Novinky na stránkách

Návrh rozpočtu

na rok  2018  v  závazných ukazatelích.

Kandidátní listina

pro volby zákonných zástupců žáků do školské rady při ZŠ a MŠ Strážov, p. o. konané dne 21. listopadu 2017

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016

Škola je zařazena do školského rejstříku od 1. 9. 2007 s názvem Základní škola a mateřská škola Strážov, příspěvková organizace s identifikátorem: 650 048 342 

MAMUT

Naši žáci se 15.11. 2017 již tradičně zúčastní této vědomostní soutěže,kterou pořádá klatovské gymnázium. Sestavili jsme celkem tři družstva.

Projekt „Evropský den“

Ve spolupráci s panem farářem Potegou jsme připravili projekt „Evropský den“ Žáci II. stupně jsou rozděleni do 6 skupin, každá skupina má svého mentora - učitele, který je vede v přípravě projektu. Každá skupina představuje určitý stát EU. Vybraly se tyto státy: Polsko, Německo, Španělsko, Slovensko, Francie a Itálie. Prezentace projektu pro žáky I. stupně proběhne před pololetními rázdninami, termín zveřejníme před akcí. Hlavní cena je zájezd do Štrasburku, pořadí určí odborná porota.

Zjišťování výsledků 9. roč.

Naše škola byla vybrána k testování ČŠI. V polovině listopadu proběhne zjišťování výsledků žáků 9. ročníku v oblasti čtenářské gramotnosti.

Keramický kurz

Pokračování našeho keramického kurzu bude v pátek 3.11. 2017 od 17.00 h.Na programu je glazování.

Přerušení provozu v MŠ

Od 26.10. – 27.10. 2017 bude přerušen provoz v MŠ Strážov. V MŠ bude obnoven provoz od 30.10. 2017.

Podzimní prázdniny

Ve dnech 26.10.- 27.10. 2017. Platí pro všechny součásti školy (ZŠ, ŠD, ŠJ, MŠ-přerušen provoz).

Přírodovědný klokan

Žáci 8. a 9. třídy řešili Přírodovědného klokana. Nejlepší řešitelé školního kola: 1. Tomáš Schwarz 68 bodů, 2. Eduard Bastl 60 bodů, 3. Michaela Mayerová 56 bodů

Řešitelů celkem 25.

Volby do Školské rady

V souladu se zněním § 167, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji volbu 2 členů Školské rady. Volební akt proběhne formou tajného hlasování o navržených kandidátech dne 21.11. 2017 během třídních schůzek v prostorách ZŠ a MŠ Strážov, p. o.. Jedná se o kandidáty z řad zákonných zástupců žáků naší školy. Návrhy lze podávat volební komisi prostřednictvím ředitelky školy nejpozději do 22. 10. 2017. 

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM PRO  ZÁJMOVÉ  VZDĚLÁVÁNÍ , Č. j. 274/2017, ŠKOLNÍ  DRUŽINA  PŘI  ZŠ a MŠ STRÁŽOV, P. O.

Expedice Srní

Výběh s vlky o rozloze cca 3 ha. Uprostřed výběhu vede 300 m dlouhá lávka, vyvýšená 3-4 m nad terénem, s pozorovacími přístřešky. Mimo výběh vede naučný okruh, který návštěvníky seznámí se stopami šelem vyskytujících se na Šumavě a některými místními stromy a rostlinami. Na lávce ve výběhu jsou informace o komunikaci mezi vlky.

Výběrové řízení

Základní škola a mateřská škola Strážov, příspěvková organizace Výběrové řízení na pozici vedoucí školní jídelny Ředitelka Základní školy a mateřské školy Strážov, p. o. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí školní jídelny

ŠKOLNÍ ŘÁD

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším od-borném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. 

Směrnice je součástí školního řádu školy, podle § 30 odst. (2) školského zákona. Směrnice je umístěna na webových stránkách školy a na přístupném místě ve škole podle § 30 školského zá-kona, prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni zaměstnanci, žáci (studenti) školy a byli informováni o jeho vydání a obsahu zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků. 

Školní exkurze

4.10. 2017 pojedou žáci II. stupně na exkurzi do Srní

Návštěva ÚP Klatovy

10.10. 2017 v rámci volby budoucího povolání navštíví žáci 9. roč. Úřad práce v Klatovech

Činnost zájmových útvarů

Od 2. října 2017 zahájí svoji činnost zájmové útvary

Keramický kurz

Úspěšné pokračování keramického kurzu, který začal v loňském školním roce, zájemci hlavně z řad rodičů. Sejdeme se 13.10. 2017 v dílně na I. stupni v 17.00 h. Příspěvek na materiál 200,- Kč.

Počet článků: 125  Stránka: 

0 1 2 3 4 5 6 

Nové články zde

Archiv zde

Projekt EU peníze školám

Dotace

Poděkování sponzorům ZŠ a MŠ Strážov, p. o.

Děkujeme tímto všem sponzorům, kteří darovali ve školním roce 2015/2016 naší škole peněžní či nepeněžní sponzorský dar.

Sponzorský dar

Žáci ZŠ a MŠ Strážov děkují Kovodružstvu na poskytnutý sponzorský dar , za který se koupila kopírka na 1.stupeň , dále sportovní potřeby a hračky do MŠ. 

Více informací zde

Archiv zde

Poskytnuté informace

Více informací zde

Archiv zde

Řád školy

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM PRO  ZÁJMOVÉ  VZDĚLÁVÁNÍ , Č. j. 274/2017, ŠKOLNÍ  DRUŽINA  PŘI  ZŠ a MŠ STRÁŽOV, P. O.

ŠKOLNÍ ŘÁD

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

Více informací zde

Archiv zde