Bookmark and Share

Aj, Nj, Ov do 2.6.

Vydáno dne 27. 05. 2020 (408 x přečteno)


Angličtina:  5. ročník do 2. 6. 2020

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami: Opakování: písnička „ My Family“ a říkanka „Reading“, PEXESO: My Home

Class 5: Někteří ještě neposlali fotku testu: Revision 3, strany 36-37 hanabelova@seznam.cz

Kontrola pracovního sešitu: 38/1: century, year, season, month, week, day, minute, second  38/2: There is a hundred years in a century. There are twelve months in a year. There are about four weeks in a month. There are twenty-eight or twenty-nine days in February. There are fifty-two weeks in a year. There are four seasons in a year. There are seven days in a week. There are twenty-four hours in a day. There are thirty days in September. There are sixty minutes in an hour. There are thirty-one days in January. There are sixty seconds in a minute.                                                                                                                                                39/3: A) were, was B) were, were C) was, was D)were, were E) were, was F) was, was                              39/4: 1) Where was Mary last Saturday evening? 2) Lucy and Tom weren´t at school in July. 3) Bud wasn´t with them in Spain two years ago. 4) Where  were you in August five years ago? 5) Were Mr and Mrs Hill in Prague a year ago? 6) Our teacher wasn´t on holiday in England three years ago. 39/5: Přeložte: Kde jsi byl o prázdninách, Marku? Marek: Byl jsem v Praze.

Nové zadání: Unit 15, T40/1:čteníříkanky:Mary Middling had a pig  T41 dole: nová slova Gramatika: sloveso mít = have got v minulém čase ve všech osobách jednotný tvar had, v záporu:  didn´t have, v otázce: Did (I, you, he, she, it, we, they) have … ? 

T40/2: Pojmenujte obrázky, pak odpovídejte na otázky: What time did you have lunch?  I had lunch at 12:30. What did you have for lunch? I had a potato soup and roasted chicken and chips with vegetables. What time did you have breakfast? I had my breakfast at 7:30. What did you have for breakfast? I had juice, cornflakes, bread with butter and jam and cocoa. What time did you have dinner? I have dinner at 6:30. What did you have for dinner? I had bread with butter and salami, cheese and vegetable salad.                                         

T40/3: Obměňujte vzorové věty, napište je do sešitu, kontrolujte podle tabule. Poslech T40/4, T41/5 znovu přečíst gramatiku, T41/6: Ve dvojicích trénujte otázky a odpovědi: Did you have curly hair when you were a baby? Yes, I did. / No, I didn´t.                                                        Úkol: Zeptejte se rodičů, zda měli zvířátko, sestru nebo bratra, když jim byly tři roky. Jestli měli dlouhé vlasy a chodili s někým, když jim bylo patnáct. Workbook: pages 40 - 41

Angličtina:  6. ročník do 2. 6. 2020

Zkontrolujeme si cvičení:  T54/8: Ben´s mum and dad are out shopping. His grandma is in her judo class. Sita is out shopping, too. And Nick and Debbie are out shopping, too.        

T54/9 RAP: Text rapu: Pojďme nakupovat. Ó ne, to ne! Chceš tričko nebo pěkný nový klobouk? Ne, nechci tričko a nechci klobouk. Nenávidím nakupování a to je vše!

T55/3: Pat´s room: Pat je kamarádka Debbie. Vy ji neznáte, ale její pokoj vám o ní prozradí hodně věcí, i co dělá. Otázky: Does Pat draw pictures? Does she draw tennis? Does she read magazines / books? Does she use computer? Does she ride a bike? Does she tidy up? Does she collect stamps? Odpovědi: Yes, she does. X No, she doesn´t. T56/5: (zkontroluj v sešitě)   2-Do you like Maths? No, I don´t. But I like Geography. 3-Do Debbie and Jenny act in plays? Yes, they do. 4-Do the Snows eat breakfast together on Saturdays? No, they don´t. But they eat together on Sundays. 5- Does Mr Scott come from Germany? No, he doesn´t. He comes from England. 6-Does Debbie like fashion? Yes, she does. She likes French fashion. T57/Listening: Where is Sarah? Number 2 is Sarah Bell. She is wearing red and blue jacket, …

Workbook 47/8: Dokonči otázky a odpovědi: 2) Sita, do you like card games? No, I don´t. 3) Sanjay, do you know Jenny? Yes, I do. 4) Do they play there every day? Yes, they do. 5) And, do they go to school on the bus? No, they don´t. 6) Do they eat there often? Yes, they do. W47/9: Trundle a Marmalade mají tajný kód. Yes, I do. It´s next Saturday. Does she want a present? Yes , of course, she does. Does she want a box of chocolates? No, she doesn´t. She wants a funny T-shirt by Trundle. Look! W48/10: Tell me Susan, where do you come from? Tell me, why do they need an au pair? What time do you get up? What do you do first in the morning? How do you take them? And who do you know in Shorewood? W48/11a: eat food, breakfast, sandwich; go out with friends, at the weekend, to a party; have a party, fun, a good weekend; know the right answer, a phone number, lots of people; look  (vypadat)great, silly, boring; try on a dress, a skirt, shoes; W 48/11b: do the shopping, eat lunch, go out to a disco, have a nice birthday, know Ben, look happy, try on trousers;  W49/12a: 2) Yes, he does. 3) Yes, she does. 4) No, he doesn´t. 5) No, she doesn´t. W49/12b: 1) Does Jane watch TV a lot? 2) Does Liam read magazines? 3) Does Becky watch TV a lot? 4) Does Gary watch TV a lot? W49/13: 1) I look terrible. 2) You look nice. 3) She looks silly. 4) They look expensive.  5) He looks happy. 6) It looks small.

Nové zadání: T57/Sounds a): Poslechněte si ukázku (track78) a zařaďte slova do skupin podle výslovnosti. Řešení: clothes, goes, lonely, radio, show / dog, lots, often, problem, sorry / board, before, divorced, door, floor / too, afternoon, do, group, move, shoe / love, cousin, does, mother, sometimes; T57/ WORD WATCH: Clothes: Vypracuj tabulku, jaké oblečení je pouze pro chlapce (only for boys), pouze pro dívky (only for girls) a jaké je pro dívky i chlapce (for both). Řešení pošli na e-mail: hanabelova@seznam.cz 

Workbook: W50 /14 Otázky: 5) What time do you get up on Saturdays morning? 8) What do you eat for breakfast on Saturdays? 10) Do you go shopping on Saturdays? 12) Do you eat lunch on Saturdays? 15) Do you often go out on Saturdays? 17) Do you meet friends … atdW 50/15 Odpovídej na otázky ze cvičení 14 W51/16  Play the Saturday game

Learn new words: Unit 8, p. 65 – 66/Vocabulary, poslech (track 12)

 

Výchova k občanství: 6. ročník do 2. 6. 2020

ÚVOD DO LIDSKÝCH PRÁV: Lidská práva v dokumentech Myšlenka rovnosti je krásná, ale uskutečnit ji je velmi těžké. Vzhledem k rozdílnému věku, zdravotnímu stavu, duševní vyspělosti každého jedince nemají všichni lidé stejné možnosti. Přirozené osobní předpoklady a životní podmínky, ve kterých člověk žije, jsou důvodem základních životních nerovností.

V civilizované společnosti existuje takzvaná sociální solidarita. Zdraví by měli být solidární s nemocnými a postiženými lidmi, bohatí s chudými, silní by měli chránit slabší.  Ačkoliv jsme jako lidé velice rozdílní, v lidské důstojnosti jsme si rovni. Všichni lidé by si měli být rovni také před zákonem, který by měl chránit základní lidská práva.

Už od 13. století existovaly dokumenty, které pomáhaly utlačovaným lidem proti jejich utlačovatelům. (Magna Charta – 1215, anglické Prohlášení práv - 1689, francouzská Deklarace práv člověka – 1789, americké Prohlášení práv – 1791) Po II. světové válce byli lidé zděšeni důkazy o vyvražďování miliónů Židů, politických vězňů, Romů, homosexuálů a zdravotně postižených v nacistickém Německu. Chtěli zajistit, aby se něco podobného již nikdy nemohlo opakovat. V roce 1945 byla ustavena Organizace spojených národů, jejíž ústava (Charta OSN) se stala základem pro ochranu lidských práv. Všeobecná deklarace lidských práv  byla přijata naprostou většinou členských států OSN dne 10. prosince 1948. Tento den je od té doby Mezinárodním dnem lidských práv.

 

Komise pro lidská práva OSN vyhlásila v roce 1959 Deklaraci práv dítěte, aby bylo možno lépe chránit děti, zajišťovat jejich právo na jméno, na ochranu života, na přiměřenou výživu, bydlení, na vzdělání a lékařskou péči. Modernější Úmluva o právech dítěte byla schválena Valným shromážděním OSN dne 20. listopadu 1989. Mezi státy, které ji přijaly, patří od roku 1993 i Česká republika. Úmluva je pro státy, které ji přijaly, závazným právním předpisem, nadřazeným nejvyššímu zákonu státu – ústavě.

 

 Angličtina: 7. ročník do 2. 6. 2020

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami: slovní zásoba 8. lekce: acid rain, biology, dust, environment, factory, glass, metal, musical instrument, nervous, next time, penfriend, plastics, pollute, pollution, power station, recycle, solar energy, wind energy

Class 7: Check your textbook T 60/5: 2) Jenny, have you been to the pet shop for Trundle´s food? Yes, I have. It´s in the garage. 3) Have you  packed … No, we haven´t. 4) Have you put … Yes, we have, … 5) Ben, have you turned off … Yes, I have. 6) Have you planned … No, we haven´t. T60/7: I think the worst day at school is… the funniest teacher at school is … the happiest person in our form is … the easiest subject at school is … the hardest subject at school is … the most brilliant time of the year is … the nicest person in this book is …                           Check your workbook  W38/9: 1)  Let´s write and record our own song. 2) Have you ever tried anything like this? 3) I´ve already written several poems. 4) I´ve never been to a music studio, but I would like to try it. W38/10,11: vyfoťte a pošlete – hanabelova@seznam.cz

Nové zadání:  Learn new vocabulary, T 69 (Track 3)   T63/ The Green Game: play this game with a partner, learn and use some expressions for games: clockwise  = po směru hodinových ručiček (vpravo dole) Listening and reading: T64/1 Who wrote the letter? What is it about? What else was in the envelope? T64/2: vypiš z rapu všechna příčestí minulá (= 3. tvar slovesa) T64/3: True or false? 1) Lenka can´t play a musical instrument.(True) 2) Robin can play the guitar.  3) Robin has recorded  music in a studio. 4) He is going  to play his song for Lenka this afternoon. 5) He has already finished his presentation. Která příslovce nejčastěji používáme s předpřítomným časem? (poradí gramatika, str. 62) Vyhledejte tato příslovce v textu 64/3 a vypište je do sešitu. T65/4: True or false? 1) Robin hurried home. 2) He borrowed a CD from Lenka. 3) Robin read her email. 4) He looked for information on the Internet. 5) He played games all the afternoon. Vypiš z textu všechna příslovce: quickly + 3 další  T65/5: Look at  the diagram and answer: What can we recycle? T65/6,7  read and translate into Czech

Prostudujte gramatiku:  T70/ Příslovce. Workbook 39-40/1, 2, 3a,b 

 

Výchova k občanství 7. ročník do 2. 6. 2020

SVĚT KOLEM NÁS: Spolupráce mezi zeměmi Evropy (str. 54-55) Evropská unie byla ve svých začátcích podstatně menší než v současnosti. Hospodářskou spolupráci v roce 1951 zahájily Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko jako Evropské sdružení uhlí a oceli.  Postupně se připojovaly další členské země. 1. května 2004 se stala členským státem EU také naše republika. Nyní po vystoupení Spojeného království má unie 27 členů.  Evropské občanství nám dává stejná práva a povinnosti bez ohledu na to, ve kterém státě EU žijeme. Evropská unie zajišťuje: hospodářskou spolupráci: podporuje ekonomický růst s ohledem na životní prostředí, usiluje o zaměstnanost, sociální ochranu obyvatel, zvyšování životní úrovně, solidarita mezi členskými státy;  společnou zahraniční a bezpečnostní politiku: posiluje bezpečnost,usiluje o zachování míru, respektování lidských práv; spolupráci v oblasti spravedlnosti: spolupráce soudů v civilních a trestních záležitostech, řešení otázek spojených s volným pohybem osob, přistěhovalecká politika, udělování azylu;

Kterou zemi EU jste již navštívili?  Znáte členské státy a symboly EU? Víte co je Eurozóna a Schengenský prostor? Podrobnosti vyhledejte na internetu.

 

Angličtina: 8. ročník do 2. 6. 2020

Revise: new words (p. 81). Read new Grammar (p. 82). Předpřítomný čas se SINCE a FOR.   Check in textbook: T 74/1: Are you able to say what are Glen and his sister talking about? (They are talking about Glen´s dinner. Glen likes microwave food. His sister Amy hates it. She prefers traditional food. T74/2: Amy or Glen? 1) Who has been home since 3:30? 2) Who thinks Inupiaq is stupid? 3) Who listens to Inupiaq cassettes? 4) Who visited grandma last April? 5) Who is not interested in Inupiaq traditions? (1A 2G 3A 4A 5G ) T74/3: Why does Amy want to call her grandma? (Amy wants to call her grandma. She wants to plan Christmas with her. She wants to fly to Barrow at Christmas.) T74/Looking at language: SINCE: She has been at her desk since then. Since April she´s only been interested in Inuit traditions. (Od dubna až do teď se Grand Canyon NP, stále zajímala o inuitské tradice.)FOR:  And you haven´t seen the Eskimo boys there for months, have you? The Inuits have used dogs and sleds for hundreds of years. (Inuité používali psy a saně po celá staletí.)

Check in workbook: W 49-50/Revision: Kopie pošli ke kontrole: hanabelova@seznam.cz   

 W51/1: have been / got / Have you already bought /didn´t get / Have you been / was / saw / saw / was  W51/2:  woke up / didn´t get up / had / was / didn´t like / were / wasn´t / met / looked / watched / went / wrote / was  W51/NOW YOU: For example: Last Tuesday I met Jitka. We went swimming. We had lots of fun because we met our friends at the swimming pool. We laughed a lot.

New assignment: Listen, read and translate: T75/4,5 What does Amy think about whaling?  T76/6 Denali (Už znáte národní park Everglades na Floridě, Denali na Aljašce, některé další jsou: Death Valley National Park, Grand Canyon NP, Rocky Mountains NP, Sequoia NP, Yellowstone  NP )  Speaking: T76/ACTIVITY a)b)  Practice: T77/1, 2, 3                             Workbook: W 52/3, 4, NOW YOU  W53/5  WORD BUILDING  5a)  darkness = tma, temnota, fitness = zdatnost, dobrá tělesná kondice  happiness = štěstí, homelessness = bezdomovectví, illness = nemoc, kindness = laskavost, loneliness = samota, osamělost  5b) Complete these sentences  W53/6  When did you move to the USA? … Write 5 more questions. W54/7, 8, 9

 

Němčina: 8. ročník do 2. 6. 2020

Sende zur Kontrolle: AH 71/10, AH 72/12            

Kontroliert Wiederholungstest: AH 73/2: Ich fahre nach Bern. Du fährst nach Dortmund. Sonja fährt in die Schweiz. Tim fährt in die Slowakei. Wir fahren nach Italien.  AH 73/3: Berlin liegt in Deutschland. Bern liegt in der Schweiz. Hamburg liegt in Deutschland. Paris liegt in Frankreich. Wien liegt in Österreich. Brno liegt in der Tschechischen Republik. München liegt in der Bundesrepublik Deutschland. Zürich liegt in der Schweiz. AH73/4: Möchte Anja nach Paris fahren? Möchte Karin heute kommen? Was möchte Laura kaufen? Wo möchten wir im AH73/5: Guten Tag, was wünschen Sie? / Ich möchte eine Fahrkarte nach Bonn. / Wann fahren Sie? / Ich möchte am Samstag um 6 fahren. / möchten Sie eine Platzkarte? / Nein, danke. / Das macht bitte 100 Euro. / Hier bitte. / Danke. AH74/6: 1b, 2a, 3a, 4a, 5a, 6c, 7c, 8a, 9b, 10a, 11a, 12b, 13b, 14b, 15a

Sende zur Kontrolle:  AH 74/7: das Xylophon, das Ypsilon (podstatná jména se členem, můžete ale použít i jiné slovní druhy.)

 

Výchova k občanství: 8. a 9. ročník do 2. 6. 2020

Někteří žáci ještě nezaslali strukturovaný životopis. (Nejpozději do 10. 6.2020)

HOSPODAŘENÍ: Řešení doplňovačky (str. 55): daň z přidané hodnoty (DPH), spotřební daň, daně z příjmů fyzických a právnických osob, silniční daň, daň z nemovitosti, daň darovací, dědická daň a daň z převodu nemovitosti. Daňový poplatník = osoba, jejíž příjmy jsou podrobeny dani Plátce daně = ten, který odvádí daň státu; V případě daně z příjmu fyzických osob je poplatníkem zaměstnanec a plátcem zaměstnavatel, který zodpovídá za výpočet, přiznání a placení daní za své zaměstnance. Někdy je poplatník a plátce táž osoba. Například podnikatel si musí spočítat svou daň z příjmu fyzických osob sám nebo prostřednictvím účetní firmy, pak musí vyplnit daňové přiznání a daň zaplatit.

Záchytná sociální síť (str. 56 – 59) Sociální politika státu je souhrn veškerých opatření, kterými stát pomáhá lidem v nouzi. Každý člověk se může dostat do situace, kdy z různých důvodů nemůže pracovat nebo se uživit vlastní prací. (viz obrázky str. 56) Stát by měl podporovat dostatečný hospodářský rozvoj v zemi a rozvíjet politiku zaměstnanosti, aby se počet sociálně potřebných občanů co nejvíce snížil.  Na nepříznivé životní situace se můžeme předem připravit tím, že se pojistíme.

Pojištění povinné: každý pracující má platit sociální a zdravotní pojištění, aby byl zajištěn v případě nemoci a ve stáří( platíme státu), každý majitel musí za své auto platit povinné ručení. Nepovinná smluvní pojištění: úrazové nebo životní pojištění, penzijní připojištění, havarijní pojištění, pojištění domácnosti a další (platíme pojišťovnám).

Systém sociálního zabezpečení (viz obrázek str. 59) SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ: důchodové pojištění (starobní, invalidní, vdovské a vdovecké nebo sirotčí důchody) nemocenské pojištění (nemocenská, ošetřovné člena rodiny, mateřská) příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (podpora podnikatelů, kteří vytvářejí nové pracovní příležitosti, úřady práce umožňují rekvalifikace, zvyšují práceschopnost obyvatelstva) STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA: porodné, pohřebné, rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na dopravu, příspěvek na bydlení, dávky pěstounské péče;  Rozlišíš, které příspěvky jsou závislé na příjmech rodiny?

 

Angličtina: 9. ročník do 2. 6. 2020

Some learners didn´t send: W 40/NOW YOU, 6a, 6b

Check W44/13: 1) Iwould like to work for your company. 2) I´m phoning about the advert in the newspaper. 3) I like working outside. 4) I speak two foreign languages. 5) I (can) speak a bit of French. I speak a little French. 6) I don´t mind working at night. Send W44/14 to me. W45/1: When did you arrive in London? Do you enjoy the trip? Do you like your English family? What do they eat for breakfast? / What did you eat for breakfast? Does it rain there all the time? Do people talk about weather all the time? W45/2: cool, beautiful, dark, fantastic, horrible, loudly, expensive, nicely, brilliantly, well, tired Send 46/3 ,4 to me.

Check T 61 Paraphrasing  Example: A towel is a large piece of cloth that you can lie on or dry your body with. Paraphrases of: dustman, mobile phone, pedals, perfume, envelope, spots

New assignment: Unit 6: G´ Day, Australia! Learn new words(pp. 75 – 76)Have you ever been to the flattest, driest and smallest of the five continents? I don´t think, Australia is very far from Strážov. The flight to this country takes about 22 hours.  Read or listen and translate: T65, 66, 67, Workbook 47/1a,b 48/2, 3

 

Němčina: 9. ročník do 2. 6. 2020:

 Lehrbuch:  LB 33/14: Tag / du / möchte / Milch / noch / Äpfel / zusammen / sechs Euro, vierzig  (Cent) / Danke / Wiedersehen  LB 34/Bilder: sechzehn Euro, einundsechzig Euro, zweihundertachtundvierzig Euro (Ve Švýcarsku se platí švýcarskými franky.)

Arbeitsheft: AH 32/14: 14, 40, 44, 400, 404, 414, 440, 444, 4 000, 4 004, 66, 615, 6 076, 600 500, 66 000, 6 000 006, 66 000, 96, 6 019, 16 AH 32/16:  Bleistifte, Hefte, Kulis, Bücher, Schlangen, Katzen, Mädchen/ Frauen/Lehrerinnen, Häuser, Autos, Lampen, Blumen, Rucksäcke

AH Seiten 34 – 35 Schickt mir den Wiederholungstest per E-Mail: hanabelova@seznam.cz