new words (p. 81). Read new Grammar (p. 82). Předpřítomný čas se SINCE a FOR.   Reading, listening: T 73 – 74/1,2,3  T 74/Looking at language a) make a chart into your exercise book b) Translation:  Už jsi/jste doma od 3:30. Nemluvili jsme s ní už celé tři týdny.

Practise in textbook: T77/1,2,3 Užití předložek SINCE (znamená od určité doby v minulosti) FOR (znamená, že něco trvá po určitou dobu)

Practise in workbook: W 49-50/Revision     W51/1,2, NOW YOU   

 

Němčina: 8. ročník do 26. 5. 2020

Korrektur im Lehrbuch  80/11: 1F, 2R, 3R, 4F, 5F, 6F, 7F, 8F LB 80/12: In der Reisetasche hat Romi einen Regenschirm, ein Handy, einen Fotoapparat, eine Zahnpasta, eine Zahnbürste, drei Taschentücher, zwei T-Shirts, eine Geldtasche und fünf Äpfel.                                                                               AH 70/9: Lea hat in der Tasche eine Fahrkarte, eine Zahnpasta, einen Regenschirm, einen Stadtplan, einen Fotoapparat, eine Zahnbürste und eine Geldtasche.

Korrektur im Arbeitsheft 71/11: Vorname: Hans, Familienname: Kreuzmann, Alter: 13, Geburtsdatum: 9. 3. 1993, Staatsangehörigkeit: Deutschland, Adresse: Kaiserstra3e 56, Berlin, Haarfarbe: blond, Augenfarbe: blau Hobbys: Computer, Gitarre spielen, Lieblingsfarbe: grün, Mutter: Daniela, Beruf: Lehrerin, Vater: Konrad, Geschwister: Sophie und Anne 

Sende zur Kontrolle: AH 71/10, AH 72/12            

Wiederholungstest: AH 73-74/2,3,4,5,6,7

 

Výchova k občanství: 8. a 9. ročník do 26. 5. 2020

Někteří žáci ještě nezaslali strukturovaný životopis. (Nejpozději do 10. 6.2020)

HOSPODAŘENÍ:  Stát a národní hospodářství Víte, co je to hospodářská politika státu? Stát hraje významnou roli v národním hospodářství = v ekonomice státu. Různými způsoby zasahuje do hospodářství. Usiluje o stabilitu cen, podporuje zaměstnanost, stanovuje systém sociálního zabezpečení, podporuje zahraniční investice, vývoz zboží apod.

Ekonomika je systém výroby statků a služeb, jejich rozdělování, směna a spotřeba. Úkoly státu: stát má 1) zabezpečovat to, co slouží všem, = obranu země, bezpečnost obyvatel, ochranu životního prostředí, částečně zdravotnictví a vzdělávání, kulturu, také musí zabezpečit sociální politiku a náklady na státní správu 2) napravovat zkreslené ceny zboží (např. pokud v ceně není zahrnut nepříznivý dopad na životní prostředí 3) zajistit konkurenční prostředí na trhu, zabránit monopolnímu = výsadnímu postavení některých subjektů na trhu. 

Tržní ekonomika: převládá soukromé vlastnictví výrobních prostředků a zdrojů. Základní ekonomická otázka:   Co vyrábět, jak a pro koho? Trh je místo, kde se střetává nabídka zboží a poptávka po zboží. Subjekty trhu jsou kupující a prodávající, tedy podniky, domácnosti a stát. Zákon nabídky a poptávky má vliv na řešení základní ekonomické otázky, ovlivňuje také ceny zboží na trhu. Úkol: překresli schéma fungování tržní ekonomiky do sešitu. (str. 52)

Ke splnění svých funkcí potřebuje stát finanční prostředky. Získává je vybíráním daní, různých poplatků, příspěvků na zdravotní a sociální pojištění. Způsob získávání finančních prostředků, jejich přerozdělování a užití vyjadřuje státní rozpočet = finanční plán státu, příjmy a výdaje státu v rozpočtovém roce, navrhuje ho ministerstvo financí, schvaluje ho vláda, která ho předkládá poslanecké sněmovně k projednání a ke schválení. Deficit neboli schodek státního rozpočtu znamená ztrátu. Při deficitním rozpočtu stát navyšuje státní dluh, půjčuje si peníze, prodává státní dluhopisy apod. V takovém případě žijeme na úkor budoucnosti.

Hlavním zdrojem příjmů státu jsou daně. Daň je zákonem stanovená povinná a nenávratná platba, kterou platí občané a podniky do státního rozpočtu. Rozlišujeme daně přímé (přímo dopadají na poplatníka) a nepřímé (spotřebitel ji platí v cenách zboží) Zjisti si, jaké druhy daní existují a jakým způsobem se platí.

 

Angličtina: 9. ročník do 26. 5. 2020

Někteří žáci ještě neposlali: W 36/13 b) send me the copy of this activity per e-mail.

Check your textbook activities: T57/1 advertisement = advert = ad (inzerát) You should phone to Rosewood Hotel. You should write to the other two ads. T 57/2 What are the names of the persons? Who is the applicant and who is the personnel manager? (uchazeč a personalista) T 57/3  Answer: Who does Lily talk to? What do they talk about? T 58/4 2 he hated interviews 3 asked 4 she didn´t hate 5 she was 6 she didn´t look 7 she looked 8 she didn´t want T58/5 CV (sí) curriculum vitae (krikjlm vítaj)

Check your workbook  activities: Some learners didn´t send: W 40/NOW YOU, 6a, 6bW41/7 1 my CV wasn´t very good. 2 he had a very good book about interviews. 3 there were some good CVs in the book, too. 4 his advice was to apply for lots of jobs. 5 he wanted me to get lots of interview practice. W 41/8 uspořádání: h e g k n c o j d f i b a l m W 43/11 a) actor, bricklayer, carpenter, doctor, electrician, florist, guide, hairdresser, inventor, journalist, kindergarten teacher, lorry driver, mechanic, nurse, oil rig worker, police officer, receptionist, singer, travel agent, van driver, waiter b) electrician, waiter/waitress, nurse/doctor, taxi driver, guide, police officer  W 43/12 1c, 2e, 3b, 4f, 5a, 6d

New assignment: Textbook: 59/Writing  Appplying for a job  read the text about Pavel, the advert and the model letter of application, then write the letter for Pavel (odpověz místo Pavla na inzerát podle připojených poznámek = motivační dopis zaměstnavateli) T 60/Writing a formal letter (= jak psát v Aj úřední dopis) V čem se liší psaní českých a anglických úředních dopisů? T 61 Paraphrasing (vyjádření opisem) T 62-63/ Interpreting (tlumočení) 1.Getting to know people 2.Comforting someone 3. On the train  Workbook: 44/13, 14 W 45-46/Revision

 

Němčina: 9. ročník do 26. 5. 2020:

Kontroliert im Lehrbuch:  LB 29/5 Například = Zum Beispiel: Morgen stehe ich gegen sieben auf. Oma ist am Vormittag zu Hause. Vormittags macht sie immer Ordnung. Mittags  essen wir zu Hause. Am Nachmittag gehe ich zum Tennistraining. Nachmittags  geht meine Oma mit Julia in den Park. Am Abend um neun gehen wir ins Kino. Abends essen wir um achtzehn Uhr in der Küche. Nachts schläft unser Hund in dem Dachzimmer. (Přečetli jste si na liště, kdy se používá příslovce morgens, kdy podstatné jméno s předložkou: Am Morgen?) Lesen: LB 30/6, LB 30/7 Was antwortet Hanna? Ich stehe um halb sieben auf. Ich frühstücke um sieben.  Zur Schule gehe ich um halb acht. Ich frühstücke Müsli und Tee. Der Unterricht beginnt um acht. Zu Mittag esse ich in der Schulküche. Die Schule ist um vierzehn Uhr aus. Ins Kino gehe ich immer am Freitag und am Samstag. Am Nachmittag mache ich Hausaufgaben oder höre ich Musik. Ich spiele Tennis gern. Zu Abend esse ich nicht mit meiner Familie zusammen. Ich räume mein Zimmer immer am Samstag auf. Am Abend sehe ich am liebsten fern.  LB 31/8  meinem, meiner, ihrer, ihrem, seinem, seinen, seiner, unseren, deiner, der, dem LB 31/9 a) Ich esse Pizza. Isst du Pudding? Katka ist gern Suppe. Esst ihr oft Gulasch? Sie essen Spaghetti. Stefan und Tina essen Reis. Mutti isst keine Suppe. Die Tante isst oft Reis und Pizza. Isst du keine Suppe? Samuel isst gern Hamburger. Wir essen Gulasch gern. Eva isst oft Gulasch. Marion isst Pizza. Karel isst Spaghetti gern. Wir essen keinen Toast. Er isst keinen Hamburger.  b) ich helfe der Mutter – er hilft dem Vater – wir helfen Zdena – du hilfst der Oma – hilfst du dem Opa? – er hilft Peter nicht – wir helfen den Freunden – helfen Sie den Eltern?  Nina hilft Onkel Erik – der Vater hilft Tante Elvira – hilfst du gern zu Hause? – warum hilfst du nicht? – warum hilfst du heute der Schwester nicht? -  Leon hilft dem Bruder   LB 31/10 nudlová, rybí, fazolová, bramborová, čočková, rajčatová, kuřecí, brokolicová, česneková, cibulová, houbová

Kontroliert im Arbeitsheft: AH 30/9 Do odpovědí se hodí tato slova: nikdy = nie, málokdy = selten, občas = ab und zu, někdy = manchmal, často = oft, stále = immer;  Beispiele: Ich helfe meiner Mutter sehr oft. Meinem Lehrer helfe ich nur selten. Ab und zu hilft mir mein Mann.                         AH 30/10 Pamatujete si, jak se ze slovesa utvoří podstatné jméno? mlsat = naschen, mlsání = das Naschen:  Mozartkugeln, (Kuchen, Palatschinken, Pudding,) Pralinen, Gummibärchen, Bonbons, Vanilleeis, Schokoriegel, Kaugummi, Schokolade                                                   

AH 31/13 1i, 2j, 3a, 4c, 5f, 6m, 7k, 8h, 9d, 10o, 11l, 12b, 13n, 14g, 15e  a) Antworte: Im Feld AA liegt eine Schachtel Milch. Im Feld AB liegen zwei Flaschen Mineralwasser. Und so weiter. b) Was kostet die Milch? Nur 60 Cent. Was kostet ein Leib Brot? Ein Euro, drei3ig. Usw.

Neuer Lernstoff:  LB Seiten 32,33,34

AH 32/14  Poslech číslovek: AH 32/15  (Množné číslo podstatných jmen hledáme v závorce za slovem, obvykle na druhém místě) AH 32/16 (pište jen tvary množného čísla)